archiv
Učitelské noviny č. 25/2003
tisk článku

Musíme nahrazovat olympiádu?

Byli jsme s kolegou delegováni na okresní kolo olympiády a na krajské kolo olympiády. Obě se konají v době výuky, a proto neodučíme příslušné hodiny ze svého úvazku. Je naší povinností tyto hodiny ať už úplně, nebo částečně nahradit?


Pro pracovní dobu pedagogických pracovníků platí právní úprava obsažená zejména v § 83 a následných zákoníku práce. Pracovní doba je podle zákona doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Délka pracovní doby činí nejvýše 40 hodin týdně. Míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství je stanovena nařízením vlády č. 68/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V § 2 tohoto vládního nařízení se uvádí:
„Míru vyučovací povinnosti učitelů a míru povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků tvoří:
a) přímá vyučovací činnost, nebo přímá výchovná činnost,
b) příprava na přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost, práce bezprostředně související s touto činností a další práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních podle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení, a to do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.“
Přímá vyučovací činnost učitelů tedy nevyčerpává celou zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a její část je vymezena pro ostatní činnosti uvedené v § 2 písm. b) citovaného nařízení vlády. V případě uvedeném v dotaze učitelé neodpracovali v určitém týdnu stanovený počet hodin přímé vyučovací činnosti (tento rozsah hodin je uveden v příloze k vládnímu nařízení č. 68/1997 Sb.) ovšem místo této činnosti vykonávali v rámci stanovené týdenní pracovní doby činnosti jiné, které jsou právě vymezeny v § 2 písm. b) vládního nařízení. Na takový případ nařízení vlády č. 68/1997 Sb., pamatuje a v § 3 odst. 11 stanoví: „V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodu na straně zaměstnavatele neodpracuje hodiny přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti v rozsahu podle odstavce 1, ale vykonává práce podle § 2 písm. b) tohoto nařízení, se považuje povinnost stanovená v odstavci 1 za splněnou.“ V odst. 1 na něž odst. 11 odkazuje se přitom stanoví, že rozsah hodin přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v příloze tohoto nařízení.
Pro případ uvedený v dotaze tedy platí, že u učitelů, kteří se v době výuky zúčastnili okresního a krajského kola olympiády (kam byli zaměstnavatelem delegováni), se v daném týdnu považuje povinnost přímé vyučovací činnosti za splněnou. Není tedy dán důvod neodučené hodiny úplně či částečně nahrazovat.

VÍT BERKA,
právník ČMOS PŠ

< zpět do čísla
banners/free-cinema-390x60.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
42%
23%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz