archiv
Učitelské noviny č. 24/2013
tisk článku

NA PRAŽSKÉ NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTĚ SE SCHYLUJE K PRÁVNÍ BITVĚ

Konflikt Miroslava Ševčíka, děkana Národohospodářské fakulty (NF) Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), s částí akademické obce trvá už rok. Velké množství dokumentů zveřejněných na internetu přesvědčivě vyvolává dojem, že jde „jen“ o střet autoritativního děkana se slušnými učiteli a studenty. Skutečně? Posuďte sami…

 

V dubnu 2012 se konaly volby do Akademického senátu (AS) NF. Těsně před nimi student Martin Holman rozeslal ostatním posluchačům fakulty e-mail, kde píše o rivalitě mezi skupinou mladých učitelů s doktorandy a skupinou kantorů, kteří fakultu před deseti lety vybudovali. Ti mladší teď chtějí údajně převzít kormidlo, čímž jde prý o „nepřátelský převzetí“. „S jídlem roste chuť a tito mladší, kteří by bez stávajícího vedení fakulty na ní třeba vůbec nebyli, se snaží o generační výměnu a překopání současného systému výuky,“ píše M. Holman a vyjadřuje zvláště obavy z toho, že pokud k této výměně dojde, hrozí, že výuka bude probíhat v angličtině. Voličům pak jmenovitě radí, které studenty, loajální k dosavadnímu vedení, mají volit. Obdobně byli podle svědků tehdejších událostí prý instruováni také učitelé, ovšem individuálně.

Tiché odvolání, ale hlasité reakce

Po volbách děkan Ševčík některým učitelům prodloužil pracovní smlouvy jen na dobu určitou nebo je neprodloužil vůbec. Avšak pomyslnou roznětkou v napjaté atmosféře bylo až na konci června odvolání vedoucího Katedry institucionální ekonomie NF Davida Lipky. To se nelíbilo většině kantorů katedry i několika studentům, a sepsali proto petici, v níž po děkanovi požadovali, aby svůj krok obhájil. Podepsalo ji několik vyučujících a zhruba 150 z přibližně 2300 studentů fakulty.

Podle M. Ševčíka vedoucí katedry pracovně selhal. „Ing. David Lipka, Ph.D., byl pouze pověřen vedením této katedry a toto vedení mu bylo odňato pro vážná manažerská pochybení,” stojí v oficiálním stanovisku vedení NF a vedoucích kateder.

„Dr. Lipku jsem odvolat musel, protože jsem předtím obdržel stížnost kolegyně Antonie Doležalové, která si stěžovala na diskriminaci, k níž na katedře docházelo už řadu měsíců,“ uvádí pro UN děkan Ševčík. Tato diskriminace měla spočívat v tom, že A. Doležalová údajně nebyla optimálně odměňována ve srovnání s výší odměn několika jejích kolegů, kteří ani dohromady zdaleka nedosahovali takového vědeckého výkonu jako ona.

„Pana dr. Lipku jsem požádal, aby této diskriminaci zamezil, což neučinil. Docentka Doležalová mě k nápravě vyzvala ještě dvakrát, stejně jako jsem já opakovaně po dr. Lipkovi požadoval, aby vše uvedl do pořádku. Nestalo se tak,“ objasňuje M. Ševčík.

Personální rošády

Děkanovo rozhodnutí by však podle dnešních „rebelů“ žádnou vlnu následné nevole nevyvolalo. Nespokojeným učitelům i studentům ale vadilo, že to udělal v tichosti a před členy katedry se svým rozhodnutím nepředstoupil. Také nového vedoucího Miroslava Zajíčka kolegům prý představil až poté, co byl již nějakou dobu ve funkci. To ale M. Ševčík popírá: „Všichni členové vedení fakulty s tím byli seznámeni hned ten den a kolegu Zajíčka jsem představil na schůzi katedry na začátku semestru.“

A tak se z vlny stala rovnou lavina: následoval otevřený dopis učitelů děkanovi Ševčíkovi, kde jeho postup kritizují a obávají se o budoucnost katedry, bezprostředně se začala podepisovat již zmíněná petice nazvaná Za transparentní vedení, pár dní nato D. Lipku podpořilo i několik zahraničních profesorů, kteří s NF spolupracují, a přibyly i písemné reakce – jednak děkana Ševčíka, jednak jeho jedenácti příznivců z řad zaměstnanců fakulty, vesměs členů jejího vedení a šéfů kateder.

Písemná přestřelka vyústila v zasedání AS NF, na němž se mimo jiné projednávalo údajné porušování akademických svobod. K tomu ale podle senátu nedošlo. Jeho předseda Ján Pavlík však ke kauze nepřipustil diskuzi. Debata sice posléze údajně stejně proběhla, ale protože již nešlo o řádné jednání AS, neexistuje z ní oficiální zápis.

Po zasedání začalo docházet k dalším personálním změnám – novému přerozdělování některých funkcí nebo k odchodům zaměstnanců fakulty. Děkan Ševčík na návrh vedoucích kateder například změnil obsazení pedagogické komise, pracovní smlouvu neprodloužil ICT specialistovi, výpověď dostala sekretářka nebo se na okamžitém ukončení pracovního poměru dohodl se dvěma pedagogy, o jejichž odchodu budeme ještě hovořit.

Tři na jednoho

V polovině ledna se několik studentů, respektive studentek pokusilo o vyvěšování transparentů v prostorách fakulty, jež měly vybízet k diskuzi nad současnou personální politikou děkana Ševčíka. Ostraha objektu se jim snažila ve vylepování zabránit a požádala je o prokázání totožnosti. S identifikací souhlasila zprvu jen jedna studentka. S ostatními dvěma osobami se pak pokusila areál opustit, ale strážní se jim v tom snažili fyzicky zabránit.

A příčina protestů studentek? „Vyděsilo nás, že tolik učitelů najednou řeklo, že by bylo ochotno ze školy odejít. Jde o inspirativní pedagogy, kteří učí ekonomii zajímavě a vedou nás ke studiu v angličtině. Je nám úplně jedno, koho bude mít děkan jako šéfy kateder, ale záleží nám na tom, abychom nepřišly o kvalitní kantory,“ uvádí studentka Markéta Vaněčková. Na to děkan Ševčík reaguje, že nikdy nikoho z fakulty nevyháněl, naopak vždy dával a dává prostor k výuce a bádání i svým nejhlasitějším oponentům.

Nedlouho poté M. Ševčík vyzval prostřednictvím studijní referentky studentky Hanu Marii Smrčkovou, Ludmilu Hadincovou a M. Vaněčkovou, aby se dostavily do jeho kanceláře (22. 1.), aniž by jim podle jejich tvrzení uvedl důvody této schůzky. Poté, co všechny přišly, trval na tom (navzdory jejich požadavkům), že nejprve bude probíhat jednání individuálně s každou z nich zvlášť a teprve posléze společně, případně se svědectvím studentského zástupce z AS NF. Na individuálním projednávání byli kromě M. Ševčíka přítomni také proděkan Zdeněk Chytil, předseda senátu J. Pavlík a šéf katedry M. Zajíček.

„Studentky jsem si nepředvolal. Byly to ony, kdo mne poprosil, abych se s nimi setkal,“ hájí se M. Ševčík a jako důkaz UN předkládá dopis (mail), v němž ho H. M. Smrčková a L. Hadincová žádají o prošetření konfliktu s ochrankou. A zároveň vysvětluje, že předmětem schůzek nemělo být jen projednávání tohoto incidentu, ale i údajně neoprávněný přístup L. Hadincové do informačního systému fakulty. „To jsem ale nemohl projednávat se slečnou Smrčkovou, protože slečna Hadincová by mě mohla nařknout z toho, že s ní probírám její osobní záležitosti před slečnou Smrčkovou,“ upřesňuje M. Ševčík.

Studentky tvrdí, že na ně akademičtí funkcionáři křičeli a zastrašovali je. „V případě sl. Smrčkové dokonce pánové naznačovali, že projednávání incidentu by mohlo vést až k nepodmíněnému trestu pro našeho známého a špatnému budoucímu uplatnění na evropském trhu práce v našem případě,“ napsaly později všechny tři studentky v otevřeném dopise akademické obci NF. (Třetí účastník akce nebyl dodnes identifikován.)

Proděkan: Děkan pochybil

Studentky se také obrátily na proděkana pro studium Daniela Šťastného, kterého požádaly o prošetření kauzy. Ten došel k závěru, že není úplně jasné, jestli univerzitní předpis zakazuje vylepování plakátů. Jednoznačné je jen to, že nesmí jít o nepovolenou inzerci. Navíc vyvěšování plakátů bylo až do té doby běžné. Požadavek univerzitní ochranky na prokázání totožnosti byl sice oprávněný, ale snaha o zadržení už nikoliv, protože se dotyční nedopustili ničeho, co by mohlo vést k podezření ze spáchání trestného činu.

Speciálně se pak proděkan Šťastný ve svém písemném vyjádření vyslovil i ke schůzkám vedení školy s jednotlivými studentkami. Proděkan nepovažuje jednak za obvyklé, aby studentovi nebyl sdělen žádný důvod, proč se má na jednání dostavit, jednak označuje „za podezřelé a nepřípustné“, že se děkan zabýval údajným napadením strážného, byť nikdo v tomto smyslu stížnost nevznesl, a naopak se nezaobíral stížností studentek na postup ochranky. „Ve věci formátu schůzky jsem přesvědčen, že došlo k zásahu do práv dotčených studentů. Každý totiž má právo mít k sobě při úředním jednání svědka,“ píše D. Šťastný a pokračuje: „Uvážím-li navíc, že studentům byla přítomnost svědka zamítnuta, kdežto děkan NF měl k sobě tři spolupracující pracovníky fakulty, považuji postup děkana za zásadní pochybení.“

Na to děkan Ševčík reaguje: „Tvrzení však zpochybňuje závěr kontrolního orgánu školy. Ten totiž konstatoval, že doc. Šťastný porušil předpisy a že mu nepřísluší šetření činnosti ochranky. Tento orgán také sdělil, že by měl být pracovně-právně potrestán za porušení předpisů školy.“

Zahraniční služební cesty jen naoko

Na konci května vedení fakulty zveřejnilo podezření na páchání trestné činnosti, které se měli dopustit čtyři učitelé NF. Do problémů se ale už dříve dostali dva pedagogové. Ti, kteří – jak už jsme uvedli – ze školy odešli koncem minulého roku.

„Na začátku prosince loňského roku jsme zjistili, že dva pracovníci fakulty předkládají nekorektní faktury. Na jejich základě jsme odhalili, že si tito zaměstnanci vybrali zálohu na pracovní cestu, kterou nerealizovali. S těmito pracovníky jsme se domluvili, že peníze vrátí. Jinak by škoda činila zhruba sto tisíc korun. Oba pracovníci své pochybení přiznali a pracovní poměr ukončili ke 31. 12. 2012,“ říká M. Ševčík.

Děkan Ševčík UN poté předložil písemná odůvodnění výpovědí k nahlédnutí. V nich je jako důvod odchodu skutečně uvedeno neoprávněné zacházení s finančními prostředky NF: „…předložení nepravdivých podkladů a dokladů k vyúčtování zahraničních cest za roky 2011 a 2012 z mé strany,“ píše tehdejší proděkan František Stellner. A jeho kolega Radek Soběhart uvádí prakticky totéž: „Jsem si vědom svého pochybení ve vyúčtování zahraničních cest…“

„Vzhledem k tomu, že se ukázalo, že nešlo jen o zmíněné zahraniční cesty, a vzhledem k tomu, že příslušné podklady a účetní doklady nejsou uloženy na fakultě, ale jsou zpracovávány rektorátním útvarem, požádal jsem přesně podle předpisů pana rektora naší školy, aby byla provedena kontrola zahraničních pracovních cest všech pracovníků fakulty za roky 2008–2012. Pan rektor této žádosti vyhověl a byl proveden interní audit. Na základě dílčí zprávy o této kontrole se došlo ke zjištění, že byly předloženy i další nekorektní doklady k vyúčtování zahraničních cest. Celkem jich bylo 50 a týkaly se šesti osob. Zaměstnanci, kteří v té době pracovali a stále ještě pracují na VŠE, byli pracovníkem interního auditu vyzváni k tomu, aby podali vysvětlení. Ti tak ale doposud neučinili,“ popisuje děkan.

Rektor VŠE Richard Hindls děkana Ševčíka požádal, aby přijal opatření, která by vedla k nápravě a vyjasnění nepříjemné situace. Výsledkem bylo podání trestního oznámení na učitele D. Lipku, R. Soběharta, F. Stellnera, Pavla Szobiho, D. Šťastného (ten ze své funkce proděkana pro studium odstoupil v polovině února) a Stanislava Tumise. Celková škoda, již měli způsobit, podle předběžných dopočtů přesahuje milion korun. „Pracovně-právní záležitosti budou řešeny až po dalším šetření,“ dodává M. Ševčík.

Na obvinění, která byla vůči zmíněné šestici vznesena, všichni pánové (kromě S. Tumise) okamžitě reagovali ve společném veřejném prohlášení – jednak jim vadí, že je s těmito obviněními děkan osobně neseznámil, jednak je zcela popírají: „Aniž bychom znali konkrétní body obvinění, kategoricky popíráme, že bychom kdy mohli jakýmkoli naším jednáním způsobit fakultě škodu, která by ‚překročila 1 mil. Kč‘. Takové tvrzení je zcela absurdní a budeme se proti němu bránit soudní cestou.“

Po uzávěrce jsme získali vyjádření Roberta Pelikána, právního zástupce učitelů i studentek, kteří jsou ve sporu s děkanem Ševčíkem. „Jediné, co audit zjistil, je, že na některých fakturách není rozepsáno DPH. To znamená, že učitelé se neprovinili tím, co bylo deklarováno, tedy například tím, že nečerpali vybrané zálohy ke stanovenému účelu.“ Tomuto problému se budeme dál věnovat v některém z následujících čísel UN.

A přiletěli „sokolové“

A zdá se, že to nebude jediný soud, který je na obzoru. Děkan Ševčík totiž nechal v polovině května prostřednictvím advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák zaslat H. M. Smrčkové (a pravděpodobně ještě někomu z dalších studentů a možná i kantorů – UN se tuto informaci od M. Ševčíka i přes vznesený dotaz nedozvěděly) takzvanou předžalobní výzvu. Známý advokát Tomáš Sokol v ní požaduje, aby se H. M. Smrčková jeho klientovi za svůj nepravdivý výrok uveřejněný v médiích („Děkan ale na nás poštval ostrahu.“) buď omluvila, anebo popřela, že je autorkou tohoto vyjádření. V případě, že T. Sokol neobdrží od H. M. Smrčkové do čtrnácti dnů ani jedno, doporučí svému klientovi, aby na ni podal žalobu na ochranu osobnosti. Vzhledem k tomu, že tato lhůta již uplynula a H. M. Smrčková nijak nereagovala, je tedy ve hře soud.

„T. Sokola jsem požádal, aby pouze ve věcech, v nichž studentky v médiích prokazatelně lžou, ochránil má osobnostní práva. A dělám to jen proto, že se na mě obracejí desítky mých známých, kteří jsou veřejně činní, a ptají se mě, co to na naší fakultě provádím,“ poznamenává M. Ševčík. Motivací studentek, které nyní již chtějí, aby děkan byl odvolán, může být podle M. Ševčíka to, že vystupují v zájmu svých kantorů, kteří jsou s ním ve sporu. Ony jsou vůbec osobní vazby na fakultě mezi několika členy dané akademické obce velice úzké. Děkan Ševčík má na NF na pozici sekretářky katedry sestru a učí zde jeho dcera, pracují tady manželka a švagr Josefa Šímy, profesora Katedry institucionální ekonomie a jednoho z hlavních děkanových oponentů. K tomu však M. Ševčík dodává, že ani jednoho z těchto svých současných podřízených do pracovního poměru nepřijímal. A také mezi některými studentkami a jejich vyučujícími jsou více než kolegiální vztahy…

Studenti, kteří děkana Ševčíka kritizují, nyní ironicky poznamenávají, že čekají, komu z nich dříve nebo později také přiletí „sokol“. H. M. Smrčková uvádí, že předžalobní výzvu kromě ní dostali ještě dva studenti i jeden učitel, a pokračuje: „Přistoupili jsme na jednání u pana rektora za účasti prorektorů. Chtěli jsme to vyřešit tak, aby kauza zbytečně nepoškozovala dobré jméno školy, přestože jsme zvažovali trestní oznámení kvůli útisku. Avšak předžalobní výzvy nám už neumožňují spor vyřešit smírem.“

Lukáš Doubrava

 

 

Informační zdroje:

Vedení NF se vyjadřuje k internímu auditu

http://nf.vse.cz/prohlaseni-vedeni-fakulty-ze-dne-28-5-2013-2/

Kauza děkana Miroslava Ševčíka

http://kauza-dekana-miroslava-sevcika.webnode.cz/

Chronologický soubor materiálů dokumentujících kauzu

http://www.zatransparentnivedeni.cz/

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz