archiv
Učitelské noviny č. 13/2004
tisk článku

Kraje mají o činnost pedagogických center zájem

kritizují však MŠMT kvůli nedostatku informací


Ministryně Petra Buzková se obrátila osobním dopisem na hejtmany všech krajů ve snaze vyřešit přechod okleštěných pedagogických center do jejich působnosti. Někteří zástupci krajů, kteří mají na starosti školství, říkají, že je to první vážná a písemná nabídka, kterou v této věci od ministerstva školství dostali.


„V případě deklarovaného zájmu Vámi spravovaného kraje o převzetí činnosti pedagogického centra působícího ve Vašem kraji od 1. ledna příštího roku (např. usnesením Rady), je MŠMT připraveno komplexně zabezpečit činnost stávajícího pedagogického centra do 31.12.2004. V případě, že dojde v průběhu roku 2004 k dohodě mezi MŠMT a Vámi spravovaným krajem o převzetí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je MŠMT připraveno v tomto přechodném období realizovat hromadný převod akreditací z pedagogického centra ve Vašem kraji na nově vzniklý subjekt pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V případě dohody by mohla být současně řešena i otázka možného užívání nemovitého i movitého majetku pedagogického centra v roce 2005 a dalších letech podle situace v jednotlivých krajích. Podle dohody by se mohlo jednat např. o dočasnou výpůjčku bez finanční úhrady, která by po dalších jednáních mohla být případně formou zákona převedena na převod tohoto majetku (nemovitého i movitého) do vlastnictví kraje, nebo o směnu nemovitostí. Dojde –li k výše uvedené dohodě, je MŠMT dále připraveno navrhnout, aby kraje obdržely z celkového objemu prostředků určených rozpočtem na rok 2004 na činnosti pedagogických center část zabezpečující činnosti, které by krajem nově zřízená organizace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků převzala…“ (Z dopisu ministryně hejtmanům)

Kraje si na svém stojí

Jak se tedy z dopisu zdá (a toto slovo je na místě, protože stále je ve hře mnoho neznámých – ministerstvo je připraveno navrhnout, mohla by být řešena, mohlo by jednat, to nejsou příliš jednoznačná vyjádření), ministerstvo školství nakonec přistupuje na podmínky, které již na konci loňského roku uvedli představitelé krajů jako podmínku k převzetí činnosti pedagogických center. Připomeňme si je (viz UN 45/2003): „O převzetí budeme pravděpodobně jednat za těchto podmínek: a) budou převedeni všichni pracovníci, včetně přímých nákladů, b) bude převeden movitý i nemovitý majetek, c) budou převedeny fondy, které PC zřídilo a d) budeme jednat o převodu příspěvku zřizovatele (provozní peníze),“ vypočítával tehdy náměstek hejtmana Karlovarského kraje PETR HORKÝ (ČSSD).

Ještě v lednu tohoto roku (UN 3/2004) však ministryně školství považovala představu krajů o delimitaci mzdových prostředků na přebírané pracovníky „za úsměvnou“ s tím, že to nepřichází prý ani jako možnost do jednání. „Co se budov týká, jsme otevřeni jednání. Je to ale velmi složitá věc, při převodu budovy na kraje totiž při dislokačním řízení o budovu požádá kterákoliv jiná státní organizace, dostane před krajem přednost,“ dodávala ministryně. Zdá se tedy, že nejen v tomto našlo ministerstvo jednodušší cestu.

Scházely informace

Znovu jsme oslovili představitele krajů, aby se k této transakci, která se úzce dotýká jak jich, tak učitelů toužících po vzdělávání, v nových souvislostech vyjádřili.

„Kraj Vysočina stejně jako ostatní kraje nebyl oficiálně písemně informován o reorganizaci pedagogických center. Na listopadovém jednání Komise pro školství Rady Asociace krajů ČR nám paní ministryně oznámila, že hodlá ukončit činnost samostatných pedagogických center na krajích, snížit počet pracovníků na čtvrtinu a činnost centralizovat do Prahy… Názor krajů nebyl pro toto rozhodnutí podstatný,“ kritizuje postup MŠMT místohejtmanka Kraje Vysočina a předsedkyně školské komise Rady Asociace krajů ALENA ŠTĚRBOVÁ (US). Je prý paradoxní, že kraje v roce 2001 usilovaly, aby pedagogická centra přešla pod zřizovatelskou funkci krajů. Tehdy to možné nebylo, „bylo neustále zdůrazňováno, že pedagogická centra jsou jediným státním orgánem pro zajištění jednotného systému vzdělávacího systému ve všech krajích a že plní státní zakázky v zájmu uchování národního standardu vzdělávacích služeb“. Teď už tomu tak zřejmě není.

„Ačkoli MŠMT chce neustále rozhodovat o tom, co mohou klidně rozhodovat školy či jejich zřizovatelé ve spolupráci s regionálními partnery, na druhé straně se zbavuje jediného nástroje zajišťování národní politiky ve vzdělávání. Protože to, co se odehrává ve školách, každá změna ve vyučovacích metodách, je vždy přímo ovlivněno dalším vzděláváním pedagogů,“ říká A. Štěrbová. A kritizuje postoj ministerstva, které neposkytovalo dostatek potřebných informací. Po celou dobu od listopadového rozhodnutí na úrovni MŠMT totiž podle ní měly kraje až do dopisu ministryně informace pouze ústně podávané či zprostředkované.

„Myslím si, že je třeba, aby mohlo co nejdříve pedagogické centrum přejít pod kraj Vysočina,“ tvrdí J. Štěrbová s tím, že rozhodne nejbližší jednání rady kraje.

Razantní postoj k řešení otázky PC zaznívá ze Středočeského kraje. „Úspěšně reorganizovat pedagogická centra, která ministerstvo zřídilo, musí zase jen ministerstvo, nikoliv kraje,“ tvrdí ANTONÍN PODZIMEK (US), náměstek středočeského hejtmana. „V této době jde o zcela zásadní věc. Jen nový zákon o vzdělávání pedagogických pracovníků potvrdí nebo popře roli pedagogických center v českém školství. Důvody pro převod pedagogických center pod kraje ministerstvo nevysvětlilo. Osobně se domnívám, že činnost pedagogických center je důležitá a přál bych si, aby byla zachována,“ dodává.  

MICHAL HANAČÍK (US), náměstek hejtmana Zlínského kraje, přístup ministerstva školství k jednání s kraji při reorganizaci pedagogických center nechce hodnotit. Poznamenává pouze, že „odpovídá obecné úrovni komunikace mezi ústředními orgány státní správy a kraji. O pokračování DVPP prý mají zájem a očekávají jednání za podmínek akceptovatelných pro obě strany, jak píše. Znamená to snad, že podmínky, které vyjmenovala ministryně ve svém dopisu nejsou akceptovatelné, nebo že nejsou dostatečně jasné?

Nesystémový krok

PAVEL SEKANINA (ODS), radní Olomouckého kraje, si myslí, že se MŠMT s kraji mělo při přípravě reorganizace víc bavit. „Kraje by si pak nevytvářely vlastní vzdělávací zařízení, což se teď jeví jako duplicitní, a mohlo se počítat s využitím části potenciálu PC. Na druhou stranu tyto kraje teď nejsou zaskočeny a jsou schopny převzít v krátkém čase akreditované vzdělávací programy.“ O majetku a o pracovnících se P. Sekanina ve své odpovědi nezmiňuje. „Je druhořadé, bude-li nabyvatel kraj, Univerzita Palackého, nebo např. oba. Důležité je, aby nabídka celoživotního pedagogického vzdělávání zůstala zachována a nadále funkční,“ dodává.

Podle JAROSLAVY WENIGEROVÉ (ODS), náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, bylo od počátku vzniku krajů zřejmé, že je třeba DVPP systémově řešit s rozdělením odpovědností a "sfér vlivu" mezi MŠMT a kraji. Ve statutu státních PC prý navíc přežívala snaha po vytvoření zbytkových institucí odvětvového řízení vzdělávání. „Vítáme proto reorganizaci,“ říká. Ovšem postup MŠMT hodnotí jako nesystémový, nerespektující principy samosprávného řízení věcí veřejných. „Předpokládali bychom nejdříve diskusi a pak jasnou nabídku, kterou by bylo možné projednávat v samosprávných orgánech kraje.“

Rada Moravskoslezského kraje již souhlas s návrhem převzetí činnosti Pedagogického centra Ostrava příspěvkovou organizací kraje Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jičín vyslovila. Za podmínky převodu finančních prostředků na provozní činnost a mzdy pro letošní rok i roky následující počítá s jejím převzetím k 1. 7. 2004.

EVA BARTOŇOVÁ (ODS), místohejtmanka Libereckého kraje, již na jaře roku 2003 oslovila MŠMT s tím, že by kraj chtěl převzít zřizovatelská práva libereckého pedagogického centra. Návrh tehdy prý nebyl akceptován. „Nejsem přesvědčena o správném postupu reorganizace pedagogických center. Osobně jsem nesla názor na velmi rychlou transformaci pedagogických center do zřizovatelské funkce krajů a jejich převod spojit s doplněním zákona o převodu majetku na kraje,“ říká E. Bartoňová. I ona připomíná, že na jednání asociace krajů MŠMT nedalo k dispozici komplexní materiál zhodnocující činnost, funkci a budoucí představy o práci pedagogických center v ČR. „Návrh MŠMT nepřispěl k dobrému vývoji těchto služeb především v roce 2004,“ omezuje časově negativní vliv reorganizace. A doufá. že rok 2005 bude v režii krajů a za spolupráce s vysokými školami, MŠMT i dalšími subjekty, které se na činnosti vzdělávání pedagogických pracovníků budou podílet, lepší.

Podle jejích představ by se o odbornou část vzdělávání měla postarat Technická univerzita Liberec, se kterou se na tom kraj dohodl zatím ústně. Převzetí PC Libereckým krajem je však spojeno s čerpáním rozpočtu na rok 2004 z prostředků připravených ve státním rozpočtu, s doplněním rozpočtového určení daní o částky na pedagogická centra pro další roky i s přípravou převodu majetku na kraje.

„Nepodstatné není ani řešení postavení pracovníků PC. Velmi špatný by byl odchod mnohých odborníků a následné budování úplně nových struktur. Vzdělávání pedagogů musí být plynně zajišťováno, to je priorita, úkol a zároveň jasný cíl pro všechny, kteří budou dále moci ovlivnit změnu systému,“ připomíná E. Bartoňová.

Podle MARIE MÁLKOVÉ (ODS), radní Pardubického kraje, byla chyba už to, že PC nepřešla na kraje spolu s předáváním zřizovatelských funkcí ke školám a školským zařízením v roce 2001. Od té doby prý také existuje nabídka Pardubického kraje, která se nemění „Podmínkou Pardubického kraje pro převzetí zůstává převod budovy PC, vybavení a příslušné mzdové prostředky. Nemalé investice státu do rekonstrukce a vybavení pro vzdělávání by nebyly znehodnoceny, ale využity dále pro vzdělávání,“ říká. Ze strany MŠMT byl sdělen zájem o konkrétní jednání, které se ale ještě neuskutečnilo.

Jednání bylo konstruktivní a věcné

JAN SLEZÁK (ČSSD), pražský radní, se plně staví na svou stranickou kolegyni Buzkovou. Převod pedagogických center na jednotlivé kraje schvaluje, přístup ministerstva hodnotí kladně, „neboť od samého začátku bylo o této možnosti jednáno. Byl zjišťován i názor krajů na tuto problematiku. Předpokládám, že konečné rozhodnutí bylo učiněno právě na základě těchto jednání,“ říká.

Již vzpomínaný P. Horký z Karlovarského kraje je také k MŠMT vstřícný. „Jednání náměstka PaedDr. J. Müllnera bylo konstruktivní a věcné a došlo ke shodě ve všech podstatných otázkách,“ tvrdí. Reorganizace PC by prý neměla mít zásadní vliv na DVPP, pokud ovšem budou splněny všechny předběžné dohody.

Změny se zpožďují za realitou

Také VÁCLAV ČERVENÝ (KDU-ČSL), místohejtman Plzeňského kraje, měl od roku 2001 zájem převzít pedagogické centrum. „Tehdy bylo argumentováno, že pedagogická centra budou nástrojem k prosazování politiky MŠMT,“ vzpomíná. V tom je podle něho vidět, že na MŠMT koncepční změny pokulhávají, dochází k určitému zpožďování za realitou. „To komplikuje situaci, protože i při stávající dobré vůli vedení MŠMT řada platných zákonů a vyhlášek významně omezuje možnosti MŠMT, především v oblasti majetkových vztahů,“ tvrdí V. Červený. „Plzeňské pedagogické centrum mělo dobrou pověst a úroveň, vždy patřilo k nejlepším v ČR. Doufám, že tomu tak bude i nadále. Musí být ale splněny podmínky, které se objevují ve vyjádřeních vlastně všech představitelů krajů - převod finančních prostředků na mzdy a převod movitého a nemovitého majetku pro zajištění činnosti pedagogických center.

* * * 

Přes klopýtání informačním prázdnem, přes pochopitelnou rozhořčenost lidí v pedagogických centrech i na některých krajích se zdá, že se hladina dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pomalu, velmi pomalu uklidňuje. Jestli se stane znovu „bezpečnou“, to se ukáže ve chvíli, kdy se naznačené možnosti v dopisu ministryně školství stanou realito, kdy centra v té či oné podobě spolu se svými odbornými pracovníky a skupinami spolupracovníků zakotví v krajských docích. K řešení pak zůstane už dnes otevřená otázka – nebude se DVPP v jednotlivých krajích příliš lišit? Budou mít učitelé v celé republice srovnatelné podmínky pro práci i z tohoto hlediska?

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz