archiv
Učitelské noviny č. 40/2013
tisk článku

PRO LEPŠÍ PŘÍPRAVU SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ

Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl od října 2010 do září 2013 řešitelem projektu s názvem „Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou“. Cílem projektu bylo prostřednictvím modernizace a optimalizace propedeutických disciplín zvýšit kvalitu vysokoškolské přípravy studentů studijních oborů se speciální pedagogikou.

Koncepce vysokoškolské přípravy studentů oborů se speciální pedagogikou je pomyslně rozdělena do dvou etap. Posluchači nejdříve prochází studiem propedeutických disciplín, které jsou základem pro další etapu, výuku již zcela konkrétně zaměřených profilových disciplín toho kterého oboru zacíleného na práci s lidmi s konkrétním druhem postižení nebo znevýhodnění. Podobně jako u jiných oborů i zde platí, že čím kvalitněji student uchopí obecné poznatky, tím lépe pronikne do profilových disciplín. Cílem řešeného projektu bylo zdokonalit přípravu studentů právě v propedeutikách.

Na výuce propedeutických disciplín se podílejí kromě odborníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci také odborníci z jiných fakult Univerzity Palackého. Jedná se např. o lékařské propedeutiky, kde jsou vyučujícími zkušení odborní asistenti a docenti z lékařské fakulty. Dále se na ní podílejí pedagogičtí pracovníci dalších kateder a pracovišť Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, například z katedry psychologie a patopsychologie atd.

Podstatou řešeného projektu byla realizace komplexních změn v daném segmentu pregraduální přípravy speciálních pedagogů a vybudování moderního provázaného systému ucelené podpory propedeutických disciplín v rámci přípravy studentů oborů se speciální pedagogikou.

1) Tvorba inovovaných kurikul

Prvním krokem řešení projektu bylo vytvoření nových moderních kurikul 18 vybraných propedeutických disciplín. Konkrétně se jednalo o kurikula z oblasti lékařských, psychologických, speciálněpedagogických a sociálně-právních propedeutik.

V rámci jednotlivých propedeutik byla nejdříve navázána spolupráce s příslušným odborníkem, který se dané disciplíně věnuje a který ji zároveň vyučuje u studentů oborů se speciální pedagogikou. Po navázání spolupráce a seznámení se záměry projektu začali odborníci pracovat na inovaci kurikul tak, aby tato nově navrhovaná kurikula odpovídala nejen nejmodernějším trendům v této oblasti, ale zejména aby byla „šitá na míru“ potřebám budoucích speciálních pedagogů.

Celkové pojetí formální a obsahové stránky jednotlivých kurikul bylo prezentováno a diskutováno na celkem pěti workshopech. Během diskuze byla představa autorů kurikul konfrontována s hledisky dalších odborníků, účastnících se workshopu. Do definitivní podoby kurikul se tak promítl úhel pohledu pracovníků působících v Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP, zástupců z řad studentů a také odborníků z praxe.

2) Evaluace inovovaných kurikul

Inovovaná kurikula začala být postupně podle harmonogramu plnění využívána ve výuce propedeutických disciplín u studijních oborů se speciální pedagogikou v prezenční i kombinované formě studia. V závěru semestru/výuky byl pak celý průběh evaluován studenty a také samotnými pedagogy prostřednictvím evaluačních dotazníků. Výsledky evaluace byly dále diskutovány a zapracovány do finální podoby jednotlivých kurikul propedeutických disciplín.

3) Vydání studijních textů

Dalším krokem inovace bylo vydání studijních textů odrážejících obsahovou proměnu jednotlivých kurikul příslušných propedeutických disciplín. Jedná se o publikace, které jsou cílené pro studenty speciální pedagogiky a které zároveň odpovídají současné koncepci jednotlivých oborů. V rámci řešení projektu bylo vydáno 16 publikací v tištěné a v elektronické podobě. Podrobnější informace o vydaných publikacích lze nalézt na webových stránkách http://www.inovace.upol.cz/.

4) Evaluace inovovaných kurikul a studijních textů

Finální podoba jednotlivých kurikul společně s nově vydanými studijními texty byla postupně využívána ve výuce propedeutických disciplín u studijních oborů se speciální pedagogikou v prezenční i kombinované formě studia. V závěru semestru/výuky se studenti a pedagogové mohli vyjádřit k finální podobě kurikul a současně k nově vydaným studijním textům prostřednictvím evaluačních dotazníků. Jednalo se tak o druhou fázi evaluace, ve které prostřednictvím evaluačních dotazníků hodnotili inovovaná kurikula a nově vydané studijní texty k propedeutickým disciplínám.

Součástí řešeného projektu bylo i získávání informací ze zahraničí prostřednictvím realizace zahraničních pracovních cest – konkrétně do Velké Británie a do Německa.

Vyvrcholením celého průběhu řešení projektu bylo uspořádání závěrečné konference, která se konala ve dnech 10. – 11. září 2013. Konference prezentovala průběh, výsledky a výstupy řešení projektu a zároveň také přinesla zkušenosti s pojetím studia propedeutických disciplín u studijních oborů se speciální pedagogikou v zahraničí. Hlavní příspěvky jsou součástí sborníku ze závěrečné konference. Dne 18. září 2013 se uskutečnil specializační diseminační workshop, na kterém členové projektového týmu prezentovali výsledky řešení projektu a závěry z konference cílové skupině.

Z dosavadní zpětné vazby od cílové skupiny si dovolujeme usuzovat, že se jednalo o projekt, který byl užitečný a prostřednictvím kterého se skutečně podařilo zkvalitnit pregraduální přípravu budoucích speciálních pedagogů v Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. To dokládají i výroky uvedené v evaluačních dotaznících studentů, z nichž pro názornost alespoň některé uvádíme. Velice pozitivně byly hodnoceny zejména vydané studijní texty: „Děkujeme, moc nám kniha pomohla.“ „Výborné, více takových.“ „Kniha se mi líbí, myslím si, že je ke studiu dobrá a přehledná.“ „Velký přínos je v tom, že byla publikace napsaná přímo pro speciální pedagogiku.“ „Problematika v ní je adekvátní a přínosná pro speciální pedagogy.“

Naším cílem je, aby se inovovaná kurikula a studijní texty využívaly i nadále po skončení projektu a aby získané zkušenosti byly v maximální možné míře aplikovány do dalších inovací propedeutických disciplín.

Zdeňka Kozáková, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta UP Olomouc

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz