archiv
Učitelské noviny č. 28/2013
tisk článku

DO TŘÍDY MÁ PŘIJÍT HRANIČNÍ DÍTĚ

Učím na 2. stupni ZŠ. V září má nastoupit do mé třídy nový žák, který má podle školní psycholožky hraniční intelekt. Jedná se o 6. ročník, přebírám tedy třídu po kolegyni z 1. stupně a děti ještě tolik neznám. V souvislosti s novým žákem mám obavu, aby se ve skupině neobjevila šikana. Mohu učinit nějaká opatření, abych předešla vzniku nezdravých vztahů mezi dětmi?

Příchod nového člena skupiny je vždy náročný pro všechny zúčastněné strany – pro žáka, třídu i učitele. Když se však jedná o dítě jakkoli odlišné, je situace ještě složitější. Nelze zabránit tomu, aby si děti odlišností všimly, je proto nutné se skupinou citlivě pracovat a rozhodně neponechat nové dítě v cizím prostředí vlastnímu osudu.

Nástupu žáka s jakýmkoli oslabením by měla předcházet pečlivá příprava. Všichni učitelé, kteří přijdou s žákem do kontaktu, musejí být informováni o jeho schopnostech, možnostech a vhodných přístupech k němu.

Před nástupem žáka i po něm je nutná úzká spolupráce třídního učitele s celým školním poradenským pracovištěm (školní psycholog, metodik primární prevence, speciální pedagog, výchovný poradce), případně s externími odborníky, kteří mají dítě v péči. Samozřejmostí je i pravidelná a častá komunikace s rodiči žáka.

Pokud je to možné, je vhodné připravit na příchod žáka s postižením i třídu. V podobných situacích jsou pro učitele nepostradatelné třídnické hodiny. Ve spolupráci se členy školního poradenského pracoviště lze přizpůsobit jejich náplň aktuálním tématům i tak citlivým, jako je příchod nového, něčím odlišného žáka. Učitel musí počítat s tím, že po jeho nástupu bude muset tématu vztahů věnovat téměř každou třídnickou hodinu.  Děti musejí mít možnost otevřeně mluvit o tom, co jim vadí a co by chtěly změnit. V opačném případě hrozí, že neventilovaná nespokojenost přeroste v agresivní reakce a jiné pro kolektiv nežádoucí projevy. Je nutné si také uvědomit, že pokud není třídní učitel vyškolen pro práci se vztahy v kolektivu a dostatečně nespolupracuje se školním poradenským pracovištěm, může situaci i výrazně zhoršit.

Pro nového žáka je jistě příjemné, když nenastupuje do úplně neznámého prostředí. Ještě před příchodem by měl být seznámen s třídním učitelem, školním psychologem, ředitelem školy, případně dalšími členy školního poradenského pracoviště a pedagogického sboru. Pokud je to možné, pomůže i seznámení s jedním či více vybranými spolužáky. Vhodně zvolený spolužák pak může po nástupu dítěte do třídy působit jako jakýsi patron, který mu objasní chod školy, doprovodí ho při stěhování ze třídy do třídy a seznámí ho s ostatními spolužáky.

Jedna z nejsložitějších situací nastává právě při příchodu žáka s hraničním intelektem nebo s mentálním postižením. Tyto děti těžko hledají se spolužáky společná témata, obtížně se uplatňují v kolektivu a neubrání se ani srovnávání s ostatními. To často vede k pocitům méněcennosti, které mohou vyústit i v neadekvátní a agresivní chování. Dítě také leckdy bývá velmi vztahovačné, projevy spolužáků vnímá jako útok na sebe. Situace ve třídě se pak stává neúnosnou pro obě strany a přerůstá v šikanu. Učitelé pak někdy mohou mít tendenci říct, že dítě si o takové chování ze strany spolužáků říká samo, protože neustále na někoho útočí a je „protivné“.

Účinným preventivním opatřením je nejen pečlivá příprava třídnických hodin, ale i vhodný přístup všech učitelů, kteří se třídou přijdou do kontaktu. Samozřejmostí by mělo být, že učitelé na žákovu odlišnost nijak neupozorňují, neshazují ho a nemají ironické poznámky týkající se jeho výkonu, chování nebo vzhledu. Nevhodné chování učitele snižuje ještě více sebevědomí žáka a povzbuzuje potenciální agresory k výsměchu či jiným útokům. Je tak negativně ovlivňováno nejen dítě samotné, ale i klima celé třídy. Učitelé naopak mohou výrazně pomoci při odhalování projevů, které by mohly vést k šikaně. Je třeba si při dozorech i v hodinách všímat různých narážek a reakcí dětí, sledovat, zda má potenciální oběť v pořádku pomůcky, jestli se ostatních dětí nápadně nestraní či nevyhledává o přestávkách blízkost učitele. Při jakémkoliv podezření by měl být informován školní metodik prevence, který zjistí, zda se jedná o šikanu, případně o jaký druh jde a v jaké fázi se nachází. Pak už zbývá rozhodnout, jestli bude škola řešit problém sama, nebo si přizve jiného odborníka.

V dnešní době by už měly být samozřejmostí i adaptační výjezdy pro šesté ročníky. Pokud škola nemá k dispozici odborníky, kteří by výjezd připravili, je vhodné kontaktovat externí organizaci s dobrou pověstí, která výjezd připraví a uskuteční. Adaptační výjezd výrazně pomůže urychlit procesy ve skupině a pod odborným dohledem se zde nastartuje zdravý způsob řešení neshod, antipatií a jiných problémů, které by jinak později rozkládaly zdravé vztahy ve třídě.

Příchod dítěte s hraničním intelektem nebo lehkým mentálním postižením vyžaduje velké nasazení všech zúčastněných, a i přesto se ne vždy podaří zařadit žáka úspěšně do kolektivu. Proto každý jednotlivý případ vyžaduje individuální posouzení, zda by dítěti nebylo aspoň na nějakou dobu lépe někde, kde si bude moci jednodušeji hledat přátele, kde nebude mít (třeba podvědomý) pocit, že všichni okolo jsou ve všem lepší, a kde se mu učitel bude moci individuálně věnovat.

Třídní učitel může udělat pro dobré vztahy ve své třídě velmi mnoho. I pro něj je ale důležité, aby věděl, kam se obrátit o radu, pomoc a podporu. Kromě něj se na procesech ve skupině podílí mnoho dalších lidí, se kterými by měl mít možnost situaci konzultovat, nebo si jen při rozhovoru s nimi ulevit od neustálého napětí, které každý pedagog denně prožívá.

Hana Štefaňáková,
speciální pedagožka

 

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz