archiv
Učitelské noviny č. 34/2005
tisk článku

Vyučovací a pracovní povinnosti učitelů v mezinárodním srovnání

Vybráno z publikace OECD Education at a Glance 2005

Ukazatel je věnován pracovní době učitelů stanovené zákonem a rozdíly, ke kterým v délce pracovní doby dochází na jednotlivých vzdělanostních úrovních. Společně s platy učitelů a průměrnou velikostí třídy představuje tento ukazatel klíčový faktor v rámci pracovních podmínek učitelů.


Vyučovací povinnost je určena jako počet hodin, které učitel stráví vyučováním ve třídě. Nezapočítávají se přestávky, státní svátky a prázdniny. Pracovní doba je pak určena jako normální pracovní hodiny učitelů na plný úvazek.

Základní výsledky

- Na nižší sekundární úrovni učí učitelé v průměru 701 hodin za rok, ale je samozřejmé, že počet hodin se v jednotlivých zemích velmi liší: od 535 hodin za rok v Japonsku přes více než 1000 hodin v USA a Mexiku.

- Počet vyučovaných hodin na veřejných školách primární úrovně činí v průměru 795 hodin za rok, přičemž se pohybuje v rozmezí od 650 hodin a méně v Dánsku, Japonsku, Polsku a Turecku po 1139 hodin v USA.

- Na vyšší sekundární úrovni všeobecného vzdělávání činí průměrná vyučovací povinnost 661 hodin za rok, kdy nejméně hodin učí učitelé v Japonsku, a to 467 hodin, nejvíce v USA – 1121 hodin.

- Velmi důležité je, jak je vyučovací doba členěna na dny, týdny a počet hodin na den. Pro představu, když se srovnává údaj, že v Dánsku učí učitelé 42 týdnů v roce a v USA 36 týdnů v roce, pak dánští učitelé učí v průměru 3 hodiny denně, kdežto učitelé v USA okolo 6 hodin denně.

- Regulace pracovní doby učitelů je v jednotlivých zemích různá. Nejčastěji je učitelům předepsán stanovený počet hodin; často je také užívána varianta, kdy je učitelům stanoven počet vyučovacích hodin za týden.

Stejně jako průměrná velikost třídy, počet žáků na učitele, délka vyučování z pohledu žáka (doba výuky) a platy učitelů také délka vyučovací doby (počet odučených hodin) má značný vliv na finanční náročnost výuky v jednotlivých zemích. Délka vyučovací povinnosti, ale také ostatní ne-vyučovací aktivity učitelů hrají velmi důležitou roli ve stanovení pracovních povinností učitelů a také mají velký vliv na to, jak atraktivním povoláním se učitelská profese jeví.

Vyučovací povinnost učitelů primárního vzdělávání

Učitelé na primární úrovni vzdělávání v rámci zemí OECD učí v průměru 795 hodin za rok. Rozptyl vyučovaných hodin se pohybuje od 650 hodin a méně v Dánsku, Japonsku, Polsku a Turecku po 900 hodin a více ve Francii, Irsku, Nizozemí, na Novém Zélandu, ve Skotsku a USA. v České republice odučí učitelé na primární úrovni vzdělávání 772 hodin za rok.

Vyučovací povinnost bývá obvykle odlišně rozložena během roku. Pro představu, Korea je jedinou zemí, kde učitelé primárního vzdělávání učí 6 dnů v týdnu, přičemž celková roční vyučovací povinnost se pohybuje okolo průměru, neboť počet odučených hodin za den je v Koreji nižší, než je průměr zemí OECD. Dánsko a USA představují dva zajímavé protiklady. Přestože učitelé v Dánsku učí o 6 týdnů déle než učitelé v USA, vyučovací povinnost učitelů v USA je o více než 75 % vyšší. Dánští učitelé totiž učí okolo 3 hodin denně, učitelé v USA asi 6 hodin denně.

Vyučovací povinnost učitelů sekundárního vzdělávání

Na nižší sekundární úrovni učitelé v zemích OECD učí v průměru 701 hodin ročně. Jejich vyučovací povinnost se pohybuje v rozmezí od méně než 600 hodin ve Finsku, Maďarsku, Itálii, Japonsku, Koreji a Španělsku po více než 900 hodin v Mexiku, na Novém Zélandu a v USA. v České republice odučí učitelé na nižší sekundární úrovni vzdělávání 614 hodin za rok.

Na vyšší sekundární úrovni všeobecného vzdělávání je zatížení učitelů o něco nižší než je tomu na nižší sekundární úrovni. v průměru odučí učitelé na této úrovni vzdělávání 661 hodin za rok, nejméně pak 500 hodin a méně v Japonsku, nejvíce na Novém Zélandu a v USA, kde jde o 900 a více hodin za rok. v České republice odučí učitelé na vyšší sekundární úrovni všeobecného zaměření 586 hodin za rok.

Podobně jako u učitelů na primární úrovni vzdělávání také na sekundární úrovni vzdělávání se liší vyučovací povinnost učitelů za den, kdy se pohybuje na nižší sekundární úrovni od okolo 3 hodin v Maďarsku a Koreji po více než 6 hodin za den v USA. Podobná je situace na vyšší sekundární úrovni všeobecného zaměření, kdy učitelé v Dánsku, Finsku, Koreji a Norsku učí v průměru 3 hodiny denně a učitelé v USA 6 hodin denně.

Rozdíly ve vyučovací povinnosti mezi jednotlivými úrovněmi vzdělávání

Ve Francii a ve Španělsku učí učitelé na primární úrovni vzdělávání o cca 300 hodin více než učitelé na vyšší sekundární úrovni všeobecného zaměření. Naproti tomu na Novém Zélandu, na Slovensku a v USA je rozdíl mezi vyučovací povinností na primární a vyšší sekundární úrovni nižší než 50 hodin, v Polsku je dokonce rozsah vyučovací povinnosti stejný pro všechny tři vzdělávací úrovně. Naopak v Mexiku mají největší vyučovací povinnost učitelé na nižší sekundární úrovni, kdy jejich zatížení je vyšší o zhruba 200 hodin, než je tomu u učitelů na primární a vyšší sekundární úrovni vzdělávání. v České republice tvoří rozdíl mezi vyučovací povinností učitelů primární úrovně a vyšší sekundární úrovně vzdělávání 186 hodin v neprospěch učitelů primární úrovně.

Pracovní doba učitelů

Regulace pracovní doby učitelů je v jednotlivých zemích velmi různorodá. v některých zemích je formálně regulována pouze „kontaktní doba“, tedy čas, který stráví učitelé v přímém kontaktu se žáky, v jiných zemích je k tomu ještě regulována i pracovní doba. v dalších zemích je do pracovní doby zahrnuta jak vyučovací povinnost, tak i ne-vyučovací aktivity. v rámci struktury pracovní doby a vyučovací povinnosti učitelů může být obecně stanovena i pracovní náplň učitelů.

Ve většině zemí pak bývá formálně stanovena práce a specifikován počet hodin vyučovací povinnosti za týden pro práci (a plat) na plný úvazek; a to včetně doby strávené vyučováním i doby věnované ne-vyučovacím aktivitám. Jednotlivé země však mají odlišné rozvržení toho, co je vyučovací povinnost a co jsou ne-vyučovací aktivity. Typické je, že bývá stanoven počet hodin vyučovací povinnosti, ale každá země si sama stanovuje, jak bude regulovat čas, který by měl učitel strávit ve škole.

V Austrálii, Belgii (francouzská část – na primární úrovni), Anglii, Řecku, na Islandu, v Lucembursku, Mexiku, Norsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, Turecku a USA je pracovní doba učitelů specifikována jako čas, který učitel stráví ve škole včetně vyučovací doby i ne-vyučovacích aktivit.

V Rakousku (na primární a nižší sekundární úrovni), České republice, Dánsku, Německu, Maďarsku, Japonsku, Koreji, Nizozemí, Polsku, Skotsku a na Slovensku bývá celková pracovní doba učitelů specifikována tak, že jde o čas, který učitel stráví prací ve škole či někde jinde. v některých zemích bývá též stanoveno, kolik hodin má učitel věnovat ne-vyučovacím aktivitám. Avšak není již specifikováno, kde mají učitelé tento čas věnovaný ne-vyučovacím aktivitám strávit, zda ve škole či mimo ni.

Pokud jde o celkovou pracovní dobu učitelů v České republice, pak učitelé mají stejnou pracovní dobu jako ostatní zaměstnanci, což představuje 1696 hodin za rok.

< zpět do čísla
banners/free-cinema-390x60.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
42%
23%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz