archiv
Učitelské noviny č. 11/2013
tisk článku

VÝUKOVÝ PROGRAM VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) Ministerstva zemědělství se na seminářích věnovaných problematice zdravé výživy, které pořádá mimo jiné i pro školy, setkává s názorem, že žáci a studenti nemají příliš vědomostí o tom, jak se správně stravovat, jak rozlišovat potraviny, které jsou pro lidský organizmus zdravé nebo škodlivé, jak správně s potravinami manipulovat, abychom se vyhnuli nákazám a onemocněním z potravy apod. Tato skutečnost podpořila nápad vytvořit a nabídnout školám výukový program, který je nazván VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ.

Program, který vznikl ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 3. lékařské fakulty UK, Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro výživu, je primárně určen pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ.

Cíl a metodika výuky

Cílem programu je nabídnout kvalitní podpůrný produkt, který vychází jak z teoretických a praktických poznatků odborníků (autory jsou mj. také lékaři – specialisté na výživu), tak ověřených informačních zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu.

Metodika výuky programu Výživa ve výchově ke zdraví, čítající na 200 stran, je rozdělena do šesti základních témat, pedagogové mají možnost vybrat si ke své výuce buď celý program, nebo pouze jednotlivá témata. K procvičení probrané látky pak slouží pracovní sešity, jejichž obsah je rozdělen do dvou kategorií, a to pro žáky 6. a 7. ročníku a pro žáky 8. a 9. ročníku. Ty se liší pouze náročností zadaných úkolů, které musí žák vypracovat. Celý program lze najít na webové adrese (www.viscojis.cz/teen) portálu, který spravuje Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Web slouží jako informační podpora výukovému programu v téměř 180 článcích, které jsou psány jazykem srozumitelným dané věkové skupině uživatelů. Články rozdělené do tematických sekcí obsahují rovněž zkušební testy, v nichž si žáci mohou ověřit své vědomosti

Pro žáky 6. a 7. ročníku jsou k dispozici pracovní sešity s tématy Výživa a nemoci, Potraviny a bezpečnost a pracovní sešit Živiny a voda, výživová doporučení, další dva budou připraveny v letošním roce. Pracovní sešity pro žáky 8. a 9. ročníku, které jsou interaktivní (to znamená, že do nich lze vpisovat přímo na obrazovce PC), obsahují témata Živiny a voda, Výživová doporučení, Výživa a nemoci, Nákazy z potravy a jejich prevence, Otravy z jídla a Potraviny a bezpečnost.

Ve školním roce 2011/2012 proběhl pilotní zkušební projekt, na základě jehož vyhodnocení došlo jak k aktualizaci základního dokumentu pro učitele, tak k úpravě pracovních sešitů ve smyslu jejich zjednodušení.

Některé poznatky z praxe

S výukovým programem pracuje již řada škol, pro zajímavost uvádíme poznatky ze škol, které se zapojily do pilotního testování programu již ve školním roce 2011/2012.

 

ZŠ Dr. E. Beneše Čakovice – Praha 9

Program se používá v rámci ŠVP a předmětu Výchova ke zdraví ve výuce 6. ročníku. Škola má k dispozici počítačovou učebnu, žáci si vždy prostudovali dané téma (využívala se hlavně témata Živiny a voda, Výživová doporučení a Výživa a nemoci) a posléze buď vypracovali odpovědi v testech, které jsou uvedeny u článků na webu, nebo odpovídali na otázky v pracovním sešitu. Na některá témata také vytvářeli „Informační letáčky“ a vlastní prezentace. Výukový program obsahuje velké množství informací a učitel musí navést žáky, jak s těmito stránkami pracovat, jak se v nich orientovat. Texty sice obsahují odborné termíny, ty jsou však vysvětleny. Zpočátku byl pro některé žáky problém se textem „prokousat“, práce byla zpočátku obtížnější, pak se ale naučili s ním rychle pracovat a vyhledávat odpovědi na zadané otázky.

Pracovní listy jsou výborným dodatkem. Jsou náročnější, ale s pomocí učitele a stránky www.viscojis.cz žáci odpovědi zvládnou. Jsou zde „vypíchnuty“ důležité problémy a otázky a vše je pěkně graficky zpracováno, dobré je, že stránky si lze také vytisknout.

 

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice

Zdravá výživa je v osnovách vřazena jako jedno z témat ve Výchově ke zdraví a probírá se současně v několika ročnících, konkrétně v 7., 8. a 9. ročníku. V 6. ročníku se Výchova ke zdraví ve škole neučí. Témata máme rozložena následovně:

7. ročník: Zdravá výživa – potrava, výživa

Látky tvořící naše tělo – energie, bílkoviny, cukry, tuky, vitamíny, minerály, denní příjem potravy – energie, bílkoviny, cukry, tuky, vitamíny, minerály

Poruchy výživy – pyramida výživy, obezita, mentální anorexie, bulimie

Abeceda zdravé výživy – hlavní zásady správné výživy

8. ročník: Zdravá výživa – energetická hodnota stravy, standardizovaná denní spotřeba potravin

Vliv výživy a způsobu stravování na zdraví člověka

Nežádoucí způsoby výživy – podvýživa, hladomor

Alternativní strava – vegetariánství, veganství, makrobiotika

Reklama a hygiena potravin

Nákazy z potravy

Zásady při výběru a zpracování potravin

9. ročník: Potraviny živočišného původu – maso, mléko, živočišné tuky, vejce, med

Potraviny rostlinného původu – obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina, rostlinné tuky a oleje

Cizorodé látky v potravinovém řetězci – kvalita výživy obyvatelstva

V jednotlivých tématech byla postupně probrána téměř celá učebnice, pracuje se i se sešity, při výuce se využívá interaktivní tabule, protože počítačové učebny jsou téměř soustavně používány pro jinou výuku.

Poznatky k učebnici: Jednotlivé materiály jsou velmi zajímavě zpracovány, některá témata jsou příliš rozsáhlá, tento objem informací děti v základních školách nejsou schopné zpracovat, některé výklady se zdají být velmi složité. Učební texty se zdají výrazně vhodnější pro učitele než pro děti, stejný dojem je i z pracovních sešitů, pro žáky ZŠ jsou velmi obtížné, většina z nich není schopna správně odpovědět a zároveň tyto znalosti udržet. Většina problémů s obtížností je však spojena s časovou dotací, kterou lze při výuce tématu Výživa věnovat. Doporučený hodinový rozsah je mnohem vyšší, než kolik hodin lze ve skutečnosti těmto tématům ve výuce věnovat (např. Otravy z jídla – doporučený rozsah – 3 hodiny, reálný – 1 hodina; Poruchy příjmu potravy – 4 hodiny, reálný – zhruba 1,5 hodiny).

Některé kapitoly (např. části kapitoly Výživa a nemoci) jsou využívány i při výuce jiných témat probíraných v rámci předmětu Výchova ke zdraví. Na pracovních sešitech je třeba ocenit jejich ucelenost – jde konečně o výukový materiál, který podává informace o složení potravy a její provázanosti s dalšími aspekty lidského života.

 

ZŠ Úpice-Lány

Výživa ve zdraví se vyučuje v rámci předmětu Výchova ke zdraví, jehož časová dotace je však pouze jedna hodina týdně, a to v 6. ročníku. Některé kapitoly se proto probírají i v hodinách přírodopisu. V 6. ročníku jsou to kapitoly Otravy z jídla a Nákazy z potravy, v 8. ročníku v rámci hodin přírodopisu kapitola Živiny a voda (stavba trávicí soustavy). Z časových důvodů proto nedošlo k využití pracovních listů.

 

ZŠ Dubí 1

Zkušební výuka projektu Výchova ve výživě ke zdraví probíhala v rámci hodin předmětu Rodinná výchova, v blocích Zdravé výživy, v 6., 8. a 9. třídě. Kapitoly projektu byly vybírány pro třídy tak, aby byly tematicky v souladu s naším školním vzdělávacím programem.

6. třída – Bezpečnost potravin

8. třída – Výživová doporučení

9. třída – Výživa a nemoci

Pro každého žáka byly barevně vytištěny pracovní listy.

Výuka většinou začínala kratším výkladem, následovalo samostudium vybrané části a následné samostatné vyplnění části pracovního listu, dále pak i vyzkoušení testu (pokud k té části byl). Na základě vysoké úspěšnosti správně vyplněných pracovních listů se lze domnívat, že otázky byly vhodně formulovány a texty pro děti srozumitelně napsány.

Program je komplexní, jeho témata byla vybírána tak, aby byla v souladu se školním vzdělávacím programem, tzn. i přiměřená věku. Mladší žáky bavilo i hraní v sekci „Pojď se bavit“. Celkově lze ocenit komplexnost a ucelenost tohoto programu, který by svým objemem vystačil na samostatný předmět s 1 hodinou dotací týdně minimálně pro dvě třídy 2. stupně.

Světluše Bodoková, Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství

 

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz