archiv
Učitelské noviny č. 10/2004
tisk článku

Novými závěrečnými zkouškami letos projdou stovky žáků

Na začátku ledna tohoto roku odstartoval pilotní projekt reformy závěrečných zkoušek (výučního listu) na středních odborných učilištích (viz UN č. 2/2004). Po dvou měsících příprav vznikly návrhy závěrečných zkoušek pro tři obory – Elektrikář, Kuchař a Automechanik. Pokud ministerstvo návrhy posvětí, z českých odborných škol letos odejdou stovky žáků s výučním listem velmi podobným tomu, o který reforma usiluje.


O co jde?

Smyslem reformy je podle jeho tvůrců vytvořit společné zadání pro každý učební obor, na kterém by se přímo - a to slovo je důležité, podíleli sociální partneři. Podobně, jako je tomu u maturit, by měl nový výuční list zajistit elementární průkaznost a srovnatelnost (dokonce i mezinárodní) výstupů z učebních oborů. Podle ministerských úředníků by také měl být součástí státem vyhlášeného evaluačního programu určeného pro hodnocení primárního a sekundárního vzdělávání, tedy opět jako maturita.

Zatím se zdá, že podstatný rys těchto zkoušek zůstane zachován – bude složena ze tří částí, ústní, písemné a praktické, a bude ji zadávat sama škola. Podstatnou novinkou je společný nebo, chcete-li, centrálně zadávaný soubor témat a otázek pro ten který obor zvlášť.

Reálná zkouška na světě

Dana Kočková, z Národního ústavu odborného vzdělávání a garant projektu, UN potvrdila, že ostré zkoušky pro tři „pilotní“ učební obory již přípravné týmy vytvořily a v těchto dnech leží – dobře utajeny – na ministerstvu školství.

„Nejsou to ale jen písemné testy, jde o kompletní zadání závěrečných zkoušek,“ upřesnil Jaroslav Černý, ředitel SOU energetického a elektrotechnického v Plzni a garant pro obor Elektrikář.

„Zpracovali jsme s kolegy v přípravném týmu několik variant otázek pro písemnou a praktickou část a také okruhy témat k části ústní,“ upřesnil J. Černý.

Podle něj lidé tvořící zkoušku nestavěli na zelené louce. Už před lety se sdružili do asociace energetických učilišť a ve spolupráci s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice už mnohokrát na svých žácích „vyzkoušeli“ mezi sebou dohodnuté, a tedy společné zadání závěrečné zkoušky.

„Cílem našeho konání je nastavit stejnou laťku ve všech školách s tímto oborem. V elektrotechnice to ani jinak nejde. Když jsme s nápadem kdysi přišli, pro mnohé z mých kolegů byl nepřijatelný. Po letech ale nakonec všichni dospěli k témuž – jde o užitečnou věc. Dokonce jsme vydali na základě našich společných zkoušek dílenské příručky, v nichž se sjednocují požadavky praxe na profil absolventa.“

Podle J. Černého oficiální pilotní projekt do značné míry kopíruje model zkoušky z dílny asociace.

Tři desítky škol, které se letos experimentu zúčastní, dostanou zadání zkoušky zřejmě na CD nebo na papíře, a to rozmnoží. Spolu se zadáním obdrží také správné odpovědi a způsob jejich hodnocení. Vše proběhne v řádných termínech daných vyhláškou.

Zbude něco na profilaci?

Ředitel plzeňského učiliště se neobává, že jednotné zadání zničí výhodu zapracovat do zkoušky témata, která vyplynou ze specifik školy.

„To by se stát nemělo, vezměte si třeba praktickou zkoušku. Naplánovali jsme ji jen na jeden den, přičemž škola má právo rozšířit ji až na tři dny, takže tady vznikne dostatečný prostor pro profilaci. Podobně tomu bude u písemky. Varianty zadání jsou postaveny tak, aby pokryly základní učivo, nicméně školy si budou moci zvolit ty, které odpovídají jejich zaměření. Z pěti variant si škola pravděpodobně vybere tři, z nichž si pak žáci zvolí jednu.“

Hlavním rysem nového výučního listu je, jak už bylo řečeno, přímá účast zaměstnavatelů na tvorbě zadání. To se však zatím v oboru Elektrikář nepovedlo.

„Na samotném zadání se nepodíleli, je to práce naše a NÚOV, nicméně názory zaměstnavatelů dobře známe a do zkoušky jsme je samozřejmě zanesli. Nikdo z nás si nemůže dovolit vychovávat děti pro úřady práce,“ podotkl J. Černý.

Projektu v oboru Elektrikář se letos zúčastní asi 11 vybraných odborných škol. Ostatní „dobrovolníci“ si mohou nové zkoušky „vyzkoušet“ také, ale neoficiálně a po dohodě s členy přípravného týmu.

Zatím to ujde

Názor zaměstnavatelů se sice letos do zkoušek pro obor Elektrikář nepodařilo přímo vmísit, nicméně lidé z branže o akci vědí. Jaroslav Ďoubalík byl jmenován do přípravného týmu za Elektrotechnický svaz český. UN řekl, že svaz, který zastupuje, bude usilovat o to, aby zkoušky byly v souladu s jasně definovaným profilem pracovníka pro nejrůznější pozice v elektrotechnice.

„V příštím ročníku do toho vstoupíme, ale musím říct, že to, co jsem viděl již v letošním návrhu, bylo velmi dobré. Je docela možné, že ani nebude nutné něco upravovat,“ uvedl J. Ďoubalík.

Zájem bude vysoký

Několik ředitelů „nezúčastněných“ škol oslovených redakcí UN by se do projektu také s chutí pustilo. Například Milan Vachovec, ředitel SOU stavebního v Karlových Varech soudí, že by jeho škole porovnání s ostatními školami stejného zaměření rozhodně neuškodilo.

„Jsme stavební učiliště, a proto náplň studia se hlavně ve druhém a třetím ročníku orientuje na stavební činnost. To je, myslím, dobrý důvod porovnat znalosti našich žáků s jinými. Chceme, aby měli takový profil, s nímž by se uplatnili kdekoliv v oboru,“ řekl M. Vachovec.

Závěrečné zkoušky v jeho škole každoročně navštěvují zástupci okolních podniků, což znamená, že patří ke skupině ředitelů, kteří se usilovně snaží navázat kontakt se zaměstnavateli. Po dohodě s hospodářskou komorou jsou ke zkouškám zváni zástupci truhlářů, instalatérů a zedníků. Shodou okolností právě elektrikáři se do komise příliš nehrnou.

„Reforma může výuční list jen povýšit. Nesmí být ale zavedena narychlo, ale taky by se neměla vléci jako nová maturita,“ dodal. M. Vachovec.

Úzké hrdlo - vybavení

Podle Zdeněk Krabse ředitele liberecké ISŠ, která je zapojena do projektu v oboru Automechanik, je srovnatelnost pokroková myšlenka. „Výstup je to jediné, co můžeme měřit. Testy, které jsme vytvářeli, vycházely z dosavadních zkušeností škol sdružených v oborové asociaci, a samozřejmě z požadavků zaměstnavatelů. Jinak to ani nejde,“ konstatoval Z. Krabs.

Stejné zadání ale vyžaduje i stejné vybavení, třeba pro účely praktické zkoušky.

„To je úzké hrdlo projektu, které se dá vyřešit jen investicí. V Německu, kde tento model úspěšně funguje, vybavila jedna velká firma všechny školy automobilového zaměření, a bylo po starostech. Odpadly i diskuze o tom, že jedna škola je při společných zkouškách kvůli horšímu vybavení diskriminovaná.“

PETR HUSNÍK

Rámcový návrh nového modelu závěrečných zkoušek

Písemná část zkoušky Zahrnuje ověření znalostí z oblasti obecně odborného základu učiva příslušného oboru, který je vymezen odpovídajícím rámcovým vzdělávacím programem. Škola vybere z navržených témat 2 - 3 témata nejvíce odpovídající profilaci žáků a předloží je jako volitelná žákům.

Praktická část zkoušky Témata praktické části budou vycházet z cílových okruhů učiva rámcových vzdělávacích programů příslušného oboru. Představují komplexně pojaté úlohy, při jejichž řešení žák prokazuje znalosti z více okruhů učiva. Ředitel školy stanoví ze společného zadání nejvýše 3 témata nejbližší profilaci absolventů školy.

Ústní část zkoušky Pro ústní část se stanoví 25 témat, která mají 1-2 podotázky. Témata ústní zkoušky rovněž vycházejí z cílových požadavků rámcových vzdělávacích programů. Jedna podotázka u všech témat je vždy vázána na osvojení občanských a společenských kompetencí žáka spojených s tématem uplatnění na trhu práce. Druhou podotázku může zařadit ředitel školy a slouží k aplikačnímu rozvinutí hlavní otázky na specifika školy, regionu nebo podniku. (více o návrhu v UN č. 2/2004)

 

Tři diskuzní otázky pro čtenáře UN!

  1. Stojí zavedení centrálně zadávané zkoušky v protikladu s liberálním pojetím vzdělávání?
  2. Může být nový výuční list evaluačním nástrojem příslušného rámcového vzdělávacího programu?
  3. Přiměje nový výuční list sociální partnery k větší účasti na odborném vzdělávání?

Své náměty, názory a postřehy můžete poslat e-mailem na adresu husnik@ucitelskenoviny.cz, do předmětu zprávy vepište heslo „Nový výuční list“.

 

Historie jednotného systému závěrečných zkoušek v oboru elektro - silnoproud

V roce 1994 se začala komise pro odborné vzdělávání při Českém svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) zabývat otázkou, jak zajistit kvalitní pracovníky, kteří jsou absolventy elektrooborů v oblasti energetiky. Byla přijata koncepce vytvoření Jednotného systému závěrečných zkoušek v rámci celé České republiky.

V energetice pracuje přímo či nepřímo kolem 100 000 pracovníků, proto byla republika rozdělena na 10 regionů a vzniklo 10 zkušebních center (při středních školách). Byl také vytvořen systém tematických celků v návaznosti na oficiální učební dokumenty, který byl konzultován s pracovníky NÚOV a MŠMT. Český svaz zaměstnavatelů v energetice celou akci koordinoval.

Důležitými podpůrnými akcemi jsou každoroční soutěže dovedností žáků, porovnávání výsledků zkoušek Jednotného systému, vyhodnocování nejlepších žáků, kteří dostávají certifikáty a podobně. Zpracování tohoto systému není založeno pouze na srovnávání výstupu ze škol s požadovanými vstupy do zaměstnavatelské sféry, ale také na rozpracování učebních dokumentů a srovnávání jejich částí s požadavky zaměstnavatelů. Na základě toho byl vypracován optimální bodový systém hodnocení, který je transparentní a zaručuje, že kvalita vyučence je stejná.

Důležitou podmínkou systému zkoušek je to, že vybavení výukových pracovišť musí být standardizováno. Systém závěrečných zkoušek byl zpracován do roku 1999, pak byl po připomínkách několikrát upravován a ověřován.

ČSZE vydává a eviduje certifikáty pro nejlepší vyučence. V celostátní diskuzi byly seznámeny s principy systému i další střední školy vyučující elektroobory. Jednotný systém závěrečných zkoušek je zpracován na CD-ROMu a je zdarma na vyžádání poskytován. Byl také vzat jako podklad pro řešení certifikace u oboru elektro - silnoproud na mezinárodní úrovni.

Pavel Chejn, ČSZE

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz