archiv
Učitelské noviny č. 21/2010
tisk článku

STUDENTSKÉ VOLBY A ŠKOLSKÝ ZÁKON

 

Na začátku dubna požádala Asociace ředitelů gymnázií ministerstvo školství o stanovisko k Volbám nanečisto, kterou organizovala společnost Člověk v tísni „se souhlasem MŠMT“, aby se prý gymnázia mohla podle rady zařídit. Impulsem k podání žádosti byl dopis Středočeského hejtmana, podle něhož pořádání „stínových voleb“ na školách před volbami řádnými lze hodnotit jako porušení § 32 školského zákona (zákaz propagace a činnosti politických stran ve školách). Odpověď ministerstva dorazila až po studentských volbách a vyvolala u některých členů asociace kritiku. V následující polemice uvádíme nejdříve odpověď ministerstva a poté reakci ředitele Gymnázia J. K. Tyla Roberta Nováka ve formě otevřeného dopisu.
 
Z odpovědi Miroslava Šimůnka, ředitele sekce legislativy a práva MŠMT:
Předně je nutno korigovat informaci, že projekt „Studentské volby 2010“ se má konat se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podle Společného prohlášení MŠMT a Asociace krajů ČR k projektu „Studentské volby 2010“, uveřejněného též na webu ministerstva, udělilo ministerstvo projektu záštitu pro rok 2009, projekt byl však odložen a vzhledem k diskuzím, které vyvolal, se ministryně školství rozhodla neprodloužit již uvedenou záštitu pro rok 2010.
Podle § 32 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Podle názoru sekce legislativy a práva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konání „studentských voleb“ ve škole představuje riziko z hlediska posléze zmíněného zákazu, neboť i „studentské volby“, byť spojené se zákazem “volební kampaně“ a ostatních projevů přímé propagace, s sebou nadále nesou riziko propagace nepřímé, jež vyplývá z předpokladu intenzivního zájmu žáků o – z jejich pohledu jistě atraktivní – projekt a jež je, stejně jako propagace přímá, předmětem řečeného zákazu; z uvedeného ovšem nelze dovozovat striktní zákaz uskutečnění „studentských voleb“ na každé jednotlivé škole.
Rozhodnutí o uskutečnění „voleb nanečisto“ přísluší řediteli školy v souladu s jeho, školským zákonem mu přiznaným obecným právem rozhodovat o všech záležitostech poskytování vzdělávání v této škole (srov. § 164 odst. 1 písm. a) a též odpovědností v oblasti poskytování vzdělávání v této škole (srov. §1 64 odst. 1 písm. b), c). Ředitel školy, který uvažuje o připojení se k projektu „Studentských voleb 2010“, musí tudíž na prvním místě zvažovat náchylnost prostředí školy konkrétní školy ke vzniků jevů, které lze důvodně hodnotit jako důsledky minimálně nepřímé propagace politických stran nebo hnutí; při tom vychází ze znalosti prostředí konkrétní školy; v pochybnostech doporučujeme přikládat potencionálnímu riziku nedodržení legality uskutečnění „studentských voleb“ větší váhu. Jedná se zejména o posouzení tendencí studentů vymezovat se navzájem podle aktivního, resp. pasivního postoje k projektu, snažit se jakýmkoli způsobem ovlivňovat politické názory ostatních žáků, tedy vymezovat se navzájem podle politického kritéria, které ve školním prostředí nemá místo; v eliminaci tohoto rizika spatřujeme hlavní záměr (účel) ustanovení §32 odst. 1 školského zákona.
Dalším souvisejícím rizikem je též případné využití (zneužití) výsledků hlasování ve škole v rámci skutečné volební kampaně, které může rovněž naplňovat znaky zakázané propagace politických stran ve smyslu § 32 odst. 1 školského zákona.
Pokud ředitele školy rozhodne o jejím připojení k projektu „Studentské volby 2010“, musí věnovat značnou pozornost dodržení legality organizace a vlastního průběhu „voleb nanečisto“. Tu je třeba upozornit především na nutnost prezentace „voleb“ jako ryze dobrovolné aktivity a na potřebu dodržování pravidel ochrany osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se týká aspektu ochrany osobních údajů, je vhodné zvláště zdůraznit, že pořizování „seznamu voličů“ je možné jen za podmínky udělení předchozího souhlasu se zpracováním osobních údajů jednotlivými „voliči“ (souhlas musí splňovat náležitosti § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., subjekt údajů straší 15 let má podle našeho názoru dostatek právní způsobilosti k udělení tohoto souhlasu samostatně, srov. § 9 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,¨tzn. není nezbytný souhlas zákonného zástupce, stran formy souhlasu lze doporučit samostatnou listinu)...
 
Z otevřeného dopisu Roberta Nováka, ředitele Gymnázia J.K. Tyla v Hradci Králové:
Pane JUDr. Miroslave Šimůnku, 3. května jsem prostřednictvím Asociace ředitelů gymnázií ČR obdržel Vaše vyjádření ve věci konání projektu „Studentské volby“. Text ve mně vyvolal nejprve údiv a následně velké pobouření.
Polemizovat můžeme o tom, co je přímá a nepřímá propagace politických stran
a politických hnutí. Již méně rozumím tomu, proč za riziko propagace nepřímé považujete intenzivní zájem žáků o projekt „Studentské volby“. Cituji (2. odstavec): „... s sebou nadále nesou riziko propagace nepřímé, jež vyplývá z předpokladu intenzivního zájmu žáků o – z jejich pohledu jistě atraktivní – projekt…“
Co však musím odmítnout zásadně jako ředitel školy i jako občan České republiky, je Vaše nabádání ředitelů škol, aby „eliminovali“ tendence studentů vymezovat se dle postojů a snahy studentů ovlivňovat názory jiných žáků. Cituji (3. odstavec): „Ředitel školy, který uvažuje o připojení se k projektu „Studentských voleb 2010“, musí tudíž zvažovat náchylnost prostředí konkrétní školy ke vzniku jevů, které lze důvodně hodnotit jako důsledky minimálně nepřímé propagace politických stran nebo hnutí; (…) Jedná se zejména o posouzení tendencí studentů vymezovat se navzájem podle aktivního, resp. pasivního postoje k projektu, snažit se jakýmkoli způsobem ovlivňovat politické názory ostatních žáků, tedy vymezovat se navzájem podle politického kritéria, které ve školním prostředí nemá místo; v eliminaci tohoto rizika spatřujeme hlavní záměr (účel) ustanovení § 32 odst. 1 školského zákona.“
Jak jazyk, tak zejména obsah sdělení ve mně vyvolává reminiscence na období totality, kdy úkolem škol bylo kontrolovat, co si žáci myslí, o čem se spolu baví, jaké zaujímají postoje a zda nejsou ovlivňováni někým jiným než „oficiální stranickou linií“. Pokud ve výše uvedeném spatřujete hlavní záměr (účel) zmíněného § 32, jak píšete, považuji to za hluboké selhání Vaší osoby i MŠMT jako celku, neboť je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky (Listina základních práv a svobod), školským zákonem (§ 2 odst. 2 pís. b a c i s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia. Jednou z klíčových kompetencí zmíněného RVP je kompetence občanská. Z ní cituji (RVP str. 5):
„Žák posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí.“
Jak jinak bychom měli rozvíjet nejen občanskou, ale i další klíčové kompetence žáků, než je vést ke vzájemné diskuzi, tudíž i ke vzájemnému ovlivňování? Jak jinak bychom je měli připravovat na život v pluralitní společnosti, než jim umožnit vymezovat se vůči sobě na základě vlastních postojů?
Největší hrozbu Vašeho dopisu ovšem spatřuji ve skutečnosti, že je psaný v duchu zastrašování a útoku na samu podstatu vzdělanosti západní civilizace. Bránit žákům, navíc na akademické půdě, svobodně se vyjadřovat a diskutovat, kriticky myslet a zaujímat občanské postoje považuji za obzvlášť hrubou politizaci školství, která vede k pošlapávání elementárních principů demokracie.
Závěrem musím přiznat i vlastní profesní selhání. V roce 2009, kdy projekt „Studentské volby“ vznikal, jsem mu nevěnoval pozornost a naši školu do něj nepřihlásil. Nyní toho velmi lituji.
 
< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz