archiv
Učitelské noviny č. 03/2004
tisk článku

Méně znamená více

O Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia

Úvodní kolo diskuzní kampaně nad první verzí Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP GV) končí jeho vyhodnocením na začátku jara tohoto roku. Jak gymnázia, tak Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) jsou s jeho průběhem spokojeny. Balík připomínek však dává tušit, že od první verze k finální povede hodně dlouhá cesta.


V letošních UN č. 1 jsme zveřejnili zprávu VÚP, která obsahuje mimo jiné výčet okruhů, které gymnázia v rámci debaty otevřela. Některé z nich se ukázaly natolik závažné, že jsme o komentář k nim požádali předsedkyni Asociace ředitelů gymnázií IRENU PŘÁDNOU.

JEŠTĚ MENŠÍ MINIMUM

„Když jsem pročítala připomínky kolegů, zjistila jsem, že mnozí si nevšimli jedné zcela zásadní věci – obsah učiva, tedy látka, jíž by měli projít všichni absolventi gymnázia, je v jednotlivých vzdělávacích oblastech stále velmi rozsáhlý,“ vyzdvihla největší kámen úrazu RVP GV Irena Přádná, ředitelka libereckého Gymnázia F. X. Šaldy. „Kolegové biologové namítali, že v rámcovém programu chybí důležitá pasáž o růstu hub, kolegové matikáři, že se do textu nedostal diferenciální a integrální počet. Podobné připomínky se opakovaly předmět od předmětu a myslím, že jde o základní nedorozumění. V rámcovém programu musí být učiva ještě méně, než obsahuje jeho dnešní verze, aby zbylo místo pro profilaci studentů ve volitelných předmětech a pro samotný školní vzdělávací program. Všichni chceme, aby naši absolventi byli vybaveni základními klíčovými kompetencemi. Ano, ale k tomu potřebujeme velký časový prostor, abychom se mohli pomocí nových metod dostat k porozumění a diskuzi. Místo toho se obíráme o čas masou formálních vědomostí. Bez podstatné redukce nebude možné cíle a smysl rámcového programu naplnit a zůstane vše při starém.“

CHYBÍ EKONOMICKÝ ROZMĚR

Podobně jako zástupci asociací odborných škol i gymnázia požadují, aby rámcové programy zakotvily jakýsi ekonomický standard. Co když se ukáže, že ambiciózně postavený školní vzdělávací program (ŠVP) sestavený dle RVP bude finančně neuskutečnitelný?

„Povědomí o ekonomických podmínkách je do jisté míry rozhodující pro tvorbu učebního plánu – třeba v otázce stanovení počtu volitelných předmětů a velikosti skupin. Pro projektovou výuku je třeba také počítat s dělením tříd. I využití ICT je efektivnější v menších skupinách, přitom školy mají počítačové učebny maximálně se 16 počítači. Proto by bylo žádoucí stanovit pravidla, kolik hodin se může odučit v jedné třídě za čtyři roky. Uvedu příklad. Jestliže celková týdenní dotace pro žáka je 128 hodin, pro učitele by mohla být 220 hodin s tím, že by se mělo počítat s různou naplněností tříd…“

VÍCELETÁ OPĚT NA OKRAJI ZÁJMU

„Je škoda, že není vypracován pro nižší stupeň gymnázia samostatný RVP, takový, který by samozřejmě zahrnoval kompetence, jež získají žáci na základní škole, ale který by také posunoval toto studium směrem k vyšší náročnosti. Jde přece o práci s talentovanými dětmi, jejichž rozvoj bude určitě přínosem i pro společnost,“ zdůraznila Irena Přádná a poukázala na příznačný rys dneška zpochybňující existenci víceletých gymnázií proto, že jich je mnoho a „vykrádají“ základní školy.

„V RVP je věnována kapitola péči o rozvoj nadání žáků, v jejímž úvodu se píše, že je třeba ihned spolupracovat se základní školou, odkud žák přichází – žák, který přichází z 9. třídy. Je to chyba, nebo záměr, že se o některých žácích z nižšího stupně gymnázia vůbec neuvažuje jako o mimořádně nadaných?“

PETR HUSNÍK

V rozhovoru Irena Přádná zmínila další nevyřešené problémy vztahující se k RVP GV. Nejsou sice tak kardinální, ale ani zanedbatelné.

  • Bilingvní gymnázia mají učební plány, které vznikly na základě mezinárodních dohod. Pro ně je nereálné vytvořit učební plán podle RVP GV.
  • Sportovní gymnázia nevytvoří ŠVP plně odpovídající RVP GV vzhledem k velké časové dotaci sportovní přípravy.
  • V RVP GV není zmíněno, zda budou moci existovat různá zaměření studia, která byla i oficiálně uváděna na vysvědčení.

 

Harmonogram dalších prací na RVP GV:

  • Vyhodnocení připomínkového řízení: do března 2004
  • Úprava RVP GV a schválení dokumentu na MŠMT pro pilotáž tvorby ŠVP podle RVP GV: do května 2004
  • Vytvoření vzorku pilotních škol: červen 2004
  • Pilotáž tvorby ŠVP podle RVP GV: září 2004 – březen 2006
  • Vyhodnocení tvorby ŠVP: červen 2006
  • Konečná úprava RVP GV: prosinec 2006
  • Školení učitelů (nepilotních gymnázií) – „Od RVP k ŠVP“: od září 2005
< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz