archiv
Učitelské noviny č. 16/2006
tisk článku

Cesta ředitelů k úspěšné škole

Ředitelů základních škol, kteří se domnívají, že s vysokou školou získali neměnný patent na rozum, je prý víc, než bychom si mysleli. Určitým paradoxem je, že to častěji než inspekce odhalí další vzdělávání.


Učitelé vystoupí ze zdí jedné školy a najednou mohou porovnávat. Dovídají se, jak to chodí jinde. Zkušenosti a názory kolegů z opačného konce republiky jim otvírají oči.

Dříve se o další vzdělávání zajímali převážně učitelé z aktivních škol. Teď přicházejí na řadu i ti, kteří pochopili, že už není zbytí. „Je to těžké, v některých regionech jsou vůbec rádi, že do školy někoho seženou. O konkurzy na místa ředitelů není vždycky rvačka.“

Jenže od aktivit a schopností vedoucího pracovníka se odvíjí práce celého kolektivu. Jeho průběžné vzdělávání by tedy mělo být prioritou. V tomhle ohledu je povinnost daná zákonem zcela na místě.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, to v § 33 říká jasně: „Ředitel školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, který nezískal znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) a vykonává funkci ředitele školy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, může vykonávat tuto funkci nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nevykonává funkci ředitele školy alespoň 10 let.“

Pokud chce funkci ředitele vykonávat i nadále, musí absolvovat minimálně Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I – funkční studium), jak je popisuje standard MŠMT. Právě ono je vstupní částí do třístupňového národního projektu Úspěšný ředitel, který organizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

PROJEKT SE ROZBÍHÁ

Celkem 503 ředitelů z úplných základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol z celé republiky od ledna do konce března postupně zahájilo semináře části A – Základní příprava projektu Úspěšný ředitel. Šest krajů otevřelo jednu skupinu po 25 lidech, sedm krajů má dvě skupiny po 25 osobách. Teď už by většina měla mít za sebou povinný modul A - Základy práva, po němž následují ještě tři povinné moduly (B - Pracovní právo, C – Financování školy a D – Organizace školy a pedagogického procesu). Navazovat bude výběrový modul, který si mohou ředitelé zvolit z následující nabídky: E – Efektivní komunikace a vyjednávání, F – Základy personálního managementu a G – Time management).

V charakteristice projektu se můžete dočíst: „Výstup směřuje k naplňování zásad pro uskutečňování kariérního systému v intencích nové školské legislativy (zejména: zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů; vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků; standard pro udělování akreditací DVPP č.j. MŠMT 26 451/2005-25, 30 908/2005-25).“

MAJÍ ŘEDITELÉ ZÁJEM?

Když si člověk spočítá, co všechno se na ně ve škole dnes a denně hrne, skoro by řekl, že do dalšího vzdělávání moc chuti mít nebudou.

„Zájem byl mnohem větší, ale pro letošek jsme mohli vyhovět jen pěti stovkám ředitelů, s dalšími pěti sty počítáme pro příští rok,“ dověděla jsme se od LADISLAVY ŠLAJCHOVÉ, členky řídícího výboru národního projektu Úspěšný ředitel. „Jistěže své tu sehrála povinnost daná zákonem. Už dneska někteří zřizovatelé chtějí, aby účastníci konkurzu na řídicí funkci měli osvědčení o absolvování FS I. Hodně ředitelů přiměla ke studiu legislativní smršť posledních let. Hlásí se nám i zkušení ředitelé, kteří jsou ve funkci víc než deset let a tudíž se na ně povinnost absolvovat FS I nevztahuje. Chápou studium jako příležitost získat z první ruky nejnovější informace.“ 

CO STUDIUM OBNÁŠÍ

Celková časová dotace je 144 hodin; z toho 100 hodin přímé výuky (semináře, workshopy apod.), 24 hodin strávených na odborné stáži a 20 hodin určených pro řízené samostudium, konzultace a zpracování závěrečné práce.

„I když se bez teoretického základu neobejdeme, snažíme se, aby semináře byly laděny víc do praktična,“ vysvětluje L. Šlajchová. V první vlně vzešlo z výběrového řízení 73 lektorů; rekrutují se z řad ředitelů škol, ekonomů, osvědčených lektorů DVPP. 

„Každý účastník kurzu navíc dostane perfektní manuál, kolem 300 stran každoročně inovovaných studijních textů. Protože zákony a vyhlášky se stále obměňují, chceme, aby ředitelé měli pokud možno nejnovější znění.“

MANAŽERSKÁ PRAXE JE KDYŽ…

Nebývá zvykem, aby součástí kurzů byla odborná stáž. Ta, která patří do projektu Úspěšný ředitel, je nazvaná manažerská praxe a uvádějí ji jako podmínku projektu standardy MŠMT.

„To, s čím se účastníci seznámí v kurzech, budou porovnávat s praxí. Například ředitelka základní školy půjde na stáž do základní školy podobné velikosti, podobného zaměření, nebo do školy, která se potýká s obdobnými problémy,“ objasňuje L. Šlajchová. Domluví se s ředitelem dané školy, co ji zajímá, a podle toho sestaví program. Může se zúčastnit porady, pedagogické rady nebo zasedání školské rady, jít s ředitelem na hospitaci. Záleží na dohodě.

„Stáže jsou součástí i dalších programů DVPP a ředitelé si je pochvalují. Předpokládáme, že v rámci FS I si budou ředitelé volit program stáže i podle tématu své závěrečné práce, kterou budou veřejně obhajovat před komisí.“ 

KURZ V KAMENNÝCH ŽEHROVICÍCH

Byl už v pořadí třetí, který dvě skupiny ředitelů ze Středočeského kraje absolvovaly.

„V minulých kurzech seznámil ředitele se Základy práva Miroslav Hanzelka, zástupce ředitele ZŠ v Benešově nad Ploučnicí, a s Pracovním právem Zdeněk Souček, ředitel ZŠ v Libici nad Cidlinou. Teď mají na programu Financování školy, kde je lektorkou Lenka Veselá, bývalá vedoucí ekonomického oddělení školského úřadu, která je teď ekonomkou na Střední zemědělské škole v Rakovníku. Organizaci školy a pedagogického procesu lektoruje Miroslav Jiřička, ředitel ZŠ J. Matiegy v Mělníku,“ prozradil manažer a člen řídícího výboru projektu JAROSLAV BORSKÝ. Protože se tu sešli ředitelé základních a středních škol ze všech okresů Středočeského kraje, soustředily se kurzy do dvoudenních a třídenních výjezdů. „Lidé se víc stmelí a zároveň ušetří čas i peníze na cestu.“ 

V padesátce pedagogů jsou ředitelé i jejich zástupci. Někteří se ve své funkci teprve rozkoukávají, jiní už mají za sebou několikaleté zkušenosti s řízením. Pro lektory to může znamenat zátěž.

„Neřekl bych, spíš se navzájem doplňují,“ konstatoval M. Jiřička. „Výměna názorů bývá zajímavá. Zrovna dneska máme na programu Hospitační činnost ředitele školy.“ 

ZASTAVENÍ S ŘEDITELI

„Jsem ve funkci krátce, kurzy pro mne znamenají velký přínos,“ přiznal MILAN ČÁSENSKÝ, zástupce ředitelky ZŠ Mnichovice. „Přihlásil jsem se po domluvě s paní ředitelkou právě proto, abych získal další informace týkající se vedení a řízení školy. Společně pak zjišťujeme, co děláme dobře, nebo co by ještě bylo na naši školu vhodné přenést.“ 

A co časová náročnost?

„S časem je to horší. Když nejsem dva dny ve škole, musím pracovat o víkendu, to se nedá nic dělat. Suplování není tolik, úvazek zástupce není až tak velký, ale čeká jiná práce, kterou za vás nikdo jiný neudělá. Navíc na semináře je třeba se připravit, minimálně pročíst materiály, které jsme získali, ledacos se naučit. Ale určitě to je mně a doufám i škole ku prospěchu.“

Také ALENA JURENKOVÁ, ředitelka ZŠ Zvoleněves pokládá studium za přínos. „Hodně věcí si beru jako dobrou zkušenost, kterou se pokusím v naší škole aplikovat. Nedělala jsem například zatím předhospitační pohovory s učiteli a zdá se mi, že by to bylo prospěšné. Posloucháte a automaticky vám nabíhá, na co byste se měla zaměřit. Musím se víc podívat na klíčové kompetence. Kde jinde se můžete dovědět tolik věcí, setkat se s tolika kolegy, vyměňovat si zkušenosti. Jsme vesnická škola, v okolí jsou samé málotřídky, chybí nám zkušenosti jiných škol z 2. stupně. Pomáháme si, jak umíme, kurzy jsou pro mne nedocenitelná zkušenost.“

Také tady se jako problém objevil nedostatek času. „Musím počítat s tím, že místo 40 pracovních hodin jich bude mít můj týden 50 plus soboty a neděle.“

„Studium je užitečné, nejen informace, ale i zkušenosti kolegů se v praxi vždycky hodí,“ soudí JIŘÍ CABRNOCH, ředitel ZŠ Letců RAF, Nymburk. „Legislativní změny ve školství jdou tak rychle, že se to snad ani nedá průběžně sledovat. Tohle je pro mne optimální možnost, jak se všechno potřebné dovědět od zkušených lektorů.“

Přihlásíte se i k dalším stupňům Úspěšného ředitele?

„To bude záležet na okolnostech,“ přiznal. „Spousta věcí ve škole si vynucuje přítomnost ředitele. Není to jenom příprava na tvorbu školního vzdělávacího programu, ale taky kvanta nejrůznějších kontrol, která se na nás valí. V tomhle směru je ředitel uvázaný jako pes u boudy. Na další vzdělávání a získávání dalších zkušeností bychom potřebovali mnohem víc času.“

FS I NENÍ KONEČNÁ

Zatímco FS I je pro ředitele povinné, dvě navazující části národního projektu Úspěšný ředitel – FS II a FPDV (funkční průběžné další vzdělávání) – jsou ryze dobrovolné. Část B Profesionální příprava – Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II) bude zajišťovat veřejnou zakázkou vybraná vysoká škola. Část C Funkční průběžné vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení se zřetelem na kurikulární změny státní vzdělávací politiky (FPDV) realizuje stejně jako část A Národní institut pro další vzdělávání.

„Do těchto částí budou vstupovat ředitelé, kteří systematicky pracují pro svoji kariéru a směřují k tzv. kariérnímu systému.“

Studium FS II bude zahájeno už letos v květnu, NIDV předpokládá, že se do něj budou hlásit především ředitelé s delší řídící praxí. Zatím počítá s 300 frekventanty z celé republiky. Třetí etapa projektu (FPDV) začne v září. Z pěti nabízených modulů si účastníci vyberou jen ty, o které mají největší zájem.

„Kdo ve škole s kurikulární reformou teprve začíná, nejspíš uvítá modul Management změny. Kdo už je dál, může se zabývat třeba Řízením kvality nebo Strategickým plánem rozvoje. Je z čeho vybírat.“

o

Na nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání si ředitelé stěžovat nemusejí. Složitější bývá spíš orientace, aby nesáhli po nabídce, která sice vypadá lákavě, ale pod líbivou ambaláží už toho moc nenajdou. S tím už si však většinou poradit dovedou. Největší zábranou je nedostatek času a přemíra povinností, které na vedoucí pracovníky ve škole padají. V menších školách bez hospodářek a zástupců je další vzdělávání ředitelů skoro hrdinství. Ale málo platné – bez vzdělaných ředitelů se školy nepromění.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz