archiv
Učitelské noviny č. 06/2010
tisk článku

NA CIZÍ JAZYKY METODOU CLIL

 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze je partnerem v projektu NIDV, na jehož konci má vzniknout metodický materiál pro učitele, kteří chtějí zařadit do svého vyučování obsahově a jazykově integrovanou výuku. Tolik úvodní informace o projektu CLIL (Content and Language Integrated Learning), který je určen pro 2. stupeň základních škol a nižší stupeň gymnázií. O bližší vysvětlení  jsme požádali KAMILU SLADKOVSKOU, didaktičku oboru Další cizí jazyk, z VÚP.
O co přesně v projektu CLIL jde?
Od ledna 2010 je VÚP spolupartnerem projektu (hlavním řešitelem projektu „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií“ je NIDV), který je zaměřen na tuto metodu, nebo možná přesněji na tento přístup k výuce cizích jazyků. Jde v něm o integraci výuky jazyků a některého z dalších vyučovacích předmětů, a to na běžných školách. Není to nic nového, co by mělo spasit svět, ale pokud bude tento způsob výuky začleněn do školního programu a režimu školy, pak bude pro žáky určitě přínosný.
V Národním plánu výuky cizích jazyků na léta 2005 – 2008, který vycházel z Akčního plánu Komise EU, jenž stanovil principy podpory jazykového vzdělávání, se už objevily definice tvorby materiálů vztahující se k integrované výuce. Nyní tento způsob výuky zdůrazňujeme a nabízíme školám metodickou podporu především na stránkách metodického portálu (www.rvp.cz). Účelem této metody je propojit jazykovou výuku s obsahem některého dalšího vyučovacího předmětu. Učitel cizího jazyka, místo aby složitě hledal téma pro hodinu, které by žáky zaujalo, využije výseč z obsahu školního kurikula. Například si pro určitou hodinu angličtiny zvolí po dohodě s kolegou část výuky zeměpisu. Protože cílem není navyšovat učební plán o další hodiny, učitel by s žáky neopakoval to, co už ze zeměpisu znají, ale přinesl by jim zcela novou látku. 
 
Neznamená to tedy, že by v průběhu školního roku byl některý z předmětů vyučován v cizím jazyce?
Určitě ne, záleží na podmínkách té které školy, na tom, jak se učitelé domluví. Někde bude učitel dávat žákům v cizím jazyce pouze instrukce, jinde skutečně skloubí obsah jazykové výuky s jinou oblastí vzdělávání. Z dlouhodobého hlediska však musí být ve výuce určitý systém, nikoli náhoda. Zkušenosti ze států EU ukazují, že pokud CLIL nemá svůj řád a není zasazen do systému, není efektivní. I když stěžejní je v tomto případě spolupráce dvou učitelů, snad nemusím připomínat, že by měl být o všem informován ředitel školy. Jeho podpora je důležitá.
 
Má to být vždy učitel angličtiny, kdo zařadí do své hodiny třeba dějepis, nebo může učitel, i když není dobrý angličtinář, zkusit vyučovat část hodiny dějepisu v anglickém jazyce?
V tomto ohledu jsem striktní: vyučovat by měl pedagog, který jazyk perfektně ovládá. Na 2. stupni ZŠ je obsah učiva náročnější, neumím si představit, že by v něm používal cizí jazyk učitel, který s ním není kamarád. Praxe evropských států se v tomto bodě liší, ale například v Belgii musí učitel, který vyučuje metodou CLIL, splňovat kvalifikační předpoklad úroveň znalostí jazyka C-1. Byla bych velice obezřetná v určování, od jaké úrovně znalosti cizího jazyka by si mohl učitel troufnout tuto metodu aplikovat.
 
Víme, kolik škol už nyní metodu CLIL využívá?
Podle výsledků průzkumu, který připravil NIDV jako realizátor projektu, CLIL na určité úrovni aplikuje asi 9 % z dotázaných škol. Číslo však může být zkreslené tím, že ještě není přesně určeno, co ještě je a co už není CLIL. Navíc pokyn MŠMT k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce svádí některé učitele k mylné interpretaci, že je na použití metody CLIL potřeba povolení. Pokud se škola rozhodne vyučovat například fyziku systematicky výhradně v cizím jazyce, musí žádat ministerstvo o souhlas, protože podle zákona je vyučovacím jazykem český jazyk. Pro výuku metodou CLIL však škola žádné povolení nepotřebuje, je výhradně v pravomoci ředitele a potažmo učitelů.
 
Zmiňovala jste se o pomoci učitelům, kteří se rozhodnou touto metodou pracovat.
Jako určitý předvoj je možné chápat metodiku Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ, kterou VÚP vydal v roce 2007 a zdarma ji distribuoval do všech základních škol. Od té doby se začínají objevovat zásadnější knihy britských nakladatelství, které radí, jak vyučovat například fyziku nebo zeměpis v cizím jazyce.
 
Projekt bude spočívat výhradně v tvorbě metodického materiálu?
Rozhodně ne. Vstup bude informační, a to tak, aby zasáhl celou republiku. Prostřednictvím odborných lektorů budou zájemci o tuto metodu seznamováni s jejími základy a poté školeni na vzdělávacích seminářích. Společným úsilím lektorů a pedagogů budou vznikat metodické a pracovní listy, které by měly radit dalším učitelům, jak s metodou ve výuce postupovat. Počítáme s tím, že materiály, které vzniknou, budou edičně zpracovány a posléze v elektronické podobě distribuovány do škol.
 
Zájemci se mohou hlásit už nyní?
Projekt CLIL, který je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu, se teprve rozbíhá. NIDV zahájí informační kampaň v druhé polovině února. V březnu se uskuteční úvodní konference, na které vystoupí odborníci s prezentacemi a informacemi o metodě CLIL. Na krajských pracovištích NIDV budou také v březnu přijímány přihlášky zájemců o školení, od dubna by se měly rozběhnout vzdělávací semináře. Ale to bych předbíhala.
JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ
 
< zpět do čísla
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1604012400_polar_125x125.jpg
ucebnice
polartraver.jpg
anketa
Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
37%
32%
30%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2022 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz