archiv
Učitelské noviny č. 21/2013
tisk článku

ČŠI SE BUDE zabývat tím, proč se někteří žáci neúčastní celoplošného testování

Uznání omluvenky je však výhradně v kompetenci školy

Minulé pondělí začala generální zkouška celoplošného testování žáků na úrovni pátých a devátých ročníků základních škol. Opět se objevili rodiče, kteří tvrdí, že testování jejich potomků není v souladu se zákonem. Proto podobně smýšlející otce a matky vyzývají k tomu, aby své děti do škol neposílali a do omluvenek jim neuváděli zástupné důvody, ale na rovinu přiznali svůj nesouhlas s celoplošným elektronickým testováním. Jejich děti se ho prý často bojí…

„Naší dosavadní zkušeností je, že nejde většinou o nezájem, nebo dokonce strach dětí (naopak víme i o dětech, které se testování chtěly zúčastnit, přestože jim v tom rodiče bránili), ale příčinou zpravidla bývají obavy rodičů z toho, že by výsledky testování mohly být nějak zneužity. Bohužel, rodiče často svůj negativní postoj staví na precedentu ne­úspěšného zavádění státní maturity. Je plně věcí ředitele školy, jak se na základě školního řádu s neúčastí žáků na testování vypořádá. Inspekce se tímto nijak zabývat nebude,“ informuje Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka.

Jedním z důvodů, které ti, již celoplošné testování nechtějí, a to ani v podobě zkoušky, uvádějí, je údajný zvýšený stres žáků vznikající při elektronické formě ověřování znalostí. Jinak řečeno, písemné testy jsou prý psychologicky přijatelné, ty realizované prostřednictvím výpočetní techniky už nikoliv. Z výsledků důkladného šetření inspekce však vyplývá naprostý opak! Děti testování v elektronické podobě před klasickými formami zjišťování znalostí upřednostňují.

Ve škole se bude učit o žížalách. Nechoď tam!

Povinnost účastnit se testování má podle České školní inspekce, která celoplošnou zkoušku zároveň realizuje, na základě zákona škola.

Program zjišťování výsledků ve vzdělávání je vyhlášen v souladu se školským zákonem, přičemž účast v něm není podmíněna nějakým souhlasem, ať ředitelů škol, nebo žáků, respektive jejich rodičů. „Zákonný zástupce dítěte má samozřejmě právo své dítě z účasti i na této formě vzdělávání omluvit, ale podle daných pravidel, tedy na základě legitimních důvodů,“ vysvětluje Ondřej Andrys, náměstek ústřední školní inspektorky pro inspekční činnost, a pokračuje: „Avšak prostý nesouhlas s obsahem vzdělávání není důvodem pro řádnou omluvu z účasti na něm. To je podobné, jako kdyby někdo z rodičů omluvil své dítě z výuky biologie, protože se bude ten den ve škole učit o žížalách, které rodina nesnáší. Takže i v případě testování jde o účast na vzdělání podle paragrafu 171 školského zákona. A ředitel školy má podle téže legislativy poskytovat při realizaci součinnost. Navíc je to vše umocněno tím, že testování probíhá v rámci inspekční činnosti. Rodiče pak mají povinnost zajistit účast žáků na vzdělávání. A jeho nedílnou součástí je i ověřování výsledků.“

Inspekce bude určitě testovat i v budoucnu

To, že se inspekce nebude nijak zabývat tím, jak si ředitel s tou kterou omluvenkou z testování poradil, na druhou stranu neznamená, že ji nezajímají příčiny takovýchto absencí.

„Budeme se zabývat analýzou příčin neúčasti, popřípadě obavami rodičů z testování, a budeme proto zkoumat i individuální vzdělávací plány nezúčastněných žáků. Je to nutné zejména proto, že výsledky této generální zkoušky se mají stát základem pro rozhodování, jakým způsobem bude celoplošné testování ve vzdělávacím systému celonárodně využíváno. V každém případě bude však do plánů ČŠI každoročně zařazeno zjišťování výsledků ve vzdělávání v různém rozsahu a v nejrůznějších vzdělávacích oblastech a také v různých bodech vzdělávací dráhy žáka, a to jak na úrovni základních, tak i středních škol,“ říká O. Hofmannová.

To znamená, že i když stát (ministerstvo školství, parlament) teprve rozhodne o tom, jak (a zdali vůbec) se bude celoplošné testování využívat, nic to nezmění na tom, že inspekce může, ba přímo podle zákona musí zjišťovat výsledky ve vzdělávání. Nic jí tedy nebrání v tom, aby nástroj, který vyvinula o ověřila, nadále pro své účely využívala. Naopak.

Jde o to neúspěšným školám pomoci

Když bylo celoplošné testování na počátku minulého týdne spuštěno, v systému bylo přihlášeno bezmála 3800 škol (přes 80 procent), což představuje více než 170 tisíc žáků. Pět škol se omluvilo z technických důvodů, ostatní se průběžně přihlašovaly v následujících dnech. Přestože žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se ještě nemuseli zúčastnit ani této druhé celoplošné zkoušky, jejich počet činil už v první den testování dokonce devět procent ze všech přihlášených, což podle ČŠI zhruba odpovídá jejich zastoupení mezi všemi testovanými dětmi.

„Smyslem této generální zkoušky má být především srovnání jejích výsledků s výstupy z prvního celoplošného testování, které proběhlo před rokem. Zároveň budeme mít srovnání s výsledky našeho vlastního hodnocení, popřípadě s daty z jiných externích zjišťování výsledků ve vzdělávání. Dále se zaměříme na identifikaci úspěšných škol a zjištění, jaké podmínky vedou k jejich dobrým výsledkům v testovaných předmětových oblastech. Soustředíme se i na problémové školy, ale jen proto, abychom jim mohli poradit s nastavením efektivní podpory,“ sděluje ústřední školní inspektorka.

Žádné sankce nebudou teď, ani příště

„Výsledek je potřeba vždy hodnotit individuálně. Když například azylant poprvé přijde do české základní školy v září a v červnu umí jen třetinu toho, co většina jeho spolužáků, může jít v takovémto případě o pedagogicky hodnotnější výsledek než u mnoha ostatních žáků. Nicméně platí, že čím nižší úspěšnosti škola dosáhne, tím větší úsilí by její učitelé měli věnovat analýze příčin daných výsledků,“ komentuje PETR SUCHOMEL, odborný garant obsahové části celoplošného testování.

Přesto se u veřejnosti objevují obavy, že výsledky tohoto testování inspekce využije i k nějakému sankčnímu postihu neúspěšných škol. „To je absolutní nesmysl! Neustále zdůrazňujeme, že proces ověřování výsledků žáků vnímáme jen jako jeden z mnoha nástrojů využívaných ke komplexnímu posouzení kvality školy. Cílem má být identifikace příčin za účelem hledání způsobů nápravy. V žádném případě nám nejde o jakékoliv postihování škol, jejichž žáci byli ve větší míře v testech neúspěšní,“ zdůrazňuje náměstek Andrys.

Přestože inspekce bude v budoucnu testovat převážně výběrově, rozhodně se nevzdává i možnosti testovat také celoplošně, jak potvrzuje O. Andrys: „Celoplošnost má totiž některé nesporné výhody: umožní upozornit na potenciální rizika ve všech školách, případně u konkrétních žáků a poskytne zpětnou vazbu všem účastníkům (žákům, učitelům, rodičům), aniž by tuto službu museli jakkoliv hradit. Jsme totiž přesvědčeni, že i tuto službu by stát měl poskytovat.“
Lukáš Doubrava

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz