archiv
Učitelské noviny č. 12/2013
tisk článku

CO SE V MLÁDÍ NENAUČÍŠ, VE STÁŘÍ SI TĚ NAJDE

Školy připravují děti na budoucnost, ale dospělí už do školy nechodí. Přitom není pochyb, že se potřebují naučit mnohému novému. Do našich životů vstupují nové výzvy (informační technologie, komunikace v cizích jazycích) ale také nové problémy. Mezi ty nejpalčivější patří správa osobního bohatství, nehmotného (např. zdraví) i hmotného (majetek a peníze). Ze statistik civilizačních onemocnění i třeba zadlužení domácností vyplývá, že finanční a zdravotní gramotnost naší dospělé populace není dostatečně vysoká pro zvládání běžného života, a především podvodných praktik, které jsou neustále rafinovanější.

Naše Základní škola a Mateřská škola Hrádek se rozhodla vstoupit do projektu Gramotnost.CZ a vytvořit Centrum učení pro dospělé. Nabízíme kurzy, které vycházejí z odborně garantovaných metodik používaných ve školách. Programy Rozumíme penězům a Zdravá abeceda upravila skupina odborníků tak, aby se i dospělí mohli vhodnou formou seznámit s nejdůležitějšími tématy z oblasti podpory finančního i tělesného zdraví.

Lektoři jsou odborníci s dlouholetou zkušeností a účastníci mohou využít i další možnosti vzdělávání portálu Gramotnost.cz.

Naše Základní a Mateřská škola Hrádek nabízela témata Hospodaření domácnosti, Spoření a investování, Rozumné zadlužování, Ochrana spotřebitele, Smlouvy a Pojištění.

Od 11. února je možné navštěvovat semináře týkající se Zdravotní gramotnosti. Z témat, kterým se budeme věnovat, vybírám třeba Zdravotní rizika dnešní populace, Zdravý pohyb, Zdravá výživa, Vnitřní pohoda apod.

Kurzy můžeme nabídnout všem zájemcům v produktivním věku zcela bezplatně. To oceňují účastníci zároveň s možností nejen se něco dovědět, ale i vidět změny, které ve škole od doby jejich školních let nastaly.

Falešný slib

Malé cvičení na začátek – z nabídnutých výroků prosím vyberte ty, kterým věříte:

           Tento lék vyřeší všechny vaše zdravotní problémy.

           Karoserie našeho vozu vás ochrání při jakékoli havárii.

           Škola vás připraví na život.

Když u soudu prokážete, že vás výrobce léku nebo vozu oklamal, můžete žádat náhradu škody. Dovedete si představit, že byste žalovali školu nebo celý školský systém, když zjistíte, že ani po devíti, třinácti či třeba dvaceti letech v „lavicích“ na život připraveni nejste?

Doplácíme na vlastní nevzdělanost – aniž bych teď narážel na klasickou vzdělanost, na to, že zpaměti citujete Dostojevského, mluvíte plynně pěti jazyky či dokážete aplikovat goniometrické funkce. Skutečně ohrožující je pro většinu populace nedostatek vzdělání (připravenosti) v oblastech, které ovlivňují samotné „přežití“ v moderním světě, jejichž znalost může výrazně ovlivnit kvalitu života vás i vašich blízkých.

Podle letošního průzkumu agentury Median se 60 % Čechů neorientuje ve vládní důchodové reformě. Pro dnešní mladé rodiče zaznívá otázka kvality života ve stáří, v jakém zdraví a s jakými materiálními zdroji jej chtějí prožít, možná tak nějak zastřeně, z dálky, avšak se svými nároky tahle budoucnost klepe na dveře docela zřetelně už dnes.

Sociolog Libor Prudký vysvětluje, že stát se člověkem bez domova – bezdomovcem, není nijak zvláště těžké ani nepravděpodobné pro velkou část populace. Největší část adeptů na bezdomovectví (50–60 %) jsou lidé, kteří nemají žádné finanční rezervy a onemocní, přijdou o zaměstnání nebo si vyrobí dluhy na spotřebitelských úvěrech. Lidé „zrozeni do bezdomoví“ nebo ti, kteří se o sebe neumějí postarat, tvoří jen malou část z rizikové skupiny adeptů potenciálně fatální finanční krize mířící k životu u popelnic.

Průzkum agentury Factum Invenio z tohoto roku prokázal, že více než 40 % české dospělé populace netuší, na jaké preventivní zdravotní prohlídky má chodit a zda má nárok na jejich úhradu. Prevence je přitom nejdůležitější nástroj, kterým můžeme aktivně pečovat o své zdraví. Titulky článků jako „Počet nemocných s rakovinou roste, peněz je málo“ nebo „Exekuční soudy loni nařídily rekordní počet 936 tisíc exekucí, což je o 234 tisíc meziročně více“ vzbuzují obavu, avšak málokdy čtenáře vedou k akci. Společenské systémy jsou nesmírně složité a zřejmě se necítíme kompetentní rozhodovat se v prostředí, kterému „stejně nikdy nemůžeme rozumět“. Jako populace nejsme připraveni čelit problémům aktuální každodennosti, ačkoliv do školy jsme chodili všichni. Nevíme, jak nové situace „načíst“, potřebovali bychom nové typy připravenosti – gramotnosti. Potřebujeme se znovu začít učit.

Gramotnost.CZ

Už řadu let se používá slůvko gramotnost (dovednost čtení a psaní) v přeneseném významu (porozumění zákonitostem určitého oboru). Ve strategických dokumentech MŠMT se objevují pojmy jako technická či matematická gramotnost. Často používaný termín čtenářská gramotnost už zavání pleonasmem, ale zřetelně zdůrazňuje novou kvalitu gramotnosti – nestačí jen číst, je třeba textu porozumět a umět jej využít. Za „gramotnosti“ se tak schovávají témata, která jsou naléhavá, orientace v nich je nezbytným předpokladem spokojeného života. Protože jde o atraktivní termín, bude časem jistě nadužíván. Vedle informační, počítačové, spotřebitelské, právní apod. vznikají pojednání o gramotnosti vizuální, environmentální, předmatematické apod. Podobným příběhem prošlo označení „kompetence“, gramotnost však zní nově, úderněji.

Mezi řadou tematických „gramotností“ vyčnívají dvě, které pomáhají eliminovat obrovská životní rizika přinášená společenskými změnami.

Finanční gramotnost (FG) je v českém vzdělávacím systému implementována už od roku 2005, díky mezirezortní spolupráci ministerstev školství a financí dokonce existuje Standard finanční gramotnosti. Finanční krize, vnímaná celou společností od roku 2008, ukázala potřebu vzdělávání ve finanční gramotnosti pro celou společnost.

Oproti tomu je zdravotní gramotnost (ZG) poměrně nové a málo zavedené téma. Přenášení velké části odpovědnosti za vlastní zdraví z beder zdravotního systému na jednotlivé občany je nicméně neodvratné. Odpovědnost však není možné předat ani přijmout bez toho, aby byl člověk připravený samostatně se rozhodovat v základních otázkách týkajících se jeho zdraví.

FG a ZG jsou obsahem celorepublikové kampaně, která během následujícího roku proběhne v deseti krajích ČR – Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost.

Centra učení

Oběma tématům se již řadu let věnuje občanské sdružení AISIS. Metodika finanční gramotnosti je inspirována programem Rozumíme penězům, který už od roku 2006 využívají základní školy po celé ČR. Zdravotní gramotnost vychází z postulátů programu Zdravá abeceda, ve kterém se od roku 2009 vzdělalo více než 10 % učitelek mateřských škol. Oba programy mají vysokou odbornou garanci, metodický a lektorský tým a hlavně podporu škol a školek, které je využívají. Modifikace programů pro generaci rodičů a prarodičů školních dětí byla dlouholetým přáním učitelů, kterým záleželo na tom, aby zásady osvojené ve škole využívaly děti i v rodinném prostředí.

Vedle škol a školek však projekt získal dalšího silného spojence, který umožní přístup ke vzdělání mnohým dalším zájemcům. V České republice existuje světově unikátní hnutí více než 600 mateřských a rodinných center, která poskytují celou řadu služeb. Díky spolupráci jejich střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu a AISIS se začíná budovat soustava lokálních Center učení, ve kterých budou probíhat kurzy Finanční a zdravotní gramotnosti pro veřejnost.

Ve spolupráci s Katedrou andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vzniká i virtuální učební prostředí, které formou prezentací, testů, edukačních filmů a webinářů bude nabízet vzdělávání ve finanční a zdravotní gramotnosti všem, kteří se nemohou účastnit prezenčních kurzů v mateřských či základních školách nebo v rodinných centrech. Spuštění portálu je plánováno na jaro 2013.

V rámci seminářů finanční gramotnosti je připravena tato nabídka témat: Hospodaření domácností, Spoření a investování, Rozumné zadlužování a prevence předlužování, Ochrana spotřebitele, Smlouvy – právní základ, Pojištění. Kurz zdravotní gramotnosti obsahuje taková témata, jako je Zdravotní rizika dnešní populace, Životní styl, jeho složky a determinanty, Zdravý pohyb, Zdravá výživa, Vnitřní pohoda, Zdravé prostředí, Spolutvorba zdravého prostoru.

Anna Valešová, ZŠ a MŠ Hrádek

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz