souteze

V časopisu Učitelské noviny můžete prezentovat svou nabídku formou graficky zpracovaného plošného inzerátu, PR článku, vloženého/všitého letáku nebo v rubrikách řádkové inzerce.


ŘÁDKOVÁ INZERCE
(ve stejném týdnu zdarma na webu)

1 řádek (i začatý) stojí 77 Kč. Na řádek se vejde cca 26 znaků včetně mezer. V rubrice „Práci hledají“ poskytujeme slevu 70 % (ne však množstevní slevy).
Zvýraznění inzerátu: rámeček/77 Kč, barevný podtisk + 15 %
Množstevní slevy za opakování: 3x…10 %, 4–6x…15 %, 7–12x…20 %, 13x a výše…25 %

Vzdělání, kurzy
Prodej - koupě
Oznámení
Různé
Kronika

KONKURZY NA ŘEDITELE…

 

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze (se sídlem: Zikova 4, 166 36 Praha 6, IČO: 68407700), vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky

Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata (se sídlem: Thákurova 1, Praha 6, IČO: 71 341 315).

Předpokládaný nástup: červen 2018 (nebo dle dohody).

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace a příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • plná způsobilost k právním jednáním,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti s důrazem na specifika působení v akademickém prostředí technické univerzity.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis, který nastíní motivaci uchazeče a případně i jeho vizi dalšího rozvoje základní školy (rozsahu max. 3 stran strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „Výběrové řízení – UZŠ Lvíčata“ a „neotvírat“ musí být doručeny do 17. 5. 2018 do 12 hodin na adresu České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, 166 36 Praha 6, zaměstnanecké oddělení Rektorátu ČVUT, k rukám paní Mastné – vedoucí odd., nebo do podatelny ČVUT na adresu: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, PSČ 160 00.

Zveřejněno: na veřejné části webových stránek www.cvut.cz dne 17. 4. 2018.

Dále zveřejněno na www.jobs.cz a v Učitelských novinách.   Zn.: 77/181/Ř.

Rada MČ Praha 9 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Kovářská 1790, Praha 9. Předpokládaný nástup září 2018.

Podrobné informace jsou zveřejněny na Úřední desce MČ Praha 9 a na www.praha9.cz.

Přihlášky s přílohami doručte nejpozději do 18. 5. 2018 do 12.00 hod., obálku označit „Neotvírat – konkurz MŠ Kovářská“, na adresu: Úřad MČ Praha 9, OŠEF, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9.   Zn.: 415/18/Ř.

 Obec Blíževedly v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, na základě usnesení Rady obce Blíževedly č. 8/3/2018 ze dne 11. 4. 2018 vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

Mateřské školy Blíževedly, příspěvková organizace

s předpokládaným nástupem k 4. 10. 2018.

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, znalost školských předpisů a morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy či školského zařízení (v případě dosažené odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka),
 • doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce),
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 16. 5. 2018 do 17.00 hodin na adresu:

Obecní úřad Blíževedly, Blíževedly čp. 10, 471 04 Blíževedly.

Případné dotazy na telefonním čísle: 487 867 038, 487 867 036.   Zn.: 416/18/Ř.

 Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích (dále jen „vyhláška“), konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkových organizací:

 • Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25,
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, se sídlem Praha 8, Glowackého 555/6.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školy/pedagogicko-psychologické poradny (v rozsahu max. 5 stran strojopisu) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/konkursy),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky (ne starší než 2 měsíce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením konkrétního konkurzu:

„Konkurz – Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25“,

„Konkurz – PPP pro Prahu 7 a 8“,

a také heslem „neotvírat“ musí být doručeny do 11. 5. 2018 do 15 hodin do podatelny:

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.   Zn.: 417/18/Ř.

 Obec Tučapy vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Tučapy, příspěvkové organizace. Předpokládaný nástup 1. 8. 2018. Uzávěrka přihlášek 10. 5. 2018. Bližší informace a podmínky přihlášení: www.tucapy.cz.   Zn.: 309/18/Ř.

Obec Horní Vltavice vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Horní Vltavice, příspěvkové organizace s nástupem od 1. 8. 2018. Uzávěrka přihlášek 17. 5. 2018. Více na www.hornivltavice.cz nebo na tel. 724 233 644. Hledáme aktivního, motivovaného ředitele/ředitelku se skvělými manažerskými schopnostmi a dobrým přehledem v oblasti současných trendů ve výuce. Nabízíme nájem obecního bytu.   Zn.: 418/18/Ř.

 Město Horní Planá oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy a Mateřské školy Horní Planá.

Předpokládaný nástup 1. 8. 2018. Termín podání přihlášek 15. 5. 2018.

Více informací na www.horniplana.cz nebo na tel. 380 724 410.   Zn.: 310/18/Ř.

 Obec Halenkovice vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace.

Písemnou přihlášku a požadované dokumenty zašlete nejpozději do 30. 4. 2018 do 12.00 hod. na adresu: Obec Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice, nebo osobně starostovi obce Jaromíru Blažkovi. Obálku označte heslem: „Konkurz – neotvírat“ – „Základní škola a Mateřská škola Halenkovice“. Předpokládaný nástup na pozici je 1. 8. 2018. Více informací na tel. 724 179 299 a www.halenkovice.cz.   Zn.: 365/18/Ř.

 

Rada Města Hustopeče vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvkové organizace. Termín pro podání přihlášek je do 30. 4. 2018. Více informací na www.hustopece.cz.   Zn.: 376/18/Ř.

 Obec Krušovice vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Krušovice, okr. Rakovník. Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele je 1. 8. 2018. Více informací na: www.obec-krusovice.cz.   Zn.: 342/18/Ř.

Rada Města Hustopeče vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, okres Břeclav, příspěvkové organizace. Termín pro podání přihlášek je do 30. 4. 2018. Více informací na www.hustopece.cz.   Zn.: 377/18/Ř.

 

 Obec Přibyslavice, okres Brno-venkov, vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Přibyslavice. Předpokládaný nástup 1. 8. 2018. Přihlášky do 10. 5. 2018. Více na úřední desce obce https://www.pribyslavice.net/uredni-deska.      Zn.: 378/18/Ř.

 

Rada obce Lidečko vyhlašuje konkurzní řízení na 2 pracovní místa ředitele/ředitelky Základní školy Lidečko, okres VsetínMateřské školy Lidečko, okres Vsetín. Předpokládaný nástup do funkcí 1. 8. 2018. Uzávěrka přihlášek 4. 5. 2018. Bližší informace na www.lidecko.cz (úřední deska) nebo tel. 571 447 945.   Zn.: 379/18/Ř.

 Město Velvary vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Velvary, okres Kladno. Předpokládaný termín nástupu do funkce 1. 8. 2018. Termín pro podání přihlášek je do 11. 5. 2018 do 13.30 hodin. Více informací na el. úřední desce na www.velvary.cz.   Zn.: 405/18/Ř.

 


PLOŠNÁ INZERCE

Ceník plošné inzerce na vyžádání na cepelakova@ucitelskenoviny.cz.


Časopis UČITELSKÉ NOVINY každé úterý (kromě prázdnin) přináší úplný přehled o dění ve školství. Rozhovory, kauzy i kontroverzní témata, reportáže, analýzy, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol…na 32 barevných stranách.
Distribuční síť pokrývá celé území ČR – školy od mateřských po vysoké, ministerstva, krajské úřady, odbory školství měst a obcí, síť poraden, knihovny, zařízení volného času pro děti a mládež apod.
Náklad: 7200 výtisků (95 % tvoří předplatné).


Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 932 233, e-mail: inzerce@ucitelskenoviny.cz

Petra Čepeláková

Petra Čepeláková
cepelakova@ucitelskenoviny.cz

 
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama

ucebnice
image_3_240x200.jpg
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
26%
60%
14%
zs.travnickova_240x100.gif
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz