archiv
Učitelské noviny č. 44/2004
tisk článku

Jaké budou přijímačky na střední školy

Radikální změnu zákon nepřináší

Po přijetí nového školského zákona se velmi rychle rozšířila zvěst o tom, že uchazeč si bude moci podat na střední školu pouze jednu přihlášku. Podle ohlasů škol to tak vnímá část veřejnosti a možná i výchovní poradci... Realita nadcházejícího přijímacího řízení ale bude poněkud jiná. Zda-li bude lepší než ta, kterou opouštíme, teprve uvidíme.


Změna spíš optická

Zrekapitulujme si nejprve argumenty kritiků nového způsobu přijímání do středních škol. Lidem se nelíbí, že jejich děti si budou moci podat přihlášku jen na jednu střední školu místo dosavadních dvou škol (což neplatí absolutně), čímž se jim zúží manévrovací prostor pro uplatnění určité taktiky, která nastupuje poté, co se dítko napoprvé na školu nedostane.

Někteří v této souvislosti dokonce hovoří o návratu do hořkých, předlistopadových časů. Občas se také vynoří úvaha, že lépe na tom budou horší školy, kam se doposud uchazeči příliš nehrnuli (a kam se hlásili až „z druhého místa“). Lidé prý budou sázet na jistotu a místo prestižní školy raději rovnou pošlou svého potomka na školu, dle jejich mínění, „druhé kategorie“. A vyhlášené ústavy tak přijdou o mnohé talenty...

Pečlivější čtenář zákona však možná usoudí, že problém nevězí ani tak v samotném zavedení pouze jediného povinného kola přijímacího řízení, neboť tato skutečnost jen do určité míry či pouze opticky mění tradiční model, jako spíš v některých zákonných ustanoveních „souvisejících“. Revoluce se však opravdu nekoná. Ti, kteří si mysleli, že české školství vykročí úplně jiným směrem, tedy takovým, který lze označit jako moderní, liberální, který například nezná pojem přijímací zkouška, budou zcela jistě zklamáni. Nový školský zákon (a to nejen) v oblasti přijímacího řízení nepřekročil stín zákona předešlého.

Co říká nový zákon

V prvé řadě je nutno říci, že přijímací řízení nejsou maturity, a tudíž pro ně neplatí téměř žádná přechodná ustanovení. Příští rok na jaře se tedy „pojede“ podle nového jízdního řádu. Literu zákona by měla doprovodit navíc příslušná vyhláška, jejíž finální znění se po veřejné oponentuře v těchto dnech dokončuje na ministerstvu školství. Vyhláška, která by měla platit od 1. ledna 2005, rozpracovává detaily týkající se podoby a součástí přihlášky na danou školu, postup a termíny (zůstávají v podstatě zachovány) a pak samotný průběh a organizace přijímacího řízení.

Podstatný rozdíl oproti minulé praxi je v tom, že dříve byla pro ředitele základem, jímž se řídil, vyhláška. Ta však bude od ledna stručnější a naopak zákon výrazně podrobnější. Ředitelé si proto budou muset vzít k ruce oba dva dokumenty - ministerstvo i školské asociace na to výslovně upozorňují, aby se předešlo zbytečným pochybením.

Příčina této změny je prostá: český stát se po řadě prohraných arbitráží a soudních sporů poučil a snaží se omezování kompetencí a udělování povinností řešit zákonem, nikoli pouhou vyhláškou. Zákon například podle právního výkladu ministerstva školství výslovně definuje kritéria pro přijímání a způsob, jakým je ředitel školy (nikoli kraj coby zřizovatel, nebo někdo další) může stanovit.

Když pomineme úvodní ustanovení zákona, jež nijak nemění současnost, když hovoří o tom, že střední škola může přijmout uchazeče (a to i bez přijímacích zkoušek), který buď dokončil povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání ještě před splněním povinné školní docházky, a že tento uchazeč musí být zdravotně způsobilý a nabitý takovými vědomostmi, aby v přijímacím řízení uspěl, pak významnou a polemickou novinkou je povinnost ředitele vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení!

To znamená konec zaběhnutému dvoukolovému systému a současně konec konkurenční výhodě, z níž se doposud mohly těšit soukromé školy, které při přijímání nebyly svázány prakticky žádnými pravidly narozdíl od škol veřejných (soukromé školy chystají lobby za novelu zákona, ba dokonce možná ústavní stížnost, které by pojetí přijímání zvrátily).

Nicméně pravdou je, že nový zákon spravedlivě staví všechny střední školy bez ohledu na zřizovatele na jednu startovní čáru. Zkrátka, uchazeči nebo rodiče si budou moci podat pro první kolo (!) pouze jednu přihlášku na jednu střední školu. Podle právního výkladu ministerstva školství tím ale nezaniká právo ředitele školy organizovat společné přijímací řízení pro více oborů, třeba v případě, kdy se přijímá do společného prvního ročníku.

Podívejme se na dva názorové póly, které hodnotí nový způsob nového přijímání a hlavně samotný fakt zrušení dvoukolového systému.

Pro

Josef Filouš, předseda Unie školských asociací – Czesha:

„Podle mého názoru i názoru většiny našich asociací jde o změnu k lepšímu. Už v připomínkách ke školskému zákonu jsme usilovali o povinné pouze jedno kolo přijímacího řízení, které bude administrativně jednodušší. Dvě povinná kola byla formalitou pro školy první volby, které druhé kolo vypisovaly jen proto, že musely. Navíc nebylo možné odhadnout, kolik volných míst je dobré si ponechat pro druhé kolo – běžně se stávalo, že z šedesáti přihlášených jich nakonec dorazilo osm. A pro školy druhé volby, které v druhém kole nenabraly tolik, kolik potřebovaly, stejně dál pokračovaly v přijímání až do srpna. Z pohledu rodiče bych jako určité omezení vnímal fakt, že moje rozhodování o volbě studia mého dítěte bude jednostrannější - na druhé straně bude ale i odpovědnější.“

Proti

Karel Bárta, předseda Asociace základního školství:

„Nesouhlasíme s pojetím přijímacího řízení podle nového školského zákona, které nás vrací před rok 1989 do doby normalizace – tehdy si dítě také mohlo podat jen jednu přihlášku. Zákon vůbec neodráží nové směry v pedagogice a psychologii, ale v podstatě konzervuje stávající, naprosto neúnosnou situaci, v některých případech, jako je právě způsob přijímacího řízení a přijímacích zkoušek, ji dokonce ještě zhoršuje. Středním školám sice zjednoduší život, ale doplatí na to děti i jejich rodiče, kterým se zúžení výběru pochopitelně nelíbí. Ve většině západoevropských zemích přijímací zkoušky, tento institut převzatý z dob socialismu, nemají a používají úplně jiné mechanismy.“

Úskalí

Prvním, povinným kolem sice přijímací řízení začíná, ale zdaleka jím nemusí skončit. Ředitel, pokud během prvního kola nenaplní třídy, může vyhlásit druhé, třetí, čtvrté... kolo tak, aby předpokládaný stav žáků prvního ročníku naplnil. Jediné omezení, které se mu klade, je termín ukončení tohoto opakujícího se cyklu nejpozději do konce měsíce srpna.

Bude dobré také vědět, že ředitel školy (a to i soukromé), pokud vyhlásí další kola, musí o informovat krajský úřad o počtu volných míst. Úřad jejich seznam neprodleně zveřejní, což má oproti dvoukolovému systému určitou výhodu. Uchazeč získává v případě neúspěchu v prvním kole přehled o nabídce volných míst a může se tedy začít rozhodovat operativněji než dříve, kdy měl před sebou mezikrok v podobě druhého kola přijímacího řízení na škole druhé volby, a to mnohdy s mlhavými vyhlídkami na úspěch...

Zákon (a také vyhláška) se zaměřuje hlavně na první kolo. Ostatní kola jsou už kompetenci ředitele školy, který musí dbát na to, aby se konala za stejných podmínek (kritéria přijetí, obsah přijímacích zkoušek atd.) jako kolo první. Jestliže přihláška pro první kolo bude putovat jako doposud z rukou ředitele základní školy do rukou ředitele příslušné školy střední, u ostatních kol se podává přímo řediteli střední školy. Důležité upozornění: Ze zákona plyne, že uchazeč si může v dalších kolech podat přihlášku bez omezení na více středních škol! A na druhé straně, uchazeč, pokud byl přijat na některé škole, nesmí být v následujících kolech přijat na jiné střední škole!

Bohužel platí, že ředitel školy, která vypisuje druhé a další kola nemá šanci se dozvědět, jestli už žák nebyl někde jinde přijat. Odpovědnost a riziko z případného podvodu však zákon ponechává na uchazeči či jeho zákonném zástupci. Zákon nestanoví sankce za porušení tohoto ustanovení, nicméně případný podvodník se vystavuje nebezpečí, že upozorní-li dobře informovaný nepřijatý uchazeč ve svém odvolacím řízení na to, že jeho úspěšný soused, vedle kterého seděl u přijímaček, byl již přijat v předchozím kole jinde, může být řediteli obou dotyčných škol vyloučen. Otázkou je, nakolik může být takové riziko odhalení pravděpodobné.

Posledním polemickým bodem je určitá konkurenční výhoda, kterou získávají soukromé a církevní školy v druhém a dalších přijímacích kolech. Platí, že další kolo může být vyhlášeno až poté, co je uzavřeno kolo předchozí. Slovo uzavřeno znamená na veřejných školách vypořádání odvolání proti nepřijetí v rámci správního řízení, které se ovšem netýká soukromých a církevních škol. Znamená to, že veřejné školy musejí s vypsáním dalšího kola počkat čtrnáct dní až měsíc (a někdy i déle), až bude ředitel vědět, kolik mu opravdu zbývá volných míst, a uchazeč, zda byl skutečně přijat. Soukromé a církevní školy tak mohou vyhlásit další kola přijímacího řízení prakticky ihned po oznámení výsledků předchozího kola, což je na vzdělávacím trhu, kde se bojuje o každého uchazeče, nesporná výhoda.

Školský zákon samozřejmě obsahuje další ustanovení, která tak či onak mění anebo jen potvrzují dosavadní způsob přijímání na střední školy (kromě změn v přijímání na víceletá gymnázia, jimž se budeme věnovat v některém z příštích čísel UN). Nové světlo do této oblasti vnese až vyhláška, „kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních školách a konzervatořích“ – ta by měla být schválena v následujících týdnech.

PETR HUSNÍK

Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 20. dubna.

Z nového školského zákona

Postup pro podání přihlášky pro přijetí na střední školu zůstává zachován a přihláška bude i nadále podávána na předepsaném tiskopisu, který je pro školní rok 2005-2006 zveřejněn na webových stránkách www.msmt.cz. Přihláška však nemusí být podána jen na tiskopisu vzor SEVT 461490, může být použita přihláška vydaná podle uvedeného vzoru jiným vydavatelem nebo vytištěna z webových stránek www.msmt.cz.

Ministerstvo školství počítá s tím, že nový tiskopis přihlášky bude připraven pro přijímací řízení pro školní rok 2006-2007. V tuto chvíli je tedy nutné informovat uchazeče, že na přihlášce lze vyplnit pouze jednu střední školu, popřípadě, že pokud budou vyplněny dvě střední školy, na školu uvedenou na druhém místě nebude brán zřetel.

Právní výklad MŠMT

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
35%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz