souteze

V časopisu Učitelské noviny můžete prezentovat svou nabídku formou graficky zpracovaného plošného inzerátu, PR článku, vloženého/všitého letáku nebo v rubrikách řádkové inzerce.


ŘÁDKOVÁ INZERCE
(ve stejném týdnu zdarma na webu)

1 řádek (i začatý) stojí 77 Kč. Na řádek se vejde cca 26 znaků včetně mezer. V rubrice „Práci hledají“ poskytujeme slevu 70 % (ne však množstevní slevy).
Zvýraznění inzerátu: rámeček/77 Kč, barevný podtisk + 15 %
Množstevní slevy za opakování: 3x…10 %, 4–6x…15 %, 7–12x…20 %, 13x a výše…25 %

KONKURZY NA ŘEDITELE…

 

Rada Jihomoravského kraje podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, příspěvkové organizace.

Požadavky:

 • předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 3 a 5;
 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení (zejména řídící a organizační schopnosti).

K přihlášce přiložte následující písemnosti:

 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
 • originály nebo ověřené kopie dokladu případně dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit ověřenými kopiemi nebo originály pracovních smluv apod.),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • koncepci vedení školy/školského zařízení v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 5 stran formátu A4,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 8. 2018.

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 9. 7. 2018 na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“.

Zn.: 749/18/Ř.

Rada města Bílovec vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace. Uzávěrka přihlášek 31. 7. 2018. Více informací na www.bilovec.cz nebo na tel. 556312117.

Zn.: 750/18/Ř.

 Rada Obce Rokytnice vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Rokytnice, okr. Přerov, příspěvkové organizace. Podrobnější informace: 725131256, www.obecrokytnice.cz – úřední deska. Přihlášky do 2. 7. 2018.

Zn.: 701/18/Ř.

ZŠ Sedmikráska, o. p. s., v Rožnově pod Radhoštěm hledá ředitele.

Co od zájemců o ředitelskou pozici očekáváme?

Odbornou kvalifikaci pro pedagogickou činnost, 4 roky pedagogické praxe (učitel, lektor, řídící nebo výzkumný pracovník) – viz zákon 563/2004, v platném znění. Odhodlání navázat na hodnotové a koncepční pilíře školy (http://www.sedmikraska.cz/pilire.htm). Chuť a schopnost utvářet a vést tým. Empatii a komunikační dovednosti. Znalost příslušných právních předpisů. Dobrý zdravotní stav a čistý rejstřík trestů. Výhodou je zkušenost v oblasti neziskového sektoru a fundraisingu.

Co nabízíme?

Možnost vést odborně zdatný, motivovaný, spolupracující a přátelský tým. Rodinné prostředí menší školy se spolupracujícími rodiči. Podporu při uvedení do funkce stávajícím ředitelem. Pracovní smlouvu na plný úvazek s odpovídajícím mzdovým ohodnocením.

Předpokládaný nástup je 27. 8. 2018, případně dle dohody i později. Pokud pro Vás tato nabídka představuje zajímavou výzvu, prosíme, zašlete do 15. 6. 2018 na e-mail konkurz@sedmikraska.cz: 1. strukturovaný životopis, 2. vizi rozvoje školy a Vaší role v ní. První termín osobních pohovorů bude 21. 6. a druhý 28. 6. 2018. Čas a místo upřesníme do odpovědi na Vaši e-mailovou adresu.

http://www.sedmikraska.cz/pracovni_nabidka.htm

Kontakt: Mgr. Pavel Sumec, 571117317.

Zn.: 665/18/Ř.

 Rada města Klecany jako příslušný orgán zřizovatele Základní školy a Mateřské školy Klecany, příspěvkové organizace, ve smyslu ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky

Základní školy a Mateřské školy Klecany.

Požadavky:

 1. předpoklady pro výkon funkce ředitele školy stanovené § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
 2. znalost školské problematiky a předpisů,
 3. komunikační a tvůrčí schopnosti,
 4. organizační a řídící schopnosti,
 5. občanská a morální bezúhonnost,
 6. zachování rodinné atmosféry školy,
 7. dobrý zdravotní stav.

K přihlášce přiložte materiály:

 1. ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání),
 2. přehled o průběhu praxe, včetně funkčního zařazení, dokladující její délku, nebo doklad o průběhu zaměstnání a délce požadované praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
 3. strukturovaný životopis,
 4. písemnou koncepci ZŠ a MŠ Klecany,
 5. výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,
 6. čestné prohlášení podle § 2 odst. 1d zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,
 7. originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 2 měsíců),
 8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup do funkce: ihned nebo nejdéle 1. 9. 2018.

Kontaktní údaje pro případné dotazy:

ivo.kurhajec@mu-klecany.cz,

tel.: +420284890000,

mob.: +420737687851.

Upozornění:

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi požadovanými přílohami doručené nejpozději do 18. 7. 2018 do 17 hod. na adresu: Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany.

Obálku označte slovy: „Konkurz na ředitele školy – neotvírat!“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu, nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Zn.: 704/18/Ř.

Obec Hudlice vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Hudlice – okres Beroun, se sídlem 267 03 Hudlice 147.

Přihlášky včetně všech příloh lze doručit osobně nebo poštou, nejpozději do 12. 7. 2018 na adresu: Obec Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, v zalepené obálce označené heslem „Konkurz – Základní škola Hudlice – neotvírat“.

Plné vyhlášení výběrového řízení je na: www.obec-hudlice.cz.

Zn.: 744/18/Ř.

 


PLOŠNÁ INZERCE

Ceník plošné inzerce na vyžádání na cepelakova@ucitelskenoviny.cz.


Časopis UČITELSKÉ NOVINY každé úterý (kromě prázdnin) přináší úplný přehled o dění ve školství. Rozhovory, kauzy i kontroverzní témata, reportáže, analýzy, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol…na 32 barevných stranách.
Distribuční síť pokrývá celé území ČR – školy od mateřských po vysoké, ministerstva, krajské úřady, odbory školství měst a obcí, síť poraden, knihovny, zařízení volného času pro děti a mládež apod.
Náklad: 7200 výtisků (95 % tvoří předplatné).


Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 932 233, e-mail: inzerce@ucitelskenoviny.cz

Petra Čepeláková

Petra Čepeláková
cepelakova@ucitelskenoviny.cz

 
banners/rinosport_390x60px.jpg
reklama

ucebnice
okentes2018-a.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
53%
26%
21%
logosik_240x100.gif
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz