archiv
Učitelské noviny č. 15/2004
tisk článku

Kraje hodnotí školy každý po svém, P. Husník, UN č. 11/2004

Veřejnost byla v případě Moravskoslezského kraje (MSK) nepřesně informována, že testy soukromých firem měří kvalitu veřejných škol. MSK nepřebírá odpovědnost, která náleží ministerstvu školství (MŠMT), a nepokouší se školy hodnotit na základě izolovaného testování vzdělávacích výsledků patnáctiletých žáků. Také neuvažuje o využívání testů k optimalizaci škol a k periodickému hodnocení ředitelů. Alespoň do té doby, dokud nebude testování také vyjadřovat přidanou hodnotu. A i pak jen jako součást širšího evaluačního prostředí. 

Vyhlášení a realizací programu KVALITA 2004 MSK reaguje na skutečnost, že MŠMT v roce 1992 deklarovalo, ale doposud nevyhlásilo, rozvojový program Monitorování výsledků vzdělávání a péče o jeho kvalitu, jehož cílem mělo být:

 • vytváření a realizace projektů externího monitorování kvality základního a středního školství,
 • objektivizace nástrojů pro výběr uchazečů o studium na SŠ,
 • zavádění systémů vnitřního řízení kvality (sebeevaluace) škol.

Důvodem realizace programu je nutnost zajištění kvality vzdělávání v kraji, které ovšem nelze dosáhnout jen vnější kontrolou, ale zejména vnitřním úsilím školy a realizací cílů jejího rozvoje. Hledisko řízení kvality by mělo být uplatňováno systematicky ve všech vzdělávacích institucích v kraji a mělo by se stát novou strategickou filosofií řízení škol. Realizace programu KVALITA 2004 je prvním krokem MSK k vytváření systému péče o kvalitu vzdělávání v kraji. Právě z důvodu předem známých rizik, na které upozorňují soustředěně zejména prof. Rýdl a Dr. Straková, jsme nepřistoupili k plošnému testování žáků jako jednorázové záležitosti, ale vyhlásili jsme celý program pro rok 2004.

Projekty programu KVALITA 2004:

 1. Testování výstupu ze základní školy
 2. Přijímací zkoušky na střední školy
 3. Testování výstupu z 1. stupně základní školy
 4. Maturita nanečisto v pohledu kraje
 5. Šetření PISA (Programme for International Student Assessment) v pohledu kraje
 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti evaluace
 7. Ediční činnost
 8. Příprava programu KVALITA 2005

Své záměry a svůj postup si dovolíme podepřít i argumenty z aktuálních strategických dokumentů či již zažitých a respektovaných aktivit.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) pro ESF 2004 – 2006 ke kvalitě systémových nástrojů ve školním vzdělávání na základních, středních a vyšších odborných školách uvádí:

"Monitorování a hodnocení představují důležité nástroje ovlivňující kvalitu školského systému. V České republice jsou zajišťovány především Českou školní inspekcí (ČŠI). Hodnocení ČŠI však není pokládáno za dostatečně objektivní, je stále příliš orientováno na procesní stránku a věcné podmínky vzdělávání a nepokrývá důležité stránky vzdělávání – obsahové a kvalitativní. Monitorování výsledků zpravidla realizují různí aktéři, kteří jsou izolováni a jejich výsledky nejsou adekvátně zpřístupňovány veřejnosti. V českém školství tak doposud nedošlo k vytvoření uceleného systému monitorování a hodnocení."

Efektivita procesu externí a interní evaluace škol je rovněž cílem mezinárodních projektů a výzkumů, kterých si také zmíněný OP RLZ všímá a jejichž závěry sledují odborníci odboru školství, mládeže a sporu podílející se na přípravě a realizaci programu KVALITA 2004.

Mimo jiné OP RLZ uvádí, že kvalita vzdělávání se jednoznačně projevuje v nabytých vědomostech a dovednostech účastníků vzdělávacího procesu. Mezinárodní srovnávací výzkumy zaměřené na měření těchto dovedností (např. PISA, TIMSS) potvrzují pokles kvality vzdělávacího procesu v ČR. Dále konstatuje, že vzdělávání ve školách stále není dostatečně orientováno na rozvíjení potřebných klíčových kompetencí v kontextu občanského i pracovního života. Výuka se zaměřuje na předávání velkého množství často izolovaných informací, převládají transmisivní výukové přístupy. Na nízké úrovni jsou výuka cizích jazyků, interkulturní, právní či environmentální výchova a výchova k volbě povolání. Vzdělávací programy v malé míře zohledňují individuální potřeby studentů, což může mj. u některých žáků vést ke ztrátě motivace a důvodů, proč ve vzdělávacím procesu setrvávat. V ČR byla tudíž zahájena příprava kurikulární reformy zaměřené na modernizaci obsahu vzdělávání.

Realizace programu KVALITA 2004 je podporou a přípravou škol na měření vzdělávacích výsledků na výstupu z jednotlivých vzdělávacích programů, které musí být v budoucnu nezbytnou součástí kurikulární reformy. K zajištění kvality vzdělávání v kraji může kraj přispívat podporou škol v jejich úsilí o vnitřní proměnu, které napomáhá promyšlená změna obsahu a cílů vzdělávání provázená testováním žáků, dále systematické vzdělávání učitelů vedoucí k jejich aktivnímu podílu na vnitřním hodnocení škol a následná změna klimatu škol.

Názor, že uvedených výsledků testování lze okamžitě využívat k záměrům námi v úvodu odmítaným, považujeme za neprofesionální a nebezpečný pro školství v kraji. Tato skutečnost ale neoslabuje nutnost podporovat i nadále vytváření systému evaluace v kraji, a tím i využívání testů, jak jsme se snažili dokázat uvážlivému.

Jsme si vědomi rizik, které s sebou plošné testování přináší, ale hodnocení škol Českou školní inspekcí nám dlouhodobě nestačí. Evropský parlament a Rada EU v Doporučení ze dne 12. února 2001 (2001/166/EC) členským státům uvádí, že je nezbytné podporovat rozvoj hodnocení kvality ve školním vzdělávání tím, že státy budou podporovat sebehodnocení škol jako metodu, která vede ke škole jako učící se a zlepšující se organizaci – a to v rámci vyrovnaného sebehodnocení a jakékoli externí evaluace, a budou rozvíjet externí evaluaci. MSK svůj postup s iniciativami státu jistě včas a dobře sladí.

Tomáš Bouda,
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Jitka Kunčarová,
vedoucí oddělení koncepcí a analýz

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz