archiv
Učitelské noviny č. 26/2013
tisk článku

DĚKAN ŠEVČÍK SE CHOVÁ JAKO V HLAVĚ XXII,

Robert Pelikán jim zatím jen radí a jedná jejich jménem, protože doposud nebylo potřeba provést žádný právní úkon. Hájí tak zájmy několika učitelů, kteří kritizují děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka.

Děkan Ševčík našim novinám odmítl dát k dispozici zprávu Útvaru interního auditu VŠE (který se stal důvodem pro podání trestního oznámení na šest učitelů) s vysvětlením, že vyšetřování nebylo ještě uzavřeno a že zveřejnění by mohlo narušit práci orgánů činných v trestním řízení.

Je především absurdní, že pan děkan odmítá výsledky auditu předložit těm, jichž se jeho obvinění týká! Připomíná to Hlavu XXII Josepha Hellera. Nikdy jsem se s něčím podobným ve své právní praxi ještě nesetkal. Pokud je pan děkan přesvědčen, že na zveřejnění auditu je ještě brzo, neměl o něm tedy veřejně mluvit. Ale jakmile jednou jeho údajné závěry uveřejnil, musí jej dát k dispozici těm, o které jde.

Ovšem vy výsledky auditu máte…

Nakonec se nám podařilo text zprávy získat od jednoho nejmenovaného novináře, jenž kopii dostal od pana docenta Ševčíka. Text ale není kompletní, chybějí v něm části některých příloh. Nicméně i z toho, co mám k dispozici, vyplývá, že šlo čistě o formální audit. To znamená, že hodnotí doklady, které byly poskytovány v rámci grantů za účelem jejich proúčtování – zda splňují všechny náležitosti. A zjistilo se, že některé doklady neobsahují rozpis daně z přidané hodnoty. Což je samozřejmě zcela jiné, než kdyby to byly doklady za něco, co neexistuje. Jinak řečeno, nejde o nějakou zpronevěru, jak pan děkan tvrdí, ale o to, že na některých dokladech není vyplněna určitá kolonka. Navíc nelze ani poznat, že jde o doklady od mých klientů. V grantovém systému to totiž funguje tak, že pracovníci vyplní příslušné formuláře a k nim přiloží odpovídající doklady. Vše ostatní je už věcí administrativy příslušné instituce. Když předané dokumenty přijme bez výhrad, pro toho, kdo je odevzdal, celý proces de facto končí.

Miroslav Ševčík ale tvrdí, že fakulta kontaktovala hotely, kde měli vaši klienti pobývat, a ukázalo se, že jejich návštěvy se nekryjí s tím, co vykazovali.

Žádné důkazy pro své tvrzení ale nepředložil, z auditu nic takového nevyplývá a mí klienti to důrazně odmítají. Na všech vyúčtovaných cestách skutečně byli a utratili to, co vyúčtovali, nejsou to také nijak nepřiměřené sumy. Oni tam ostatně nejezdili na dovolenou – jednalo se o pracovní cesty, z nichž existují výstupy a je spousta zahraničních vědců, kteří se tam s nimi setkávali. Ta obvinění jsou absurdní.

To znamená, že podle vašich dosavadních informací a z faktů, které máte k dispozici, vyplývá, že jediné pochybení, k němuž došlo, je nerozepsání DPH a navíc možná ani nejde o chybu vašich klientů.

Ono je vůbec otázkou, jestli o chybu jde. Auditoři to hodnotili podle zákona o účetnictví, ale v tomto případě se o klasické účetní doklady nejedná. Jde o doklady, kterými dotyčný prokazuje, že grantové finanční prostředky vynaložil k danému účelu, pro ty platí jiná pravidla. Šlo téměř výhradně o prostředky z evropských grantů a evropskými kontrolami ty doklady bez jakéhokoliv problému prošly. Navíc jsou to doklady z ciziny, kde pochopitelně český zákon o účetnictví neplatí.

A víte, co představuje onen více než milion korun, o němž děkan Ševčík tvrdí, že jej vaši klienti v podstatě ukradli?

Tato částka je prostým součtem celkového objemu všech faktur, kde byl nějaký problém. To znamená, že pan docent Ševčík vlastně tvrdí, že si moji klienti ponechali peníze za všechny proplacené cestovní doklady. Jinak řečeno, podle něj vlastně nikde v daném období na zahraničních stážích nebyli a vše si vymysleli.

Pět z šesti učitelů, které M. Ševčík obvinil, do čtyřiadvaceti hodin zveřejnilo text, v němž prohlašují, že se ničeho takového nedopustili. Ovšem děkan Ševčík UN předložil vyjádření dvou z těchto šesti podezíraných zaměstnanců (jeden z nich se pod výše uvedené prohlášení ale nepodepsal), kde oba jednoznačně přiznávají, že se ve vyúčtování dopustili chyb, a jeden dokonce uvádí, že jím předložené podklady a doklady byly nepravdivé!

Myslím, že dopisy připravil ten, kdo si je posléze nechal od obou pánů podepsat… Ti je pak svým podpisem ztvrdili pod nátlakem. Nicméně podle mých informací odkazuje děkan Ševčík u jednoho z mých klientů na zahraniční cestu, ze které se musel kvůli jiným pracovním povinnostem vrátit o několik dnů dříve, a šel se proto na příslušné oddělení fakulty dotázat, jak to má dále řešit. A tam mu řekli, ať to nechá být, což tedy udělal. Avšak za pár hodin mu telefonoval pan děkan s tím, že zpronevěřuje peníze fakulty, a požadoval sepsání takového dopisu. Celkově je podivné, opatřuje-li si někdo takové dopisy a schovává-li si je, aby je vytáhnul, když uzná za vhodné. O souladu takového postupu s právem mám vážné pochybnosti. Zejména to ale ukazuje jakousi atmosféru strachu, o které slyším při rozhovorech s jednotlivými aktéry znepokojivě často.

A případné budoucí právní kroky?

Jestli u některé ze stran sporu dochází k porušování práva, je to na straně docenta Ševčíka, a to v nejrůznějších formách. Nicméně se se svými klienty zatím snažíme žádný právní krok nepodniknout. Domnívám se, že právní nástroje jsou na řešení takovýchto situací příliš těžkopádné a mělo by se k nim sahat, až když selže všechno ostatní. Tohle by měl řešit rektor, ne soud.

Lukáš Doubrava

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz