souteze

V časopisu Učitelské noviny můžete prezentovat svou nabídku formou graficky zpracovaného plošného inzerátu, PR článku nebo v rubrikách řádkové inzerce.


ŘÁDKOVÁ INZERCE
(ve stejném týdnu zdarma na webu)

1 řádek (i začatý) stojí 77 Kč. Na řádek se vejde cca 26 znaků včetně mezer. V rubrice „Práci hledají“ poskytujeme slevu 70 % (ne však množstevní slevy).
Zvýraznění inzerátu: rámeček/77 Kč, barevný podtisk + 15 %
Množstevní slevy za opakování: 3x…10 %, 4–6x…15 %, 7–12x…20 %, 13x a výše…25 %

Nabídka pro školy
Prodej - koupě
Oznámení
Různé
Kronika

konkurzy na ředitele…

 

• Rada Jihomoravského kraje podle §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurzy na pracovní místa ředitelů/ředitelek

1. Duhovky – střediska volného času Břeclav, příspěvkové organizace;

2. Gymnázia a střední odborné školy Mikulov, příspěvkové organizace.

Požadavky:

1. předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v §3 a 5,

2. znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,

3. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení (zejména řídící a organizační schopnosti).

K přihlášce přiložte následující písemnosti:

1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),

2. originály nebo ověřené kopie dokladu, případně dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit ověřenými kopiemi nebo originály pracovních smluv apod.),

3. strukturovaný profesní životopis,

4. koncepci vedení školy/školského zařízení v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 5 stran formátu A4,

5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),

6. originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 2. 2018.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 5. 12. 2017 na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo náměstí 3, Brno. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“.    Zn.: 1233/17/Ř.

Středočeský kraj vyhlašuje dne 26. října 2017 konkurzy na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem:

  • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197, se sídlem Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora, IČ 61924059;
  • Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370, se sídlem U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda, IČ 61389480.

Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Přihlášku doplněnou ověřenými kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení v případě vysokoškolského vzdělání), přehledem praxe potvrzeným posledním zaměstnavatelem, životopisem, nástinem rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran, výpisem z rejstříku trestů (ne starším než tři měsíce), nebo dokladem o jeho vyžádání, lékařským potvrzením o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa, čestným prohlášením podle §4 odst. 3) a osvědčením podle §9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., nebo dokladem o jeho vyžádání, zasílejte doporučeně do 30. 11. 2017 na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, na obálku napište „Konkurz“.       Zn.: 1251/17/Ř.

Obec Pouzdřany vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvkové organizace, přihlášení do konkurzu do 11. 12. 2017, možnost služebního bytu 2 + 1. Více na www.pouzdrany.cz.  Zn.: 1252/17/Ř.

Městys Čachrov vyhlašuje konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ Čachrov. Bližší informace na stránkách http://www.mestyscachrov.sumava.net.  Zn.: 1257/17/Ř.

Město Úvaly vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Městského domu dětí a mládeže Úvaly, přihlášení do konkurzu do 30. 11. 2017. Bližší informace a podmínky přihlášení na www.mestouvaly.cz.         Zn.: 1197/17/Ř.

 

 

 


PLOŠNÁ INZERCE

Ceník plošné inzerce na vyžádání na cepelakova@ucitelskenoviny.cz.


Časopis UČITELSKÉ NOVINY každé úterý (kromě prázdnin) přináší úplný přehled o dění ve školství. Rozhovory, kauzy i kontroverzní témata, reportáže, analýzy, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol…na 32 barevných stranách.
Distribuční síť pokrývá celé území ČR – školy od mateřských po vysoké, ministerstva, krajské úřady, odbory školství měst a obcí, síť poraden, knihovny, zařízení volného času pro děti a mládež apod.
Náklad: 7200 výtisků (95 % tvoří předplatné).


Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 932 233, e-mail: inzerce@ucitelskenoviny.cz

Petra Čepeláková

Petra Čepeláková
cepelakova@ucitelskenoviny.cz

 
banners/klaster_broumov.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama

mikroskop.gif
stredoskolak_125 x 125.jpg
ucebnice
mezi-stromy_240x100-3.jpg
termaly_losiny_240_100_skolni_vylet_1_03.jpg
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
25%
60%
15%
cesko-nem_fond.gif
1498082400_wifi 3.gif
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz