archiv
Učitelské noviny č. 20/2013
tisk článku

NÁVRH VNĚJŠÍ STRUKTURY MATURITNÍ ZKOUŠKY MODEL 2018+

Předkládaný model konkretizuje předchozí materiál naší asociace Východiska a cíle maturitní zkoušky, který je zveřejněný na www.ascestinaru.cz a www.ucitelskenoviny.cz.

CELKOVÝ RÁMEC

Maturitní zkouška sestává ze dvou částí:

A. STÁTNÍ ČÁST

1. Český jazyk a literatura

2. Druhý povinný předmět: cizí jazyk / matematika [1]

Vnitřní podobu zkoušky z každého předmětu určuje státem pověřené centrum podle jednotné metodiky, vycházející z RVP a Katalogů požadavků k maturitní zkoušce.

Maturitní test pro státní část může být nabízen centrem či soukromou firmou podle zadání státu (centra).

B. PROFILOVÁ ČÁST

1. Povinně volitelný předmět I

2. Povinně volitelný předmět II

3., 4. Nejvýše dva nepovinné předměty

Mezi profilovými předměty nemohou figurovat předměty, jež si žák zvolil ve státní části, neboť tam v návrhu existuje kromě základní úrovně nadstavbová nabídka, plnící úlohu bývalé vyšší úrovně, resp. pro cizí jazyky kromě úrovně SERR B1 i nabídka úrovně SERR B2. (Předpokládá se analogická nadstavbová nabídka i u matematiky.)

Vnitřní podobu zkoušky z každého předmětu stanovuje a garantuje ředitel školy. Přitom volí z následujících forem zkoušky (pro každý předmět by bylo možno zvolit jinou):

a) tradiční ústní zkouška před komisí;

b) obhajoba klauzurní práce;

c) maturitní test;

d) praktická zkouška.

Maturitní test pro profilovou část může být nabízen centrem či soukromou firmou, popř. vytvořen ve škole.

K JEDNOTLIVÝM ZKOUŠKÁM VE STÁTNÍ ČÁSTI

1. Český jazyk a literatura: komplexní zkouška jedné úrovně, ovšem s možností nadstavbové nabídky.

Zkouška zahrnuje:

          maturitní test (soubor testových úloh);

          písemnou slohovou práci (zadávanou centrálně a hodnocenou certifikovaným hodnotitelem vně školy, podle centrálně stanovených kritérií);

          ústní zkoušku (vedenou podle centrálně stanovených kritérií).

2. Cizí jazyk: komplexní zkouška ve dvou úrovních, jež by v základní úrovni odpovídala úrovni nejméně B1 SERR. U cizích jazyků nelze kvůli kompatibilitě zkoušky s mezinárodním standardem počítat s nadstavbovou nabídkou jako u češtiny. Proto doporučujeme ponechat zde dvě úrovně maturitní zkoušky, a to srovnatelné s úrovněmi B1 a B2 SERR. [2]

Asociace středoškolských češtinářů se však zdržuje podávání jakýchkoli podrobnějších návrhů týkajících se vnitřní koncepce maturitní zkoušky z jiných oborů.

3. Matematika: Asociace středoškolských češtinářů doporučuje nabízet v tomto předmětu – stejně jako v češtině – nadstavbovou úroveň.

I zde se však ASČ zdržuje podávání jakýchkoli podrobnějších návrhů týkajících se vnitřní koncepce maturitní zkoušky z jiných oborů.

Ve všech předmětech by obsah zkoušky byl dán Katalogem požadavků k maturitě.[3]           

Poznámky:

[1] Platí pro období 2018+. Asociace středoškolských češtinářů zároveň soudí, že perspektivně, v horizontu 2026+, by měly být povinné tři předměty, tedy český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. V budoucnosti si totiž nelze v našem euroatlantickém prostoru představit maturanta, který by neovládal aktivně nějaký cizí jazyk alespoň na úrovni B1 SERR. Matematika, jakožto reprezentant exaktních věd a obor výrazně rozvíjející abstraktní myšlení, je pak podle názoru ASČ neméně přirozeným třetím kandidátem sestavy obligátních maturitních předmětů. (Možné budoucí zařazení IT a/nebo společenskovědního základu je otázkou spíše ekonomickou než didaktickou.)

[2] Tato část návrhu vychází z konzultací ASČ s AMATE, sdružením metodiků cizích jazyků; byla koordinována a je v souladu se stanoviskem tohoto sdružení.

[3] ASČ předpokládá, že musí dojít k odborné revizi stávajících Katalogů.

Asociace středoškolských češtinářů

 

Asociace středoškolských češtinářů, sdružení praktikujících středoškolských češtinářů, zahájila svoji oficiální činnost v březnu letošního roku. Jejím hlavním cílem je informovat odbornou i širokou veřejnost o problematice výuky českého jazyka a literatury ve středních školách a o otázkách spojených s maturitní zkouškou.

Asociace chce rovněž přispívat ke zlepšení metod výuky, ke zvýšení jazykových, stylizačních a interpretačních dovedností našich středoškoláků a k rozvoji poučeného čtenářství u mladé generace. Nabízí spolupráci kolegům působícím v základních školách i pedagogům vysokoškolským. Hodlá též působit jako partner ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při řešení aktuálních i dlouhodobých problémů českého školství, zejména středního.

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz