archiv
Učitelské noviny č. 16/2004
tisk článku

Nový daňový systém omezí zejména dětské organizace

Školy zůstanou od DPH osvobozeny


Poslanecká sněmovna by měla dnes rozhodnout o tom, zda napodruhé schválí zákon o DPH. Před deseti dny ho totiž odmítl podepsat prezident republiky. Pokud poslanci zákon schválí s definitivní platností, zasáhne také oblast výchovy a vzdělávání. Kvůli zvýšení DPH pro některé služby se nepřímo dotkne prakticky každé školy či kroužku. Zda však budou muset být plátci daně i dané subjekty, rozhodne zejména to, zda jsou v síti škol nebo mají akreditaci.


Školy DPH platit nebudou

V zákoně o DPH jsou výchova a vzdělávání osvobozeny od daně v celé kategorii regionálního(viz § 57 v boxu) i vysokého školství (podle vysokoškolského zákona z roku 1998).

„Vzhledem k tomu, že vzdělávací činnost je v uvedených školách a školských zařízeních zařazených v síti škol poskytována v rámci akreditovaných studijních programů, což jsou státem uznané vzdělávací programy, na které stát přispívá prostředky ze státního rozpočtu, zůstává i nadále jejich vzdělávací činnost v režimu osvobozeném od daně. Pokud tyto školy a školská zařízení nebyly za účinnosti původního zákona o DPH ze své vzdělávací činnosti plátci daně z přidané hodnoty, nestávají se jimi ani podle nové právní úpravy zákona o DPH,“ píše se ve společném stanovisku ministerstev školství a financí z 8. dubna.

DPH budou školy nebo školská zařízení platit jen v případě, pokud provozují navíc ještě vedlejší hospodářskou činnost. Týká se jich to ale jen tehdy, jestliže výše jejich obratu překročí 1 milión korun za rok.

Vyšší daň pro jazykovky kvůli EU

Které vzdělávací subjekty tedy budou platit základní sazbu DPH?

Půjde v podstatě hlavně o firmy, které poskytují komerční služby, třeba vzdělávací agentury, které nejsou zařazeny v síti škol nebo nejsou výchovně vzdělávacími zařízeními pověřenými prováděním rekvalifikace.

To není ale vše. Základní sazbu DPH budou také hradit subjekty, které své služby neposkytují za standardní tržní ceny. Nyní ale budou muset požádat své klienty také o vyšší poplatky. Všechny přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, vzdělávání třetího věku a také výuka na jazykových školách bude státem zdaňována místo dosavadních pěti nově devatenácti procenty. (Proti přeřazení do základní sazby DPH protestovali představitelé jazykových škol. Poukazují na to, že zdražení jazykového vzdělávání ztíží jeho dostupnost pro veřejnost.) DPH ale budou platit jen v případě, že jejich roční obrat přesáhne 1 milion korun, stejně jako u všech ostatních komerčních vzdělávacích subjektů.

MŠMT v rámci připomínkového řízení žádalo o přesun do snížené sazby. Nebylo mu však podle vlády možné vyhovět. Důvodem je prý požadavek slučitelnosti českých právních předpisů s právem EU…

Čas mimo školu bude zdaněn různě

Volnočasové aktivity mohou však být kvůli novému zákonu o DPH značně finančně i administrativně zatíženy. I zde je ale potřeba jednotlivé subjekty nejdříve rozdělit.

DPH by se nemělo dotknout dětských zájmových kroužků ve školách nebo domech dětí a mládeže a také výuky v základních uměleckých školách. (ZUŠ by také neměly platit žádnou daň z akcí, které provozují, například z koncertů nekomerčního charakteru, kde peníze vybrané za vstupné pouze hradí provozní náklady.) Poplatky by se mohly zvýšit jen v případě, že se materiál, který děti ke své činnosti potřebují, dostane do vyšší daňové sazby.

Zcela jiná situace ale nastává ve chvíli, když hovoříme o organizacích dětí a mládeže. Nejvíce jich u nás sdružuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Když jsem na jejím předsednictvu zjišťoval, jak dalece se jich nový zákon o DPH dotkne, nevěděli. Ne, že by vědět nechtěli, ale prostě a jednoduše se jim jednoznačné odpovědi nikde nedostalo: na ministerstvech, v parlamentu, u právníků. A to prosím ještě čtrnáct dní před plánovaným datem, od kterého by měl zákon začít platit!

Když jsem se na tiskovém oddělení ministerstva financí ptal, proč existuje takovéto naprosté informační vakuum, vedoucí tiskového, MAREK ZEMAN, mi sdělil: „Zákon o DPH zatím nebyl schválen. Metodické pokyny bude ministerstvo financí postupně vydávat a uveřejňovat na svých webových stránkách. Není možné vydávat pokyny k zákonu, který není schválen.“

Skauti na tom budou jako jazykovky

Zvýšení nákladů po přijetí nového daňového zákona se sdružení dětí a mládeže dotkne bez ohledu na to, zda budou, nebo nebudou plátci DPH. Zvýšením daní na jednotlivé služby se jejich činnost prodraží. „Zdražení se v prvé řadě nedotkne táborů, ale celoroční činnosti, zejména investic, které se týkají třeba oprav,“ informuje PAVEL TRANTINA, předseda ČRDM.

„Zákon neobsahuje jen změnu sazeb, které už samy o sobě nám dělají potíže, ale kompletně mění pojmosloví i přístup k dané problematice. Především však nevíme, jak dalece se nás může nový zákon přímo týkat,“ potvrzuje BOŘEK SLUNÉČKO, ekonom sdružení Junák – svaz skautů a skautek.

Doposud byly neziskové organizace vyloučeny z placení DPH. Hranice DPH se sdružení týkala jen v případě, pokud provozovaly doplňkovou činnost, která přesahovala kdysi hranici 6 milionů, pro loňský rok klesla na 2 miliony, nyní je předpoklad, že půjde o milion jeden.

Momentálně ČRDM spekuluje o dvou variantách výkladu. Obě komentuje Bořek Slunéčko.

„Jestli by činnost daného sdružení za rok přesáhla hranici jednoho milionu korun, organizace by se stala plátcem daně se všemi administrativními obtížemi, které jsou s tím spojeny. (Evidence u DPH je nejsložitější ze všech daní, a to především proto, že jde o daň průběžnou, nikoliv jednorázovou.) Zákon navíc neustanovuje žádné přechodné období, což znamená, že bychom ho museli začít naplňovat od 1. května.“

„Pokud se sdružení bude týkat jen DPH s hranicí jednoho milionu pro doplňkovou činnost, nebude to již takový problém. Většina sdružení se přes tuto hranici nedostane. Jejich typickou doplňkovou činností může být pronájem majetku (budov) nebo činnost, kdy sdružení mohou nabízet své služby podnikům – starají se o děti jejich zaměstnanců.“

Konkrétně Junák se skládá z více než šesti set organizačních jednotek, středisek. Zatímco ústředí organizace problém záhy vyřeší, protože zde pracuje tým profesionálů, dobrovolní pracovníci středisek budou mít s novou byrokracií zákonitě nemalé potíže. „Vidíme to už při přechodu na podvojné účetnictví, což je také velká zátěž pro dobrovolné pracovníky. Pokud se k tomu ještě přidruží DPH, bude to hrozné! Nikdo nic neví. Neexistuje software na nové DPH. Pojmosloví zákona je nové a výklady budou muset být teprve přijaté,“ dodává Slunéčko.

A co jsme se tedy na tiskovém oddělení ministerstva financí dozvěděli?

Bohužel! DPH ve výši 19 procent by se měla v celém rozsahu týkat i sdružení dětí a mládeže. I když stoprocentně si tím pan Zeman jist nebyl a doporučil mi ještě zatelefonovat na speciální linku zřízenou ministerstvem financí jen kvůli dotazům na DPH. A tam, po dlouhém surfování po jednotlivých paragrafech, jsme po drátě došli ke stejnému resumé s tím, že DPH by se platilo dohromady za celoroční, tedy hlavní činnost i za činnost doplňkovou od hranice jednoho milionu korun.

Nakonec to odnesou hlavně děti

Protože jsem podobnou odpověď již při návštěvě ČRDM předpokládal, zajímalo mne, jak to budou dětské organizace ekonomicky řešit?

„Zvýšení poplatků za činnost sdružení je otázkou, jestli si vůbec můžeme dovolit zvýšené náklady převést na děti, respektive na jejich rodiče. Pokud k tomu dojde, může začít zákonitě klesat organizovanost dětí. Státní správa si tak vlastně vezme na svědomí, že o děti se místo nás bude starat ulice,“ říká Pavel Trantina.

Členský příspěvek se například v Junáku pohybuje od 150 do 900 korun za rok (pravidelná činnost, pojištění, nájem, opravy, případně klubové časopisy nebo část akcí). Zvlášť se platí výpravy a třítýdenní tábor (průměrně přes 2 tisíce korun).

„Navýšení poplatku u Junáka je velmi individuální, protože každé středisko postupuje samostatně. V zásadě je tedy možný trojí postup: Zvýšení DPH se promítne do zvýšení cen za tábory a za výpravy, což zvedne členské příspěvky. Jiná varianta je, že se sníží nabídka činností – místo dvou výprav do měsíce bude jen jedna. Třetí možností je, že se střediskům podaří sehnat peníze z jiných zdrojů: ze státního rozpočtu, od obcí, od sponzorů, z činnosti, jíž si přivydělávají,“ vysvětluje Slunéčko.

„Nejde jen o DPH,“ říká na závěr ekonom Junáka. „Je bohužel běžným standardem, že je velice těžké sehnat informace k nové legislativě. Ministerstva jsou těmi posledními institucemi, která něco o nových změnách vědí. Většinou se problematikou zabývají teprve ve chvíli, když se k nim dostane až zpětně v podobě konkrétního problému.“

Lukáš Doubrava

§ 57 zákona o DPH

(1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v základních školách, základních uměleckých školách, učilištích, středních odborných učilištích nebo střediscích nebo pracovištích praktického vyučování, gymnáziích, středních odborných školách nebo speciálních školách, vysokých školách nebo předškolních zařízeních nebo školských zařízeních nebo

b)   činnost prováděná za účelem rekvalifikace zabezpečovaná pověřenými výchovně vzdělávacími zařízeními.

(2) Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovné nebo vzdělávací činnosti osobou uvedenou v odstavci 1.

(3) Osvobození od daně se nevztahuje na vzdělávací činnost, která není poskytována v rámci akreditovaného studijního programu, zejména na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, kvalifikační kurzy nebo přípravné kurzy ke studiu.

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz