archiv
Učitelské noviny č. 10/2009
tisk článku

MOTIVACE, NEBO DEMOTIVACE OLYMPIÁDAMI?

 

Motivace, nebo demotivace olympiádami?
Čtyřletá gymnázia zvýhodňují v přijímacím řízení uchazeče ze základních škol bodovým hodnocením (některá dokonce přijetím bez přijímacích zkoušek), ovšem pouze ty žáky základních škol, kteří se v okresním kole olympiády umístili do 3. místa.
Příklady z praxe: 
Příklad 1
Přestože se žák umístí mezi žáky základních škol v olympiádě z chemie (kategorie D – pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií) na 1. místě, v celkovém pořadí okresního kola skončí na 4. místě a výsledky se mu pro přijímací řízení nepočítají.
Příklad 2
V okresním kole olympiády z fyziky se tentýž žák umístil v loňském roce na 1. místě ze žáků základních škol ( ze základních škol byl jediným přihlášeným účastníkem) a v celkovém pořadí je až na 6. místě za studenty víceletého gymnázia zaměřeného na studium matematiky a fyziky. Výsledky se mu pro přijetí na čtyřleté gymnázium opět neuznávají.  
Jaká je však dnešní realita v organizaci CHO na základních školách a víceletých gymnáziích v době, kdy na školách vznikají ŠVP?   
Školní vzdělávací program si tvoří každá škola v rámci mantinelů daných RVP ZV. Minimální časová dotace hodin na vzdělávací oblast Člověk a příroda (přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis) je 21 hodin v 6. - 9. ročníku. Disponibilní časová dotace pro 2. stupeň základního vzdělávání je vymezena v rozsahu 24 hodin. Škola využívá disponibilní časovou dotaci k realizaci takových vzdělávacích obsahů, které podporují specifická nadání a zájmy žáků a pozitivně motivují žáky k učení. Je tedy na každé škole, jakým způsobem, respektive na posílení jakých vzdělávacích oblastí disponibilní hodiny využije. Co to v praxi znamená? Škola využívá potenciálu svých pedagogů, jejich aprobací a profiluje se v určité oblasti vzdělávání. Vznikají tak školy se specifickým zaměřením např. matematicko – fyzikální gymnázium, přírodovědné gymnázium a podobně. Řeknete si „ To je přece správně. Gymnázium je výběrová škola, konečně vždyť si své žáky na základě přijímacích zkoušek vybírá, a žáci - respektive u víceletých gymnázií rodiče - si vybírají příslušné gymnázium.“
A pak přijde soutěž, jako je olympiáda z fyziky, matematiky nebo chemie. A ejhle! V okresním kole těchto soutěží se sejdou žáci a studenti podle věku zařazeni do stejné kategorie. Mají však žáci ze základních škol šanci uspět? Jsou nadaní, o daný obor se zajímají, ve svém volnu řešili zadání úkolů školního kola. Jsou však omezeni ŠVP své základní školy, na kterou chodí, kde jsou sice učitelé, kteří se jim věnují ve svém volnu, mohou s nimi konzultovat, připravovat jim praktickou část, jenže…
Studenti víceletých gymnázií se zaměřením na přírodní vědy mají zpravidla posílenou časovou dotaci daného předmětu o několik hodin týdně včetně pravidelných laboratorních prací, mnohdy se danému předmětu učí už od nižšího ročníku. V praxi to znamená, že žák základní školy s hodinovou dotací chemie v 8. ročníku - 2 hodiny a v 9. ročníku - 2 hodiny týdně (pár laboratorních prací za rok v rámci této dotace) soutěží ve stejné kategorii s žáky, kteří se vzdělávají v chemii od sekundy (7. ročník) s dotací 2 hodiny týdně a pravidelnými dvouhodinovými laboratorními pracemi zařazenými v týdenním rozvrhu každý 3. týden (zpravidla se střídají laboratorní práce z biologie, chemie a fyziky). Má takový žák srovnatelné možnosti v takové soutěži uspět? Není to podobné, jako bychom postavili na start závodu dítě s dřevěnou koloběžkou vedle dítěte s koloběžkou s elektrickým pohonem? Půjde dítě soutěžit, když bude vědět že přestože se věnuje chemii ve svém volném čase, že ho chemie velmi baví že proti němu budou stát děti, které měly možnost věnovat se chemii ve výuce zhruba třikrát víc? Já myslím, že odpověď je jasná všem učitelům přírodovědných předmětů na základní škole. Oni totiž vědí, kolik dětí se jim každoročně hlásí na olympiády z matematiky, fyziky a chemie, vědí, že zájem žáků základních škol upadá tristním způsobem. A věřte mi, není to proto, že by žáci neměli zájem rozšiřovat si znalosti v oboru nad veškerý rámcový vzdělávací program daného předmětu. Jsou prostě jen demotivováni tím, že nemají přes veškerou snahu svou a svých učitelů stejné podmínky. Jsou-li ve stejné kategorii vyhodnocovány výsledky soutěžících z osmiletých gymnázií se zaměřením na přírodní vědy a ZŠ dohromady, je pak bodové zvýhodnění uchazeče ze ZŠ u přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium podle úspěšnosti v olympiádách z přírodovědných předmětů poněkud více než nelogické. Není ani to, že se do okresního kola olympiády z fyziky ze základních škol přihlásí jen jeden soutěžící, dostatečným signálem, že žáci ztrácejí zájem soutěžit v přírodovědných olympiádách? A není jedním z důvodů stále klesajícího zájmu o tyto soutěže právě nastavení současných podmínek vyhodnocování okresních kol přírodovědných olympiád? 
Jeden dobrý příklad však existuje. V olympiádě z anglického jazyka organizátoři okresních kol vzali toto v úvahu. Žáci ze základních škol s rozšířenou výukou jazyků (tedy vyšší týdenní hodinovou dotací) soutěží v jiné kategorii, neboť jejich jazykové schopnosti jsou samozřejmě vyšší než u žáků z jiných základních škol.   
V olympiádách z přírodovědných předmětů by stačilo tak málo! Se zavedením školních vzdělávacích programů rozdělit kategorie olympiád pro žáky základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií do dvou podkategorií - základních škol a víceletých gymnázií, a to alespoň pro vyhodnocení výsledků okresního kola. Vždyť smyslem reformy a zavedení rámcových vzdělávacích programů přece je:
• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - 3.2 Cíle základního vzdělávání)
Zora Karvánková, učitelka ZŠ Mládí 135, Praha 5
< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz