archiv
Učitelské noviny č. 1516/2013
tisk článku

AKTUALITY Z LETOŠNÍCH NOVÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání mají být povinné pro žáky učebních oborů od školního roku 2014/2015. Díky projektům MŠMT spolufinancovaným Evropskou unií se školy na tuto situaci postupně připravují již od roku 2005.[1] V loňském školním roce využilo 81 % škol jednotná zadání pro obory vzdělání kategorie H a 61 % škol pro obory kategorie E. V oborech H skládalo závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání 78 % žáků a v oborech E 46 %. Některé školy zavedly novou závěrečnou zkoušku ve všech oborech, které vyučují.

Před rokem, 1. dubna 2012, začal Národní ústav pro vzdělávání řešit nový projekt NZZ_2. Jeho úkolem je vytvořit potřebné podmínky pro realizaci zkoušek ve všech školách. V první řadě je zapotřebí vybudovat dlouhodobě využitelnou databanku témat, ze které si budou školy samy vybírat témata pro závěrečné zkoušky. Dále je nutné vyvinout nové aplikace informačního systému, které budou podporovat sestavení zadání ve škole, skládání písemné zkoušky na počítači a distanční vzdělávání učitelů. Systém závěrečných zkoušek by měl být především efektivní a levný.

Pro uskutečnění tohoto záměru byly učiněny důležité kroky v letošním školním roce. Byl uveden do provozu nový informační systém zaměřený především na tvorbu databanky témat písemné, praktické a ústní zkoušky. Jeho významnou součástí je vnitřní editor, který umožňuje vytvářet strukturovaný dokument, jehož texty zpracované různými autory mají stejnou formální úpravu. V takovém dokumentu je možné vzájemně zaměňovat úkoly mezi jednotlivými tématy a vytvářet tak dostatečné množství nových témat, která jsou co do obsahové náročnosti srovnatelná.

Na obsahu závěrečných zkoušek pro 122 oborů vzdělání spolupracovalo na 500 učitelů odborných škol a 22 odborných pracovníků NÚV. Tvůrci jednotných zadání nejprve obdrželi podrobné metodické pokyny pro zpracování témat písemné, praktické a ústní zkoušky, absolvovali praktické školení u počítače a individuální konzultace. Přesto bylo v mnoha případech zvládnutí práce v novém editoru Edix spojené s velkými těžkostmi.

Je to proto, že editor vyvinutý pro tvorbu témat se od textových editorů typu Microsoft Word zásadně liší. Nedílnou součástí každého dokumentu v novém editoru jsou informace o struktuře a významu jednotlivých elementů, ze kterých se dokument skládá. Tyto informace slouží uživateli pro orientaci – pomáhají mu lépe a jednodušeji dokument strukturovat. Následně jsou využívány pro strojové zpracování, jako je např. automatické formátování dle stanovených typografických pravidel, inteligentní stránkování pro různá výstupní média apod. Při práci s novým editorem si uživatel musí vždy dopředu promyslet logickou strukturu obsahu, což není u běžných textových editorů nutné. Zapomenout na staré návyky a srovnat se s novým způsobem práce stálo celý řešitelský tým hodně úsilí.

Další letošní novinkou je proces schvalování témat, který je nastaven přímo v systému. V rámci schvalování tématu probíhá kontrola technického zpracování, kvality výkresů a obrázků, dodržení metodických pokynů, jako je např. správné zpracování kritérií a pravidel hodnocení atd. A nechybí ani jazyková korektura. Celý schvalovací proces je časově náročný, neboť v případě závažnějších chyb je téma vráceno autorovi k provedení opravy a pak znovu postoupeno ke kontrole.

Na rozdíl od tvorby a schvalování témat je sestavení jednotného zadání relativně snadné. Provede ho vedoucí autorského týmu (editor) opět v systému tak, že jednoduše vybere a zaškrtne témata pro jednotlivé zkoušky (písemnou, praktickou, ústní). Pro potvrzení souladu s kvalifikačním standardem vyplní do připravené tabulky počty odborných způsobilostí, které jednotné zadání ověřuje. Pomocí nastavené šablony se vygeneruje jak verze pro žáky, která neobsahuje části určené pouze pro zkoušející, jako jsou správná řešení, hodnotící tabulky apod., tak verze pro zkoušející, která obsahuje celé jednotné zadání.

Na webovém portálu IIS NZZ má každá škola svou kartu školy, obsahující seznam všech oborů, které má zapsané ve školském rejstříku a tedy schválené pro výuku. Do konce března se podařilo zpřístupnit jednotná zadání pro obory vzdělání, ve kterých bude závěrečnou zkoušku skládat 79 % žáků. Zbývající zadání byla zpřístupněna na začátku dubna.

 

Obsah projektu

V projektu NZZ 2 budou do roku 2014 připraveny všechny podmínky nutné k povinnému zavedení jednotných zadání závěrečných zkoušek v celé České republice.

Projekt zajistí přípravu jednotných zadání (JZZZ) pro nové obory vzdělání s rámcovými vzdělávacími programy (RVP) a podpoří jejich realizaci ve školách. Rozvine informační systém, který bude generovat úkoly z databanky přímo na žáka a umožní skládat písemnou zkoušku na počítači. Nově navrhne e-learningové vzdělávání, které umožní efektivní vzdělávání učitelů a povede k úspoře finančních prostředků. Projekt bude zajišťovat sběr a zpracování dat o realizaci závěrečných zkoušek a výsledky postoupí MŠMT pro rozhodování v oblasti podpory kvality učňovského školství.

Zkoušky mají srovnatelnou úroveň, zaměstnavatelé jsou zapojeni do tvorby jednotných zadání, klade se větší důraz na praxi, žáci odpovídají na otázky ze světa práce a v některých oborech obhajují samostatné odborné práce.

Dana Kočková, Národní ústav pro vzdělávání[1]
Kvalita I (2005–2008), Nová závěrečná zkouška (2009–2012), Nová závěrečná zkouška 2 (2012–2014).

 

< zpět do čísla
banners/1558389600_patron-deti_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz