archiv
Učitelské noviny č. 02/2010
tisk článku

AKTUÁLNÍ SITUACE VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 


V současné době se stále častěji můžeme setkat s požadavkem výuky anglického jazyka v mateřské škole. Impulz přichází zejména z iniciativy rodičů dětí. Jaké má ale učitelka mateřské školy možnosti? Na toto téma existuje mnoho názorů. Do budoucna je však diskuze mezi odborníky z oborů pedagogiky, psychologie a cizích jazyků více než potřebná. Neopomíjejme ovšem poznatky učitelů z přímé pedagogické praxe. 
Existuje mnoho směrů výuky anglického jazyka, mnoho metodik. Učitel bez zkušeností ovšem často tápe. Je potřebné věnovat čas studiu metodik, učebnic a věnovat pozornost zkušenostem učitelů, kteří se výuce anglického jazyka v mateřské škole již začali věnovat. Také odborníci se často liší v názorech, zda začít s výukou již od narození (jedná se o tzv. baby angličtinu). Zda začít u dětí ve věku tří let, u dětí předškolního věku, nebo zda vůbec začínat? 
Na rozdíl od jazykových mateřských škol v „běžné“ mateřské  škole se učitelka setkává také s problematikou logopedických vad, specifických poruch chování a aktuálně také s pojmem integrace. 
Splnit požadavky rodičů často znamená vynaložit maximální úsilí. Stejně tak je to v počátku také s výukou cizího jazyka. Je potřebné seznámit se s vyhovující metodikou, prostudovat učebnice adekvátní pro výuku dětí v mateřské škole. Naučit se začleňovat témata výuky anglického jazyka do školního vzdělávacího programu a třídního vzdělávacího programu. Vytvořit individuální plán výuky pro dítě se specifickou poruchou chování, nebo dítě s vadou logopedickou. V maximální míře spolupracovat s odborníky pedagogicko - psychologických poraden a odborníky – logopedy. 
Neopomeňme ovšem osobnost pedagoga, který cizí jazyk v mateřské škole vyučuje. Ze své pedagogické praxe hodnotím jako nejefektivnější, pokud děti přicházejí s angličtinou do kontaktu denně a anglický jazyk prolíná do všech činností. Pokud s cizím jazykem pracuje učitel, který děti zná, děti mají důvěru, mají pocit bezpečí ze známého prostředí a známého člověka. 
Pokud však učitel chce vyučovat děti v mateřské škole anglickému jazyku, měl by mít jazykové a též pedagogické kompetence. Nelze učit děti cizímu jazyku bez jeho znalosti, stejně tak je potřebné znát potřeby dětí a dále pedagogická a psychologická specifika. 
V současné době je nejčastějším problémem mateřských škol fakt, že se cizí jazyk vyučuje za každou cenu, aby se vyhovělo rodičům. Nezapomínejme na to, že vědomosti, dovednosti a výslovnost, kterou dětem učitel předá, si děti přenášejí. Učitel dítě formuje pro budoucí práci s jazykem. A pokud si dítě osvojí nesprávnou výslovnost, přenáší si ji často do první třídy, kde je již náprava konkrétního slova velice problematická. 
Metodikou výuky anglického jazyka se již začal zabývat Výzkumný ústav pedagogický, ale i nadále potřebují učitelé podat pomocnou ruku. Zejména v propojení teoretické části a metodik s částí praktickou. Do budoucna má výuka anglického jazyka v mateřské škole velký význam. Potřeba je ovšem jazykově rozvíjet pedagogické pracovníky mateřských škol, podporovat je a motivovat.  
V současné době se na svých školeních setkávám s učitelkami mateřských škol, které mají snahu vložit energii do práce s cizím jazykem. Potřebná je však podpora. Podpora vedením mateřských škol, podpora rodičů a též kolegů navzájem. České školství má nesmírný potenciál. Mnoho mých kolegů jsou osobnosti, kterým záleží na dětech, na tom, co jim předat. Takové učitele musíme podporovat. Nezapomínejme na spolupráci elementárního školství, která je v současnosti tak trošku popelkou. Diskuze o tom, jak podporovat spolupráci základních a mateřských škol v souvislosti s výukou cizího jazyka, je v budoucnu taktéž nutno rozvinout.
Lenka Otřísalová, autorka je absolventkou Střední pedagogické školy a studentkou univerzity J. A. Komenského, Praha, aktivně působí jako lektorka Aj u dětí předškolního věku a lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 
< zpět do čísla
banners/free-cinema-390x60.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
42%
23%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz