archiv
Učitelské noviny č. 08/2013
tisk článku

Testování pětek a devítek čekají změny

V druhé celoplošné zkoušce se objeví nové typy úloh

Česká školní inspekce připravuje druhou celoplošnou zkoušku ověřování výsledků žáků pátých a devátých ročníků základních škol, respektive víceletých gymnázií a konzervatoří. Přestože základní postupy a principy testování zůstávají stejné jako vloni, inspekce přišla i s několika novinkami.

Testy jsou i tentokrát vytvořeny jako ověřovací – jejich cílem je ověření výsledků žáků vůči vzdělávacím standardům. To znamená, že nejde o testy srovnávací v tom smyslu, jak je nabízejí některé komerční společnosti, ale o zjištění toho, jestli si žáci 5. a 9. ročníků (a na stejné úrovni i víceletých gymnázií a konzervatoří) osvojili znalosti alespoň zhruba na úrovni čtyřkaře.

„Celý systém celoplošné zkoušky jsme projednávali se zástupci všech klíčových školských asociací, které působí v České republice, i se zástupci zřizovatelů a postupujeme v souladu s nimi. Už v březnu loňského roku jsme za účelem poznávání zkušeností z praxe zřídili konzultační radu, s níž průběžně probíráme celý vývoj projektu NIQES (Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR), tedy nejen problematiku testování,“ uvádí ONDŘEJ ANDRYS, náměstek ústřední školní inspektorky pro inspekční činnost, a pokračuje: „Od konce února budeme objíždět kraje (vždy po dvou) a budeme diskutovat s řediteli základních škol a víceletých gymnázií, a to jak o obecných záležitostech týkajících se ověřování výsledků žáků, tak o výsledcích loňské celoplošné zkoušky a poskytneme jim veškeré důležité informace, které se týkají zkoušky letošní. Přepokládáme, že do začátku dubna se setkáme zhruba se čtrnácti sty řediteli škol a s šesti sty zástupci zřizovatelů.“

Každá škola veškeré potřebné informace k letošní celoplošné zkoušce obdrží v elektronické podobě a v dostatečném předstihu, ujišťuje ins­pekce.

Školy, které se nezúčastní, dostanou omluvenky

Účast škol je v celoplošné generální zkoušce povinná. Školy musejí poskytnout součinnost ČŠI v intencích školského zákona.

„Avšak stejně jako vloni tak i letos budeme některé školy z objektivních důvodů z této povinnosti uvolňovat: samozřejmě tehdy, když škola nemá žáky na úrovni příslušných ročníků, dále budou uvolněny školy, jež fungují při zdravotnických zařízeních, anebo školy, které mají operační systémy Windows 2000 nebo dokonce ještě starší či starou verzi Linuxu, která není už podporována. Uvolnění se bude také týkat škol, jež vzdělávají žáky pouze se speciálními vzdělávacími potřebami,“ informuje O. Andrys.

ČŠI sice v rámci této druhé celoplošné zkoušky na žáky s některými speciálními potřebami pamatuje, nicméně jejich účast je i v tomto roce plně na rozhodnutí ředitele dané školy.

„Letos jsme učinili první krok pro to, abychom dokázali některé speciální vzdělávací potřeby zohlednit. Pro ty budeme umět test přizpůsobit, a to jednak tím, že žák bude moci dostat úlohy odpovídající jeho hendikepu, jednak bude mít delší čas na vypracování testu, popřípadě budou do jeho jednotlivých částí zařazeny pauzy,“ přibližuje KAMIL MELICHÁREK, ředitel odboru ICT ČŠI a manažer pro realizaci testování.

Jak bude inspekce při omlouvání škol z účasti na testování postupovat, vysvětluje O. Andrys: „Jednotlivé omluvy budeme prověřovat, což znamená, že škola bude mít k dispozici formulář, který vyplní a zašle nám ho. A místně příslušné inspektoráty v rámci republiky prověří relevanci a adekvátnost konkrétního požadavku na uvolnění. ČŠI poté škole žádost potvrdí a ta už nebude muset provádět žádné další kroky při poskytování součinnosti. Uvědomujeme si, že tato spolupráce škol s námi zasáhne do jejich běžného života – organizačně, administrativně, případně finančně. Jako ČŠI děláme ale maximum pro to, abychom tyto běžné dopady minimalizovali. I proto je testovací okno, tedy období, v němž školy budou své žáky testovat, rozšířeno oproti loňskému roku o jeden týden. Zatímco vloni měly školy tři týdny, letos budou mít týdny čtyři.“ Přesně půjde o dny mezi 13. květnem a 7. červnem.

Počítá se i se třetí úrovní

Loňské výsledky ukázaly, že drtivá většina žáků základní úroveň testů zvládala. I v této druhé zkoušce se proto počítá s rozdílnými úrovněmi náročnosti testů, kdy každý žák začne na úrovni základní, ale pokud se mu práce bude dařit, může v uzlovém bodě postoupit o úroveň náročnosti výš. Zatímco vloni byl možný přesun jen na druhou úroveň, letos bude možné pokračovat až na level třetí.

Minulý rok se nejednou stalo, že k momentu rozvětvení na dvě úrovně žák došel už tehdy, když si teprve úlohy procházel. Ale protože nebyla zpracována ještě žádná odpověď, počítač žáka automaticky ponechal na základní úrovni.

„Jsem přesvědčen, že k tomu letos docházet nebude, protože aplikace žáka nejdříve upozorní, že se nachází v klíčovém bodu, v němž by měl mít všechny úlohy s konečnou platností zpracovány. Z malého vzorku dětí jsme zatím došli k tomu, že instrukce jsou zcela pochopitelné,“ tvrdí PETR SUCHOMEL, garant tvorby testových úloh z ústředí ČŠI.

Úloh přibude a měly by být atraktivnější

Posledně se také ukázalo, že pro naprostou většinu dětí byl čas vymezený pro testování zcela dostačující. Logickým krokem tedy je, že inspekce počty testových otázek rozšířila.

„Větší počet úloh nám jednak dá možnost vytvořit testy tematicky širší, jednak můžeme výsledky testování udělat zajímavější. Nárůst množství úloh není nijak dramatický, bude se pohybovat mezi pětinou až třetinou úloh navíc. Nejméně jich přibude v cizích jazycích, naopak nejvíce pravděpodobně v matematice,“ sděluje P. Suchomel.

Technologické zdokonalení systému umožní v nadcházející zkoušce využít rozmanitější formy úloh než poprvé a testovat tak širší spektrum dovedností. Zatímco v předešlé zkoušce byly použity výhradně úlohy s výběrem jedné nebo více správných odpovědí a takzvané polootevřené úlohy (s doplněním krátkého textu), v nadcházející zkoušce budou k dispozici ještě čtyři typy nových úloh.

Půjde o doplňování, kdy text obsahuje prázdná pole pro doplnění slov nebo dalších výrazů. Doplnění se pak bude provádět buď vepsáním, nebo výběrem z možností, přičemž v jedné úloze se počítá i s více doplněními.

Další formou bude přiřazování. Smyslem těchto úloh je správně seskupit různé elementy (obrázky nebo text) do charakteristických skupin nebo jednotlivé prvky přiřadit k zadaným výrazům.

V takzvaných klikacích mapách, tedy obrázcích má žák za úkol identifikovat požadované části.

Čtvrtým typem nových forem testových úloh jsou zadání s multimediálním obsahem, tedy audio nebo video ukázky, po jejichž přehrání žáka čekají příslušné úkoly. (Letos se však s žádnou audiovizuální úlohou zatím ještě nepočítá.)

S prodloužením testovacího období se rozšíří i celkové počty otázek.

Požadavky na odpovědi
se upřesní

Oproti loňsku ubude úloh s polootevřenými odpověďmi. Ne kvůli tomu, že by se neosvědčily, ale proto, že musejí částečně uvolnit místo jiným formám úloh.

„Polootevřené odpovědi budou tentokrát mnohem lépe ošetřeny: Žáci dostanou jednoznačnější instrukce k provedení zápisu a pole určená k tomuto zápisu budou mít naprogramována masky, jež některé formálně nevhodné odpovědi ošetří ihned. Například tam, kde očekáváme číslici, ale žák začne psát slovo, bude na to upozorněn ještě před odesláním odpovědi,“ říká P. Suchomel.

Za každou správnou odpověď budou žáci i tentokrát dostávat většinou jeden bod. Jen v cizích jazycích budou některé úlohy zřejmě hodnoceny více než jedním bodem. Má tomu být jednak proto, že jde o standard v mezinárodních jazykových zkouškách, jednak porozumění v některých poslechových úlohách je náročnější než zvládnutí jiných úkolů.

U cizích jazyků ČŠI zveřejní ukázkové testy

Školy volaly po zveřejnění ukázkových verzí testů. Ty ČŠI nabídne u cizích jazyků.

„Cizí jazyky doznají z hlediska obsahu i struktury největšího posunu. Jejich obsah bude přizpůsoben mezinárodním zkouškám tak, aby si žák na základě svého výsledku mohl udělat přibližný obrázek o tom, jestli jeho úroveň (alespoň v dovednostech, které jsme schopni postihnout v testu) odpovídá požadavkům zkoušek, jež je možné vykonat v jazykových institutech. Rozdíl oproti loňsku bude dramatický, například i instrukce k úlohám jsou zadávány v daném cizím jazyce. Nejpozději měsíc před samotným testováním ke každému z testovaných cizích jazyků zveřejníme plnou ukázkovou verzi, včetně poslechu,“ poznamenává P. Suchomel.

Každý z testů je připravovaný jak ve variantě úrovně A2 evropského referenčního rámce, tedy úrovně, kterou RVP ZV stanovuje pro výstup z 9. ročníku, tak pro úroveň A1, kterou RVP určuje pro výstup z 5. ročníku.

Kromě opět povinného testu z jednoho cizího jazyka může žák požádat o testování i v jazyce dalším nebo i ve více cizích jazycích. (Toto rozšíření je nabídkou ČŠI na základě požadavků mnoha škol, které si přály, aby jejich děti měly možnost projít testováním z více cizích jazyků najednou.) Konkrétně půjde o angličtinu, němčinu a francouzštinu.

„Předpokládáme, že v 5. ročníku všichni žáci projdou testováním z angličtiny. Přesto máme pro ně nachystány testy z němčiny i francouzštiny na úrovni A1 podle evropského referenčního rámce,“ podotýká P. Suchomel.

Primární volba žáka v 9. ročníku bude vždy na úrovni A2. Pokud si zvolí i druhý cizí jazyk, test z něho bude na úrovni A1.

Jak jsou na tom školy
se sluchátky?

Mezinárodní jazykové zkoušky se od testů použitých vloni liší především tím, že mnohem větší důraz je v nich kladen na porozumění poslechu a čtenému textu.

Zatímco před rokem poslech zpravidla nepřesahoval pět šest úloh, letos bude tvořit třetinu až polovinu doby z celého šedesátiminutového testu. Porozumění textu bude zabírat zhruba dvacet minut a teprve ve zbytku času bude na konci pár úloh, které budou zaměřeny na izolované gramatické jevy nebo slovní zásobu.

Otázkou je, jestli žáci budou tentokrát už moci auditivní úlohy poslouchat přímo ze sluchátek. Systém na to již připravený je.

„Školám otázku, jestli jsou sluchátky vybaveny, položíme při registraci. A pokud je významná část bude mít, tak jim takovýto poslech nabídneme,“ oznamuje P. Suchomel.

Navíc stále platí loňská nabídka ČŠI, že z ušetřených peněz v projektu NIQES bude možné školám sluchátka zaplatit. „Jde však o podstatný zásah do projektu, který obnáší poměrně dlouhodobý administrativní průběh. Počkáme tedy, až proběhne druhá zkouška, z níž zjistíme, které školy sluchátka již mají, respektive budeme schopni určit množství potřebných sluchátek,“ objasňuje K. Melichárek.

Nová aplikace je nepovinná, ale užitečná

Celá zkouška proběhne bez výjimky výhradně elektronicky. Technický postup bude stejný jako vloni. V každém počítači, na kterém bude testování probíhat, musí být nainstalována příslušná aplikace, jejímž prostřednictvím dojde před zkouškou ke stažení zašifrovaných dávek testů z centrálního systému. Aplikace pak může fungovat jak v režimu online, tak offline.

Novinkou je ale (nepovinná) aplikace takzvaného proxy-klienta (centrální aplikace), která bude zajišťovat komunikaci školy s centrem, čímž mimo jiné odpadá povinnost instalovat testovací aplikaci do každého počítače zvlášť. „Zatímco testovací aplikaci zvládne běžný uživatel, proxy-klienta už musí instalovat ICT odborník,“ podotýká K. Melichárek.

Pilotáže se zúčastní 40 škol

Samotné zkoušce bude předcházet pilotáž, kterou chce inspekce provést na zhruba čtyřiceti školách. Z ní by se mělo zjistit, jestli nové typy úloh jsou pro žáky srozumitelné, zdali je zvolená časová náročnost optimální anebo jestli se do testů nedostala úloha, která je nepřiměřeně obtížná, přestože každá z nich prochází oponenturami a odborným posuzováním.

„Pilotáž přinese výsledky, které umožní namíchat varianty pro jednotlivé týdny testování tak, aby byly nejrůznějšími způsoby porovnatelné. Kromě toho získáme výsledky, které nám umožní porovnat letošní úlohy s loňskými. V neposlední řadě si vyzkoušíme i nové technologické prvky,“ odůvodňuje P. Suchomel.

O účast v pilotáži budou požádány školy z různých krajů. Každá z oslovených škol se však bude rozhodovat sama, jestli si chce testování před samotnou celoplošnou zkouškou vyzkoušet ještě výběrově.

Na podzim bude i školní a domácí testování

Rozpočet celého projektu NIQES, který se realizuje po dobu tří let, je 300 milionů korun, samotný systém testování z toho představuje necelou třetinu těchto nákladů. V 90 milionech korun není však zahrnut pouze proces ověřování žáků v 5. a 9. ročnících, ale také oblast školního i domácího testování. Jen celoplošné testování stojí 50 milionů Kč. A jedna celoplošná zkouška přijde na 3 až 4 miliony korun.

Školní a domácí testování by mělo začít fungovat začátkem příštího školního roku. Potvrzuje to i P. Suchomel: „Předpokládáme, že prakticky všechny testy použité v celoplošné zkoušce budou následně uvolněny pro potřeby školního nebo domácího testování k libovolnému využití učiteli, žáky nebo rodiči.“

Lukáš Doubrava

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_2021.png
reklama
1604012400_polar_125x125.jpg
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
35%
29%
dts 2021_web.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell grandpashabet baymavi baymavi giriş kalebet lidyabet http://jigoloizmir.wordpress.com/ http://jigolositem.blogspot.com/ http://jigolofan.blogspot.com/ http://jigoloblogu.blogspot.com/ http://jigoloolmak.wordpress.com/ exproof etanj armatür okey