archiv
Učitelské noviny č. 06/2013
tisk článku

MŠMT: 2 x 5 KROKŮ KE KVALITNÍMU ŠKOLSTVÍ

Ministr školství Petr Fiala představil 10 kroků, které by měly Českou republiku dovést ke kvalitním školám a učitelům. České školství má tradičně výhodu kvalifikovaných učitelů a dobře dostupné sítě škol, ale výsledky dětí i spokojenost učitelů a rodičů v posledních letech v mezinárodním srovnání zaostávají.

Předškolní vzdělávání, základní a střední školství

1. STEJNÁ KVALITA VÝUKY PRO VŠECHNY DĚTI


Zamezit rostoucím rozdílům mezi kraji a školami v podmínkách dětí pro výuku a změnit systém financování mateřských, základních a středních škol zavedením jednotného státního příspěvku, „normativu“, který bude pro každé dítě stejný.


Zároveň ale podpořit školy v malých obcích, protože plní také sociální a kulturní funkce v životě a historii obce, a dát tak šanci i dětem z malých obcí najít v životě dobré uplatnění.


Podporovat individuální přístup ke každému dítěti (pracovat s talentovanými i s neúspěšnými dětmi a s dětmi se speciálními potřebami).

2.
VĚTŠÍ ZÁJEM DĚTÍ O MATEMATIKU A TECHNICKÉ OBORY


Motivovat děti k zájmu o přírodovědné a technické obory již od předškolních let.


Podpořit materiální vybavení učeben pro polytechnické vzdělávání.


Posílit kvalitu technického a učňovského vzdělávání ve spolupráci s firmami a daňově zvýhodnit zaměstnavatele, kteří se podílejí na vzdělávání.

3. STÁT MUSÍ ŠKOLÁM POMÁHAT, NE JE JEN HLÍDAT


Vytvořit školám podmínky, aby mohly efektivně učit (nabídnout mateřským a základním školám modelové školní vzdělávací programy jako příklady dobré praxe, rozvinout rámcový vzdělávací program a jasně formulovat očekávání státu týkající se míry znalostí dětí v tzv. standardech).

• Kvalitně připravit maturitní zkoušky.

4. UČITEL JAKO RESPEKTOVANÉ A CENĚNÉ POVOLÁNÍ


Dát učitelům perspektivu a posílit jejich postavení ve společnosti zavedením karierního systému, který jim nabídne cesty k profesnímu růstu.

5. MÉNĚ BYROKRACIE, VÍCE ČASU NA VÝUKU


Snížit administrativní zátěž ředitelů škol prostřednictvím revize podzákonných norem.

Vysoké školství

1. PROFILACE VYSOKÝCH ŠKOL


Podporovat diverzifikaci systému vysokých škol, díky které školy získají možnost strategicky se profilovat a vytvářet profesně, akademicky, popř. výzkumně orientované studijní programy.


Nastavit jasné standardy pro jednotlivé profily studijních programů.

2. PÉČE O KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ


Hodnocení kvality vzdělávacích a výzkumných aktivit musí být přirozenou součástí vysokoškolského prostředí.


V návaznosti na zavedení systému hodnocení kvality vysokých škol umožnit institucionální akreditaci a ustanovit akreditační komisi jako samostatný správní úřad zodpovědný za dohled nad dodržováním standardů a rozhodování o udělení akreditace.

3. PODPORA SPOLUPRÁCE A INTEGRACE ŠKOL


Usnadnit spolupráci veřejných vysokých škol (i veřejných výzkumných institucí) formou konsorcií v oblastech společných zájmů.


Vytvářet podmínky pro integraci mezi soukromými nebo veřejnými vysokými školami.

4. AUTONOMIE A OTEVŘENOST VYSOKÝCH ŠKOL


Zlepšit podmínky pro větší zastoupení zahraničních studentů.

• Otevřít vysoké školy pedagogům ze zahraničí a z praxe.

• Upravit postavení vysokoškolských profesorů.

5. STABILITA A ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL


Dát vysokým školám možnost střednědobého strategického plánování a rozvoje zavedením tzv. kontraktového financování.

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz