souteze

V časopisu Učitelské noviny můžete prezentovat svou nabídku formou graficky zpracovaného plošného inzerátu, PR článku nebo v rubrikách řádkové inzerce.


ŘÁDKOVÁ INZERCE
(ve stejném týdnu zdarma na webu)

1 řádek (i začatý) stojí 77 Kč. Na řádek se vejde cca 26 znaků včetně mezer. V rubrice „Práci hledají“ poskytujeme slevu 70 % (ne však množstevní slevy).
Zvýraznění inzerátu: rámeček/77 Kč, barevný podtisk + 15 %
Množstevní slevy za opakování: 3x…10 %, 4–6x…15 %, 7–12x…20 %, 13x a výše…25 %

Vzdělání, kurzy
Nabídka pro školy
Prodej - koupě
Oznámení
Různé
Kronika

konkurzy na ředitele…

 

• Rada Zlínského kraje vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Bojkovice, Štefánikova 957, IČ 60371676.

Požadavky:

splněny předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky a odborná kvalifikace pro daný druh školy, která je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů.

K přihlášce doložte:

úředně ověřené kopie dokladů o požadované odborné kvalifikaci (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,

podrobný životopis,

koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 5 stran formátu A4),

originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,

originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu daného pracovního místa (ne starší 2 měsíců).

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do pátku 20. října 2017 do 12.00 hodin na adresu:

Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 76190 Zlín.   Zn.: 1114/17/Ř.

• Obec Zadní Třebaň vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun, příspěvkové organizace, nástup 1.2.2018, přihlášení do konkurzu do 8.11.2017. Bližší informace a podmínky přihlášení na www.zadnitreban.cz.         Zn.: 1073/17/Ř.

 


PLOŠNÁ INZERCE

Ceník plošné inzerce na vyžádání na cepelakova@ucitelskenoviny.cz.


Časopis UČITELSKÉ NOVINY každé úterý (kromě prázdnin) přináší úplný přehled o dění ve školství. Rozhovory, kauzy i kontroverzní témata, reportáže, analýzy, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol…na 32 barevných stranách.
Distribuční síť pokrývá celé území ČR – školy od mateřských po vysoké, ministerstva, krajské úřady, odbory školství měst a obcí, síť poraden, knihovny, zařízení volného času pro děti a mládež apod.
Náklad: 7200 výtisků (95 % tvoří předplatné).


Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 932 233, e-mail: inzerce@ucitelskenoviny.cz

Petra Čepeláková

Petra Čepeláková
cepelakova@ucitelskenoviny.cz

 
reklama un


reklama

aspektzs.gif
ucebnice
grevin-panmat-04.gif
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
25%
60%
15%
1498082400_wifi 3.gif
kores.jpg
cesko-nem_fond.gif
etridy_240x100.gif
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz