archiv
Učitelské noviny č. 41/2004
tisk článku

Šance na podporu z ESF pro pražské školy, JPD 3

Hlavní město Praha vyhlásilo první výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3).


Od 1. listopadu 2004 do 7. ledna 2005 mají organizace i fyzické osoby z neziskového, veřejného i soukromého sektoru možnost předložit své projekty a požádat o prostředky, které jsou na JPD 3 vyčleněny. JPD 3 je programem pomoci Evropské unie pro oblast rozvoje lidských zdrojů na území hl. m. Prahy. Na vzdělávací aktivity nebo aktivity jinak podporující zaměstnatelnost je možné mezi lety 2004 až 2006 čerpat více než 3,5 miliardy korun. Polovina těchto prostředků pochází z Evropského sociálního fondu, o zbývajících 50 % se dělí Česká republika prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu a hlavní město Praha.

Na jaké projekty lze žádat

JPD 3 má čtyři věcné oblasti podpory – tzv. priority, které se dále dělí do opatření, jichž je celkem devět. Magistrát hl. m. Prahy zajišťuje administraci čtyř z nich. Ve všech z nich je možné podpořit vzdělávací projekty. Důležité je vycházet z cílů jednotlivých opatření. Na školy, a to všechny stupně škol od druhých stupňů ZŠ, až do doktorandské programy na VŠ, je zaměřeno opatření 3.1 - Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí. Opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání nabízí šanci pro vytváření metodiky dalšího vzdělávání, školení lektorů pro další vzdělávání apod.

Výzvy vyhlášené hl. m. Prahou se konkrétně váží na tato tzv. grantová schémata:

  • Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
  • Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí
  • Rozvoj dalšího vzdělávání
  • Rozvoj lidských zdrojů cestovního ruchu v hl. m. Praze

Velikost podporovaných projektů

V tomto prvním kole výzev je možné rozdělit prostředky ve výši téměř 650 milionů korun. Minimální výše podpory na jeden projekt je 1 milion korun, maximálně je možné získat 15 milionů korun. Délka realizace projektu nesmí překročit 24 měsíců. Projekty mohou být podpořeny až do výše 100 % uznatelných nákladů na jejich realizaci.

Vyhlašování výzev k předkládání projektů

Výběr projektů, které budou podpořeny v rámci opatření JPD 3 v gesci Magistrátu hl. m. Prahy, se provádí kolově. Přibližně každého půl roku budou vyhlašovány výzvy k předkládání žádostí o podporu. Pokud nestihnete svou žádost předložit v rámci této výzvy, tj. do 7. ledna 2005, další šance budete mít v květnu a červnu příštího roku. Přesto platí, že čím dříve začnete s přípravou projektu, tím vyšší je pravděpodobnost, že projekt bude kvalitní, úspěšně projde hodnocením a podporu získá.

Každá výzva obsahuje konkrétní podporované aktivity, cílové skupiny projektů a typy oprávněných žadatelů. Oficiální texty výzev můžete nalézt na internetových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy věnovaných JPD 3 www.praha-mesto.cz/jpd3 v sekci „Výzvy“.

Způsob předložení žádosti o podporu

Žádost musí být vyplněna a předložena na předepsaném elektronickém formuláři v programu Benefit, který je zdarma ke stažení na internetových stránkách www.praha-mesto.cz/jpd3 v sekci „Výzvy“. Zároveň upozorňujeme, že každá výzva má svůj vlastní formulář žádosti a při stahování si zájemce musí dát pozor a ověřit si, že pracuje s formulářem odpovídajícím opatření JPD 3, v rámci kterého hodlá o podporu požádat. Veškeré informace a praktické rady jsou k dispozici na www.praha-mesto.cz/jpd3.

Vyplněnou žádost o podporu je třeba uložit na nosič dat – disketu nebo CD – a vytisknout. Celý tento balíček spolu s přílohami musí žadatel doručit osobně v úředních hodinách, případně po předchozí dohodě i mimo ně, na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3, Rytířská 10, Praha 1, 4. patro.

Podporované aktivity, cílové skupiny a oprávnění žadatelé v rámci prvních výzev

Každé opatření se zaměřuje na jinou oblast a na jiné skupiny občanů. Proto se podporované aktivity v rámci jednotlivých výzev liší.

Důležité je podotknout, že ačkoli je JPD 3 zaměřený na hl. m. Prahu, tak to neznamená, že o podporu nemohou zažádat organizace mimopražské. Rozhodující je, kde bude projekt realizován. Projekty financované z JPD 3 by měly být v zásadě fyzicky realizovány v Praze. Pokud projekt neprobíhá v Praze, určující je dopad na cílovou skupinu, která musí být s hlavním městem svázána.

Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí

Do této oblasti podpory patří projekty, jejichž výsledkem bude zkvalitnění vzdělávání na školách tak, aby odpovídalo požadavkům trhu práce. Patří sem i profesní vzdělávání pedagogů. Konkrétně by finance měly směřovat na:

- zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (např. rozvoj či rozšíření přípravných a vyrovnávajících tříd umožňujících přechod ze zvláštních škol do normálních tříd či ze speciálních škol do škol normálních);

- zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ (sem patří např. rozvíjení metod a forem výuky, jež podporují vnitřní diferenciaci a individualizaci vzdělávání, veškeré vzdělávání v oblasti jazyků, informační gramotnosti, multikulturní a environmentální výchovy);

- další vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství (např. metodických a řídících pracovníků);

- rozvoj a diverzifikace studijní nabídky na VŠ (lze financovat např. modulové uspořádání studijních programů včetně kreditového systému, rozvoj spolupráce škol s organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti či podporu internacionalizace studia);

- rozvoj distančních a kombinovaných forem studia.

Projekty by měly prospět v prvé řadě školám se sídlem na území hl. m. Prahy a dále např. institucím spolupracujícím s vysokými školami, výzkumným ústavům či nestátním neziskovým organizacím. Tyto subjekty, včetně městských částí a organizací zřizovaných veřejnou správou, budou moci o podporu projektů přímo žádat.

Celková výše prostředků k dispozici pro tento typ projektů v rámci první výzvy je více než 170 milionů korun.

Rozvoj dalšího vzdělávání

Hlavním cílem opatření „Rozvoj dalšího vzdělávání“ je podpora aktivit, které směřují k vytváření či rozvoji systému kvalitního, uznávaného a uplatnitelného dalšího vzdělávání. Toho může být v rámci JPD 3 dosahováno několika cestami: budováním infrastruktury pro rozvoj dalšího vzdělávání, zlepšováním přístupu k informacím o možnostech dalšího vzdělávání, rozvojem distanční formy vzdělávání, e-learningu či zvyšováním kvalifikace lektorů a dalších pracovníků v oblasti dalšího vzdělání apod.

Žádat o podporu na své aktivity mohou instituce dalšího vzdělávání včetně nestátních neziskových organizací, městských částí, organizací zřizovaných subjekty veřejné správy, škol, zaměstnavatelských a odborových svazů či výzkumných pracovišť.

V první výzvě je pro žadatele o podporu v rámci Rozvoje dalšího vzdělávání k dispozici více než 170 milionů korun.

Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Podporu mají šanci získat projekty, které se zaměří na začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí do společnosti prostřednictvím trhu práce. Může toho být dosaženo např. formou osobní asistence, podporovaného zaměstnávání, pracovního a sociálního poradenství či kontaktní práce. Osobami ohroženými sociálním vyloučením se rozumí zejména: osamělí rodiče, lidé opouštějící zařízení výkonu trestu nebo ústavní péči, bezdomovci, oběti trestné činnosti a domácího násilí, ohrožení závislostmi, osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny, migranti a příslušníci etnických menšin.

Kromě toho je možné z JPD 3 financovat také projekty, které přispějí k rozvoji organizací poskytujících služby znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Sem patří především vzdělávání pracovníků těchto organizací.

Žádat o podporu mohou nestátní neziskové organizace, organizace zřizované subjekty veřejné správy, pražské městské části či vzdělávací instituce.

Je důležité zdůraznit, že podporované projekty sociální integrace musejí mít vazbu na trh práce. Tato podmínka vychází z pravidel využívání Evropského sociálního fondu. Proto není možné, aby byl financován projekt zaměřený na lidi důchodového věku nebo naopak na děti. Ani u jedné skupiny není bohužel splněna podmínka vazby na trh práce.

V první výzvě je v rámci Integrace specifických skupin obyvatelstva možné mezi žadatele rozdělit téměř 240 milionů korun.

Rozvoj lidských zdrojů cestovního ruchu v hl. m. Praze

Potenciál Prahy v oblasti cestovního ruchu by měly podpořit projekty, které se zaměří na vzdělávání pracovníků pracujících v tomto sektoru. Může se jednat o vzdělávání, rekvalifikaci či další vzdělávání, v tomto směru nejsou dána žádná omezení. Obsahově by tyto aktivity měly patřit např. mezi vzdělávání v komunikačních dovednostech, jazykových dovednostech, v práci s informačními technologiemi, v chování v náročných situacích či v marketingu.

Kromě vzdělávání mohou být z JPD 3 financované projekty, jejichž cílem je vybudování partnerství a šíření inovací mezi subjekty z oblasti cestovního ruchu nebo zajištění poradenských služeb pro začínající podnikatele v tomto oboru.

Předložit žádost o podporu mají právo organizace zřizované subjekty veřejné správy, městské části, hospodářské komory, vzdělávací instituce či podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a jejich profesní sdružení.

Celkem je projekty z této oblasti v první výzvě připraveno více než 60 milionů korun.

Zdroje informací o JPD 3

Pro získání prostředků z programu JPD 3 je nezbytné projekt kvalitně připravit tak, aby byl v souladu se zaměřením programu, vycházel z potřeb hl. m. Prahy a bral v potaz členění na uznatelné a neuznatelné výdaje.

Oddělení pro implementaci JPD 3 odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy doporučuje všem zájemcům pečlivě prostudovat informace uveřejněné na www.praha-mesto.cz/jpd3. Můžete také využít oficiálních stránek Evropského sociálního fondu v ČR www.esfcr.cz, kde naleznete kontakty na subjekty, které se podílejí na administraci opatření nespadajících do gesce Magistrátu hl. m. Prahy.

Kontakt

Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU

Poštovní adresa: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Kancelář: Rytířská 10, 110 01 Praha 1, tel.: +420 236 003 959, +420 236 003 961, +420 236 003 951, fax.: +420 236 007 110, email:jpd3@cityofprague.cz, internetové stránky: www.praha-mesto.cz/jpd3.

Kateřina Murlová
Magistrát hlavního města Prahy

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz