archiv
Učitelské noviny č. 38/2004
tisk článku

Třešinka na dortu perné práce, J. Štefflová, UN č. 34/2004

Nedá mi to, abych nereagoval na váš článek o absolventských pracích žáků 9. ročníku. Na naší škole už totiž takové práce běží tři roky. Jsou to však víceoborové práce, ke kterým vypisujeme vždy na počátku roku témata. Žáci na nich během roku pracují, na konci roku je pak obhajují. Zavedli jsme to jako jeden z možných výstupů na konci 9. ročníku, kterým můžeme ověřovat zase jiné dovednosti a schopnosti (dle dnešního pojetí klíčové kompetence), než standardními písemkami a testy.

Absolventské práce 9.ročníku – pravidla a kritéria hodnocení

Absolventská práce je jednou z forem, jak škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí  základní vzdělávání. Její vypracování a odevzdání stanovuje naše škola jako povinnou součást práce žáka 9. ročníku.

Žák by měl vypracováním prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

- schopnost dlouhodobější samostatné práce

- schopnost vyhledávání a zpracovávání informací

- schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky

- schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma

- schopnost výtvarného zpracování tématu

- schopnost vyjádření v cizím jazyku.

- schopnost napsat text pomocí textového programu v počítači

Požadavky na absolventskou práci:

- musí být mezioborová, tj. spojovat poznatky více (2-3) různých předmětů

- musí obsahovat:

o vlastní úvahu

o výtah z alespoň dvou různých informačních zdrojů (literatura, internet, ústní svědectví)

o výtvarnou část (buď samostatné výtvarné dílo nebo vlastní grafickou úpravu)

o cizojazyčnou část (alespoň např. popisy vyobrazení, souhrn, krátký komentář)

o část psanou na počítači

- každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován (nestačí např. „internet“, ale musí být uveden přesný odkaz na příslušnou stránku)

Hodnocení:

Práce bude posuzovat komise složená z učitelů. Posuzovat bude na základě přečtení práce a ústní obhajoby žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny 3 stupni – vynikající, velmi dobrý, postačující. Nejlepší práce budou odměněny.

Kromě tohoto hodnocení se bude ještě k úrovni práce přihlížet při hodnocení prospěchu v některých předmětech – konkrétně ve volitelných předmětech (společensko – vědní seminář, chemicko – biologický seminář, dějiny umění, informatika, práce s počítačem) a v anglickém jazyce (schopnost napsat krátký anglický text).

Neodevzdání práce může být v některém z těchto předmětů (podle zaměření práce) důvodem k hodnocení prospěchu stupněm „nedostatečný“.

Kritéria při posuzování:

- věcná správnost

- obsah vlastních myšlenek

- spojení více oborů

- využití více informačních zdrojů

- nápaditost a originalita zpracování

- grafická úprava

- splnění všech povinných součástí

- přesnost citací

- gramatická a stylistická úroveň

Průběh zpracování:

Na počátku školního roku obdrží žáci pokyny ke zpracování, pravidla i kritéria hodnocení. Vyberou si z nabídky určité téma a dostanou přiděleného vedoucího práce z řad učitelů. Na toho se mohou během práce obracet s žádostmi o radu a pomoc. Absolventské práci se žák má věnovat především v době mimo vyučování, ale v tomto školním roce jsou na podporu této činnosti určeny také některé (výše uvedené) volitelné předměty. V jejich ročním plánu je vyhrazen časový prostor pro návody k vyhledávání informací, práci s odbornou literaturou, ujasňování témat, práci s počítačem, vyhledávání na internetu apod. Počítačovou učebnu mohou žáci po dohodě využívat pro účely své absolventské práce v 2. pololetí také mimo svůj rozvrh.

Časový harmonogram:

31.10. každý žák si vybere téma práce a odevzdá přihlášku

15.11. stanovení vedoucích učitelů

31.5. odevzdání práce třídnímu učiteli

14.6.-18.6. ústní obhajoby

24.6. „Absolventský večer“ – slavnostní vyhlášení výsledků

Témata absolventských prací - 2003/2004

1) Ropa a současná civilizace

Jak vzniká ropa. Historie jejího využití. Naleziště, zpracování. Význam pro současný svět – jak ovlivňovala vývoj techniky, hospodářství, současná závislost lidí a států na ropě, vojensko – politické důsledky, ropné krize. Ve kterých odvětvích a oblastech je ropa využívána. Jaká je budoucnost? Možné náhrady při vyčerpání zdrojů …

2) Doprava a její vliv na životní prostředí

Co je to vůbec doprava? Jak se vyvíjela a jak začínala ovlivňovat životní prostředí člověka. Druhy dopravy a jejich dopad na životní prostředí. Význam dopravy v hospodářství. Vývoj v různých oblastech světa. Jde o globální hrozbu? Budoucnost dopravy, řešení problémů …

3) Cizokrajné rostliny v našich domácnostech

Tropické a subtropické plody, koření, káva, čaj, tabák, okrasné rostliny … Historie jejich využití u nás, odkud pocházejí, jak se využívaly v minulosti a nyní. S čím se kde obchoduje. Biologické vlastnosti těchto rostlin, o které části rostliny se vlastně jedná.

4) Organizmy parazitující na lidech, zvířatech i rostlinách

Co je to parazitizmus a jaký má význam v přírodě. Zajímaví parazité, jejich životní cykly. Problémy člověka s parazitickými organizmy. Historické, společenské, zeměpisné, biologické hledisko. Možnosti léčby. Parazité našich domácích mazlíčků. Problémy v jiných částech světa.

5) Energie a životní prostředí

Druhy energie, které člověk využíval a využívá. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Dopad na životní prostředí. Co je a není ekonomické. Situace v různých částech světa. Atomová energie – přijmeme rizika? Můžeme s energií šetřit? Energie v našich domácnostech.

6) Změny na mapě světa ve 20. století

Co se učilo v zeměpisu před sto lety jinak? Jak se za posledních 100 let měnila mapa světa. Nové státy, změny přírodních podmínek, rozvoj osídlení, počet obyvatel, hospodářství, politické zřízení, války.

7) Češi v Evropě

Vznik a význam Evropské unie. Životní styl v různých evropských zemích. Jaké může mít členství v EU výhody a nevýhody. Historie našeho začlenění v Evropě. Vlastní zkušenosti z návštěvy některé evropské země – srovnání s ČR.

8) Umění v životě člověka

Jak umění ovlivňuje náš život. Která oblast umění je mi blízká a bude zřejmě můj život nejvíce ovlivňovat. Pohled do historie. Světově významné osobnosti. Talent je důležitý?

9) Kinematografie

Vznik a vývoj filmu, žánry, osobnosti, filmové umění a jeho vliv na společnost.

10) Olympijské hry – od Athén 1896 k Athénám 2004

Historie olympijských her a olympijská myšlenka. Zajímavosti z olympiád. Kde se konaly OH, které země o ně usilují. Politický význam. Olympiáda a komerce. Sport profesionální a amatérský. Netradiční sporty na OH. Může být olympiáda v České republice?

11) Sport v životě člověka

Jak sport ovlivňuje náš život. Sport a zdravý životní styl. Pohled do historie. Osobnosti sportu. Jak se sportuje u nás a jak jinde ve světě. Netradiční sporty.

12) Obor, kterému se chci v životě věnovat

Témata absolventských prací - 2004/2005

1) 60. výročí konce 2. světové války

Vznik a průběh světového konfliktu. Osobnosti, zbraně, důsledky, oběti. Zeměpisné zamyšlení nad průběhem války.

2) Jak a proč zvířata zdomácněla

Co je to domestikace. Jak se člověk během svého vývoje naučil využívat zvířata. Zvířecí zeměpis – jaká zvířata se v různých částech světa stala společníky člověka. Chov různých zvířat a jejich využívání, případně zneužívání.

3) Lidská obydlí v průběhu věků

Mapa rozšíření člověka od počátku lidské civilizace. Jak lidé bydleli dříve a nyní. Architektura v různých historických obdobích. Známí architekti současnosti i minulosti.

4) Co je to móda?

Jak móda ovlivňuje (ovlivňovala) život člověka. Historie módy, odlišnosti různých kultur. Je móda jen oblékání? Měla někdy móda vliv na historické události? Návrháři, salóny, materiály, doplňky…

5) Živly na planetě Zemi

Zemětřesení, sopečná činnost, hurikány, povodně … z pohledu přírodovědného, zeměpisného i historického. Co je příčinou těchto jevů? Kde se ve světě objevují? Které se zapsaly do historie? Jak se odrážejí v kultuře nebo umění?

6) Tajuplný svět hmyzu

Význam hmyzu v přírodě a pro člověka. Charakteristika hmyzu. Co je entomologie? Chov a lov hmyzu.

7) Svět peněz

Historie platidel – jak vznikly peníze. Mince, bankovky a jiná platidla. Význam peněz v životě člověka. Peněžní instituce. Budoucnost peněz. Jak získat bohatství?

8) Etnická hudba

Hudba v životě člověka. Hudba v historii a nyní. Hudba různých kultur – pohled na dnešní svět. Co je etnická hudba?

9) Království za informace

Jak člověk získává informace. Pohled do historie. Moderní informační zdroje – média masové komunikace: tisk, televize, internet. Co nám přinesl mobilní telefon. Co nám přinesl internet. Světlé i stinné stránky informační exploze. Co přinese budoucnost.

10) Matematika v praxi

K čemu je člověku matematika? Využití matematiky v různých oborech lidské činnosti. Slovní úlohy jako zdroj poznatků – nemohly by vypadat lépe? Vlastní sbírka slovních úloh (několik příkladů), které jsou založeny na realitě. Zábavné úlohy.

11) Život s chemií

Jak a proč vznikala chemie jako obor lidského zkoumání. Jak dnes ovlivňuje chemie život člověka. Chemie v běžném životě a chemie jako věda. Co je to chemický pokus. Známí chemici.

12)  Můj oblíbený literární žánr

Obecnější zamyšlení nad literaturou jako jednou z oblastí umění. Co mně přinesla? Co čtu a proč vůbec čtu? Je pravdivé rčení: „řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi“? Významní spisovatelé, jejich díla, co se mi líbí. Vývoj žánru. Vlastní literární tvorba (ukázka z vlastní tvorby).

13) Ekologické problémy současnosti

Vybrané ekologické problémy současného světa a možnosti jejich řešení. Historický vývoj. Ekologie z pohledu zeměpisného (jaké jsou problémy v různých částech světa).

JINDŘICH KITZBERGER,
ZŠ Nám. Interbrigády, Praha 6

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz