archiv
Učitelské noviny č. 07/2004
tisk článku

RVP ZV se otevírá veřejné diskuzi

Třetí verzi rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ najdete na webu

V prosinci 2003 prošla třetí verze RVP ZV gremiální poradou, 3. února 2004 ji spolu s materiály zajišťujícími její implementaci (ekonomické zajištění, DVPP apod.) projednala porada vedení MŠMT. Ta také doporučila, aby byla nejnovější verze RVP ZV zveřejněna na internetových stránkách MŠMT (www.msmt.cz) i VÚP (www.vuppraha.cz). Tím se otevřela závěrečná veřejná diskuze k dokumentu. O bližší informace jsme požádali JaroslAvA jeřábkA, ředitele VÚP Praha.


Co všechno učitelé na webových stránkách najdou?

Pochopitelně text programu, aktuální informace o jeho projednávání i poznámky a doporučení k veřejné diskuzi. Co RVP ZV je a co není, na co by se měli ve svých připomínkách soustředit. V dané fázi není podstatné, zda například ve fyzice chybí to či ono učivo, jde nám o celkovou koncepci dokumentu. Nejpozději do konce února proto chceme k pokynům připojit také strukturovaný dotazník, v němž by zájemci o diskuzi reagovali na klíčové otázky, které nás zajímají. Své další názory pak mohou vepsat do volné rubriky.

Jaká bude časová posloupnost při projednávání rvp zv?

Veřejná diskuze bude probíhat do 16. dubna 2004. Učitelé tedy mají zhruba dva měsíce na to, aby nám poslali své připomínky. Věříme, že nás nezahrnou svými názory až těsně před závěrečným termínem, abychom mohli připomínky průběžně vyhodnocovat. Období pro zpracování definitivní verze bude totiž poměrně krátké. Rádi bychom připravili materiál tak, aby jej porada vedení MŠMT mohla projednat ještě v průběhu tohoto školního roku, nejpozději začátkem června. Pokud bude všechno v pořádku a bude schválen, stane se RVP ZV dokumentem platným pro všechny školy a instituce poskytující základní vzdělávání.

Uvažuje se už o termínu, v němž by měly školy začít podle programu pracovat?

Zatím se předpokládá, že pokud by byl dokument schválen v červnu 2004, měly by školy na přípravu svých školních vzdělávacích programů (ŠVP) čas do září 2006.

A pilotní školy?

Měly by šanci dotvořit své programy a postupně podle nich začít pracovat. Některé možná už od září 2004, ale to záleží na řadě okolností. Musíme také vyřešit, zda by pracovaly nadále v režimu experimentu podle § 58, nebo jestli bychom nalezli jiný, standardní mechanismus.

K jakým nejvýraznějším změnám v programu oproti 2. verzi došlo?

Především došlo k celkovému zjednodušení textu. S maximální úsporností, a doufám i srozumitelností, vymezuje rámec a stanovuje stěžejní pravidla pro základní vzdělávání. Citelné byly úpravy v oblasti týkající se učiva, kde se propojovaly tzv. klíčové kompetence s jednotlivými oblastmi vzdělávání. Místo kompetencí u jednotlivých oborů jsme zvolili formulaci tzv. očekávaných výstupů, které představují soubor základních vědomostí, dovedností, hodnot a postojů, jež by si měl žák v průběhu základního vzdělávání v dané oblasti nebo oboru osvojit. Jednoznačně je oddělen 1. a 2. stupeň ZŠ. Na úrovni 5. a 9. ročníku jsou jasně definovány výstupy, aby bylo zřejmé, co mají žáci v té době umět a znát. Kromě toho jsou očekávané výstupy formulovány také ke konci 3. ročníku; jsou však pouze orientační. Průřezová témata jsou nyní definována jako povinná součást všech ŠVP. Učební plán oproti druhé verzi RVP ZV stanovuje pro jednotlivé oblasti vzdělávání pouze minimální hodinovou dotaci. Kolik disponibilních hodin nakonec škola které oblasti vzdělávání věnuje, by mělo být v její rozhodovací pravomoci.

Sledují očekávané výstupy víc činnostní nebo poznávací hledisko?

Snažili jsme se, aby všechny výstupy měly činnostní povahu. Aby neznamenaly jen ověření pamětní dispozice žáka, ale aby postihly, zda učivo, s nímž pracoval a osvojil si ho, umí prakticky využít. Aby prokázal, že pomocí osvojeného učiva v jednotlivých oborech a oblastech a s ním spjatých různých postupů, operací, algoritmů si postupně utváří potřebné klíčové kompetence.

Znáte už reakce pilotních škol na 3. verzi RVP?

Zatím jen dvou, zdá se jim dobrá. Ředitelé konstatovali, že by pro ně nebyl problém jejich ŠVP této verzi přizpůsobit.

Druhé verzi učitelé vytýkali, že byla příliš tajnosnubná.

Nyní porada vedení doporučila, aby třetí verzi provázela důkladná osvětová kampaň. Na našich webových stránkách budeme průběžně uveřejňovat aktuální informace i metodickou pomoc k tvorbě ŠVP. Ve spolupráci s kraji bychom rádi uspořádali v jednotlivých regionech diskuzní setkání, jichž by se s námi účastnili také představitelé MŠMT, ČŠI a pilotních škol.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz