archiv
Učitelské noviny č. 31/2003
tisk článku

Počítače v mateřských školách

ICT(Information and communication technologies) začínají ovlivňovat život dětí již nyní, proto je třeba děti na tyto změny připravovat, aktivně je vést k umění učení se novými způsoby a metodami a podporovat jejich schopnost učit se a komunikovat vytvářením vhodných dovedností. Právě toto téma bylo na programu konference o předškolním vzdělávání v informační společnosti, která se v květnu konala v Bruselu za účasti zástupců 19 evropských zemí, USA a Jižní Afriky. Měla jsem to štěstí, že jsem se jí za Českou republiku mohla zúčastnit.


Cílem konference proto bylo dospět k závěru, jakou úlohu zastává předškolní vzdělávání při vytváření úspěšné informační společnosti v Evropě a nalézt způsoby, které pomohou úspěšně integrovat informační technologie do předškolního vzdělávání tak, aby mohly být považovány za jeden z podstatných zdrojů získávání zkušeností i v předškolním věku.
Děti by měly být připravovány na nutnost využívání technologií v jejich každodenním životě tím, že budou využívat počítačů, programovatelných hraček i elektroniky tak, aby byly později schopné využívat prostředky k podpoře učení a komunikaci. V souvislosti s tím je třeba integrovat využívání ICT do kurikulí pro předškolní vzdělávání.
Jedním z hlavních bodů konference bylo hodnocení a prezentace dosavadních zkušeností s užíváním počítačové jednotky Kidsmart v Evropě. Jde o projekt vybavování předškolních zařízení počítači speciálně upravenými vzhledem k věku dětí, s instalovaným programem pro předškolní věk. Tento projekt je financován společností IBM a v současnosti je realizován i v České republice ve spolupráci IBM a MŠMT ČR. Počítači včetně speciálního programu je v České republice již vybaveno několik desítek mateřských škol. Vybrané mateřské školy obdrží vždy dva počítače včetně programu. Klíč pro výběr zvolilo MŠMT.
Konference se nezaměřila pouze na hodnocení a potřebu seznamování dětí s počítači, ale informačními a digitálními technologiemi obecně (např. seznamování dětí s digitální kamerou, fotoaparátem, obsluha elektroniky - wallkman, discman, televizor, video, atd.).
Digitální a informační technologie by měly sloužit i pro informování a komunikaci rodičů se školou, k zaznamenávání pokroků ve vývoji dítěte, ke sledování událostí ve škole díky přenosu záznamu z digitální kamery na CD a k další smysluplné spolupráci s rodiči ve vytváření vhodných přístupů k využívání ICT jejich dětmi.
Zástupcům České republiky, Maďarska a Polska, kteří se konference zúčastnili, zněly přednesené požadavky na vybavení mateřských škol digitální technikou jako utopie. Proto byl vznesen, vzhledem ke specifickému postavení zemí bývalého „východního bloku“, požadavek uspořádat schůzku zástupců těchto zemí a diskutovat o problémech a zkušenostech v souvislosti se situací v těchto zemích.
Na základě získaných informací o vybavení škol v Maďarsku a Polsku, ale i na základě vlastní zkušenosti z návštěvy mateřských škol v Maďarsku a na Slovensku se domnívám, že ve srovnání s těmito zeměmi, jsme na tom ve vybavení mateřských škol technickými prostředky v Čechách asi nejlépe (i vzhledem k již probíhající realizaci projektu IBM - vybavování školek počítači typu Kidsmart). Vybavení mateřských škol v Čechách, ale není všude stejné.
Jak zaznělo na konferenci, všechny děti bez rozdílu mají právo seznámit se s ICT v souladu se specifickými zvláštnostmi danými věkem. Současná situace v Čechách je taková, že ne všechny rodiny mají dostatek prostředků, aby umožnili svým dětem přístup k počítači a k prostředkům ICT. Proto by v závislosti na možnostech, mohla umožnit první kontakt právě mateřská škola.
Nedomnívám se, že je nutné zařazovat seznamování dětí předškolního věku s informačními a digitálními technologiemi přímo do cílů mateřské školy. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání poskytuje prostor pro zařazení počítače jako alternativní, doplňkovou metodu a záleží na vedení školy , zda se rozhodne tuto metodu využít či ne (záleží na vybavení, zájmu a schopnostech učitelů, rodičů, atd.).
Pokud se však vedení školy rozhodne počítač využívat, potom by měla být tato skutečnost zohledněna ve školním vzdělávacím programu a následně zapracována do třídních vzdělávacích programů.
Skutečnost, že děti se rodí do informační společnosti je jednoznačná. To, že se ve svém budoucím životě neobejdou bez dovednosti obsluhovat výpočetní i digitální techniku (peněžní bankomaty, mobilní telefony, domácí spotřebiče, video, televizory, digitální kamery, fotoaparáty a další elektrotechniku) není podle mého názoru důvodem k tomu, abychom záměrně vytvářeli situace, při nichž by měly děti obsluhu těchto přístrojů nacvičovat.
Možná jsem ve svém názoru ovlivněna situací týkající se vybavení škol v České republice. Mateřské školy disponují televizory, videi, videokamerami, fotoaparáty, ředitelky používají počítače včetně internetu. Někde se již používá výpočetní technika i pro vzdělávání dětí. Většinu z těchto přístrojů využíváme, ale vzhledem k pořizovacím nákladům nemůžeme nabídnout tuto techniku pro potřebu dětí stejným způsobem, jaký byl prezentován na konferenci jednou z ředitelek mateřské školy ve Skotsku.
Můžeme ale dětem ukázat, k čemu slouží a jak se s nimi zachází. Jistě žádná z nás neodmítne dítě, pokud projeví zájem zkusit „kamerovat“, jak děti s oblibou říkají, udělat snímek, nebo zapnout televizor.
Také programovatelné hračky jsou koncipované pro používání jedním dítětem a vzhledem k nákladům na pořízení nebudou asi běžným vybavením mateřských škol.
Domnívám se, že ve vyspělých evropských zemích (Francie, Německo, Velká Britanie) je situace jiná. Podle mého názoru je finanční situace škol lepší, a proto nevznikají problémy při potřebě vyměnit poškozený přístroj nebo hračku.
Podle vlastního průzkumu, který jsem realizovala v roce 2000, se zdá, že učitelky mateřských škol mají zájem informační technologie při vzdělávání dětí využívat. Aby však mohla být nová metoda úspěšně zařazena je třeba v první řadě získat finanční zdroje na vybavení - a ty chybějí. Proto je většina škol odkázána na sponzorské dary. Druhou podmínkou je, že učitelky nemají potřebné vzdělání jak s počítači pracovat. V nabídce dalšího vzdělávání učitelek mateřských škol chybějí kurzy, které by je seznámily jednak s vlastní obsluhou počítače, jednak s metodikou zařazení počítačů do vlastní práce s dětmi.
Problematika využívání počítačů v mateřské škole není zatím ani obsahem přípravy učitelek mateřských škol na středních a vyšších odborných školách.
Vzhledem k tomu, že se již děti do kontaktů s počítači dostávají jak v rodině, tak i v mateřské škole a přístup k vedení dětí není vždy kvalifikovaný a zodpovědný (zejména v rodinách), měly by odpovědné instituce reagovat a připravovat učitelky mateřských škol tak, aby byly schopny pracovat s dětmi kvalifikovaně a vést k zodpovědnému přístupu i rodiče.

DANA MORAVCOVÁ,
MtŠ Čtyřlístek, Praha

< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz