archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání MŠMT
ze dne 12.9.2008, čj. 16618/2008-22

 

Článek vyšel v UN č. 32/2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen "program"):

Čl. 1

Cíl programu a forma podpory

(1)       Cílem programu je podpořit jazykové vzdělávání realizované v souladu se školními vzdělávacími programy nebo ministerstvem podle předchozích předpisů schválenými vzdělávacími programy se zaměřením na čtenářství v cizích jazycích a seznámení se s literárními díly příslušných jazykových oblastí.

(2)       Podpora podle odstavce 1 se podle tohoto programu uskutečňuje formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu podle § 163 odst. 1 školského zákona účelově určených na úhradu nákladů v souladu s čl. 2, které právnické osobě vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku (dále jen "právnická osoba") vznikly při vzdělávání v souladu s projektem podaným v tomto programu.

(3)       Program se vyhlašuje na období od dne stanoveného v čl. 7 do konce kalendářního roku 2008.

Čl. 2

Základní parametry projektu

(1)       O poskytnutí finančních prostředků podle čl. 1 odst. 3 mohou žádat právnické osoby všech zřizovatelů. Žádost o finanční prostředky podle čl. 1 odst. 3 se předkládá v podobě podle přílohy č. 1 k tomuto vyhlášení programu.

(2)       Právnická osoba může předložit pouze 1 projekt.

(3)       V programu budou podporovány aktivity k podpoře čtenářství v cizím jazyce a seznámení se s literárními díly příslušných jazykových oblastí. Podpora se týká také nákupu školních potřeb, učebních pomůcek a  literatury související s projektem (pouze v roce 2008).

(4)       V programu budou podporovány zejména tyto aktivity a náměty:

a)        společné čtení ve třídě a škole,

b)        čtení s porozuměním obsahu kratších i delších textů a různých literárních žánrů  v cizím jazyce,

d)        interpretace textů přiměřeného rozsahu v cizím jazyce,

e)        práce s výkladovými a cizojazyčnými slovníky,

f)          dramatizace  textu.

(5)       Realizace projektu musí být součástí vzdělávání v dané škole. Nelze předkládat samostatné projekty bez kontextu se vzděláváním školy. Návrh projektu musí poskytovat dostatek podkladů pro posouzení projektu podle všech kritérií, uvedených v tomto programu.

(6)       Projekty  musí splňovat tyto parametry:

a)        realizace musí být zajištěna pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou činnost s dosaženou a doloženou minimální jazykovou úrovní C1 vymezenou Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky,

b)        bude využit ve výuce nebo  mimoškolní činnosti školy,

c)         k projektu bude zpracován harmonogram, materiální a personální zabezpečení,

d)        výstup projektu bude zveřejněn na webu školy nejpozději do konce školního roku 2008/9 a vyvěšen nejméně do konce roku 2010,

e)        projekty musí být v souladu se státní vzdělávací politikou.

(7)       Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje, a to na:

a)        úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které bezprostředně souvisejí s realizací schváleného projektu,

b)        úhradu na nákup materiálu souvisejícího s projektem, včetně školních potřeb, učebních pomůcek a literatury,

c)         úhradu služeb bezprostředně souvisejících s projektem,

d)        ostatní osobní náklady bezprostředně související s projektem.

(8)       Dotaci  nelze použít na:

a)        výdaje na pohoštění a dary;

b)        úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami;

c)         leasing, pronájmy;

d)        mzdy v případě, že se vykonávaná práce nevztahuje k řešení projektu;

e)        nákup či oprava prostředků výpočetní ani jiné techniky, komunikační či spotřební elektroniky (PC, video, fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony apod.).

(9)       Požadovaná dotace na jeden projekt musí být nejméně 20 000,- Kč a nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. Dotace může tvořit až 100 % rozpočtu projektu.

(10)     Výše finančních prostředků na mzdy, platy a odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jež požaduje právnická osoba, musí být bez ohledu na právní formu právnické osoby a zřizovatele vyčíslena v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

(11)     Projekt může být zčásti realizován i v roce 2009. Finanční prostředky však musí být využity do 31.12.2008. Pokud bude projekt realizován zčásti v roce 2009, musí být v žádosti předložen celý projekt, včetně rozpočtu.

(12)     Poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na předložený projekt v tomto programu nezakládá nárok na poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na realizaci projektu v kalendářním roce 2009.

(13)     Právnická osoba zajistí, aby zpráva o výsledcích projektu byla zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do konce školního roku 2008/09 a vyvěšena nejméně po dobu do konce roku 2010. Pokud právnická osoba nemá webové stránky, bude projekt zveřejněn na metodickém portále www.rvp.cz.

Čl. 3

Předkládání žádostí

(1)       Žádost včetně příloh předkládá právnická osoba v jednom písemném vyhotovení a zároveň v elektronické kopii (formát MS Word). Nepřijímají se projekty zaslané faxem.

(2)       Žádost předkládá právnická osoba na formuláři uvedeném v Příloze č. 1.

(3)       Žádosti se zasílají na adresu:

písemné vyhotovení:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

 

elektronická kopie:

email: rpcj2008@msmt.cz

(4)       Obálka bude označena slovy "Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008".

(5)       Žádost musí být ministerstvu podána nejpozději do 30. září 2008 (tato lhůta je zachována, je-li nejpozději 30. září 2008 podána žádost u ministerstva, nebo je-li nejpozději tento den podána držiteli poštovní licence zásilka, která obsahuje žádost, adresovaná ministerstvu). Zároveň  musí být do 30. září 2008 odeslána elektronická verze žádosti na adresu uvedenou v odst. 3.

Čl.4

Hodnocení žádostí a výběr projektů

(1)       Doručené žádosti budou ministerstvem vyhodnoceny a výsledky výběrového řízení zveřejněny nejpozději do 30. října  2008 na internetových stránkách ministerstva.

(2)       Pro hodnocení žádostí ministerstvo stanoví výběrovou komisi, složenou z učitelů praxe, metodiků a dalších odborníků na problematiku výuky čtení.

(3)       Ministerstvo vyrozumí právnické osoby o tom, zda jim bude poskytnuta dotace. Zaslané projekty (včetně příloh) se předkladatelům nevracejí, a to ani v případě neschválení dotace.

(4)       O dotovaných projektech budou na internetové stránce ministerstva zveřejněny následující informace: název právnické osoby a kontaktní údaje (adresa, e-mail, adresa webových stránek), název projektu, výše dotace.

(5) Uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů v žádosti nebo rozpor identifikačních údajů právnické osoby uvedených v žádosti s jeho identifikačními údaji zapsanými ve veřejných rejstřících může být ministerstvem považován za důvod pro zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace.

Čl. 5

Financování programu ze státního rozpočtu

(1)       Ministerstvo poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu na realizaci předložených projektů na základě výsledků vyhodnocení projektů podle čl. 4. Na poskytnutí finančních prostředků ministerstvem není právní nárok. Ministerstvo si vyhrazuje právo nesdělovat důvody neposkytnutí dotace, popřípadě důvody poskytnutí dotace v nižší než požadované výši.

(2)       Finanční prostředky se poskytují v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona. Ministerstvo stanoví účelové určení poskytovaných finančních prostředků v souladu s čl. 1 odst. 3.

(3)       V případě právnických osob, které nezřizuje stát nebo registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytne ministerstvo finanční prostředky pro právnické osoby se sídlem na území daného kraje příslušnému krajskému úřadu formou dotace na zvláštní účet kraje.

(4)       Finanční prostředky podle odstavce 3 poskytne ministerstvo na základě rozhodnutí adresovaného kraji, v němž se krajskému úřadu uloží poskytnout finanční prostředky jmenovitě uvedeným právnickým osobám, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Zároveň se krajskému úřadu v rozhodnutí uloží postupovat v souladu s tímto programem (zejména uložit právnickým osobám při poskytnutí finančních prostředků povinnosti, které vyplývají z programu) a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného financování programu.

(5)       V případě právnických osob zřizovaných státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytne ministerstvo finanční prostředky přímo těmto právnickým osobám. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného financování programu.

(6)       Předložené projekty ani žádná z aktivit těchto projektů nesmí být financována zároveň z operačních programů spolufinancovaných z Evropské unie, zejména z OP Rozvoj lidských zdrojů a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

(7)       Případné náklady projektu vzniklé před účinností tohoto rozvojového programu nejsou uznatelné.

Čl. 6

Kontrola, vyúčtování a hodnocení schválených projektů:

(1)       Veřejnosprávní kontrolu nakládání s finančními prostředky podle § 163 odst. 1 u právnických osob všech zřizovatelů je oprávněna provádět Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. Ministerstvo bude vykonávat kontrolu výkonu přenesené působnosti, popřípadě finanční kontrolu v oblasti nakládání s finančními prostředky z kapitoly 333-MŠMT.

(2)       Vyúčtování dotace poskytnuté dle tohoto programu se provádí podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Další pokyny k vyúčtování budou uvedeny v rozhodnutí vydaném podle čl. 5 odst. 4 a 5.

(3)       Právnické osoby, které obdržely dotaci podle tohoto programu, provedou věcné vyhodnocení projektu na formuláři v Příloze č. 2 tohoto programu. Věcné vyhodnocení projektu zašle právnická osoba na adresu uvedenou v čl. 3 odst. 3, a to do 31. ledna 2009. V případě, že je projekt částečně uskutečněn také v kalendářním roce 2009, zašle právnická osoba věcné vyhodnocení na adresu uvedenou v čl. 3 odst. 3 do 31. července 2009.

(4)       Dotaci mohou právnické osoby použít pouze v roce 2008 a v rámci finančního vypořádání jsou povinny ji za daný rozpočtový rok v plné výši vypořádat.

Čl. 7

Účinnost

Tento rozvojový program nabývá účinnosti dnem 12.9.2008.

 

RNDr. Jindřich Kitzberger, v.r.

náměstek ministra

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz