archiv
Učitelské noviny č. 10/2013
tisk článku

PORADÍME SI S DRUHÝM CIZÍM JAZYKEM?

Jako volitelný je dnes druhý cizí jazyk zakotven v naprosté většině základních škol. S povinností vyučovat ho od září 2013 na 2. stupni ZŠ nejpozději od 8. ročníku v šestihodinové dotaci, kterou ukládá inovovaný RVP ZV, už mají učitelé problém. Z jejich připomínek jsme vybrali ty nejčastější a o odpověď jsme požádali náměstka ministra školství JINDŘICHA FRYČE.

RVP ZV dovoluje žákům i školám, pokud nemohou mít z objektivních důvodů na rozvrhu druhý cizí jazyk, aby o stejnou časovou dotaci byla navýšena výuka prvního cizího jazyka. Kdy se pro to může škola rozhodnout?

Jde o tzv. odůvodněné případy. Prvním důvodem jsou speciální vzdělávací potřeby daného žáka. Tím druhým je důvod organizační, kdy škola nemůže výuku personálně, prostorově nebo z jiných důvodů zajistit.

 

Pokud jde o jednotlivé žáky, kteří nejsou schopni druhý cizí jazyk zvládnout, musí mít potvrzení pedagogicko-psychologické poradny, nebo stačí domluva mezi školou a rodiči?

Škola se může opírat jak o vyjádření PPP u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak o dohodu s rodiči. V obou případech totiž navrhovaná varianta odpovídá potřebám žáka. Odůvodněné případy, které pro nenaplnění povinnosti zavést druhý cizí jazyk uvádíme, nemusí být doloženy u jednotlivých žáků vyjádřením PPP. Rozhodnutí bude pochopitelně také odrážet možnosti dané školy pro uzpůsobení výuky cizích jazyků. Každý ředitel by si měl se svým pedagogickým sborem nastavit optimální kritéria pro zavedení druhého cizího jazyka ve své škole.

 

Hovoří se o tom, že druhý cizí jazyk nemusí být vyučován na stejné úrovni jako ten první. Co to konkrétně znamená?

Úpravy RVP ZV probíhaly v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který preferuje komunikační složku jazyka. Žáci by se v druhém cizím jazyce měli v oněch šesti hodinách dostat na minimální úroveň A1 zmíněného referenčního rámce. To znamená, že by se měli naučit běžným výrazům a základním frázím a měli by je umět používat v jednoduchých komunikačních situa-cích. Tomu bude odpovídat i nastavení standardů pro 2. cizí jazyk.

 

Kdy by je měly mít školy k dispozici?

Standardy by měly být hotové v letních měsících, školy by je měly mít na začátku školního roku. Jak jsem říkal, budou zpracovány pro úroveň A1, tedy na stejnou, na jakou se mají dostat žáci 5. ročníku v prvním cizím jazyce. Vzhledem k tomu, že už mají s prvním cizím jazykem určitou zkušenost, mělo by pro ně být osvojení druhého cizího jazyka o něco snazší. V návaznosti na změny v RVP ZV se upravují i stávající standardy pro anglický jazyk. Připravují se také standardy pro německý a francouzský jazyk ve smyslu zavádění změn druhého cizího jazyka.

 

Učitelé často uvádějí, že pro některé žáky se vzdělávacími problémy by bylo vhodnější onu šestihodinovou dotaci rozdělit mezi český jazyk, matematiku a první cizí jazyk.

Cílem tohoto opatření je posílit jazykovou gramotnost žáků. Ukazuje se, že i elementární znalost cizích jazyků je mimo jiné také důležitým faktorem pro uplatnění na trhu práce a může být významným přínosem právě pro žáky, kteří nepatří ve třídě mezi prospěchově nejlepší.

V 8. a 9. třídách budou děti, které už mají s druhým cizím jazykem zkušenosti, ale také ty, které se s ním dosud neseznámily. Neuvažujete o určitém překlenovacím období?

Dnešních žáků 8. ročníku se povinný druhý cizí jazyk netýká, dnešních sedmáků už ano. Vycházíme z toho, že v 90 % škol byl druhý cizí jazyk nabízen, ve více než 80 % škol se už vyučuje. Zajistit výuku by neměl být rozhodně zásadní problém.

 

Pokud od září budou mít povinný druhý cizí jazyk i žáci, kteří si jej dosud nevolili, pak se počet skupin zvýší – ať už pro druhý, nebo navýšený první cizí jazyk. Může to znamenat vyšší požadavky na počet učitelů i na prostory. Přitom zejména v menších školách sborovny zeštíhlely nadmíru a dalšího učitele si škola z finančních důvodů nemůže dovolit přijmout.

Samozřejmě že se situace bude škola od školy lišit. Ale třeba pro němčináře nebo francouzštináře, kteří dnes nemohou svoji aprobaci uplatnit, to bude vítaná příležitost. Musíme si uvědomit, že tímto opatřením nezvyšujeme počet hodin. Pouze definujeme, že část z disponibilních hodin musí být určena druhému nebo prvnímu cizímu jazyku. Pokud jde o vytváření skupin pro výuku jazyků, je přece možné kombinovat v nich žáky z různých ročníků. I tak je možné optimalizovat výdaje na financování a organizaci výuky.

 

Abych mohl přijmout němčináře, kterého budu nutně potřebovat, musel bych jiného učitele propustit. A to bez vážných důvodů nemohu – řekl nám jeden ředitel.

Zajistit výuku ve škole tak, aby odpovídala požadavkům RVP ZV, je přece vážný důvod. Na změnu tohoto druhu určitě ředitelé umějí reagovat. Třeba tím, že učiteli, který přijde o svůj volitelný předmět, zkrátí úvazek. Ředitelovou prvořadou povinností je zajistit, aby byla výuka zajištěna maximálně aprobovaným pedagogem.

Ale rád bych zdůraznil, že učitele nenecháme bez metodické podpory. Na portálu NÚV (www.rvp.cz) budou vytvořeny tematické vstupy webseminářů, kde se budou moci učitelé radit s odborníky na danou problematiku. V průběhu března zahájí činnost konzultační centra na NÚV a NIDV, kde bude možné domluvit si přímou konzultaci ve škole. Síť krajských pracovišť NIDV bude schopna pomoc školám zajistit. V dubnu a v květnu proběhnou v krajských městech semináře zaměřené na problematiku výuky cizích jazyků. Ve spolupráci s jazykovými instituty se budou konat informační setkání ředitelů s odborníky doplněná o podpůrné materiály pro školy. Jak jsme při spuštění úprav RVP ZV slíbili, do konce dubna budou také vytvořeny vzorové dodatky k ŠVP, které budou moci školy využít.
Jaroslava Štefflová

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz