archiv
Učitelské noviny č. 15/2004
tisk článku

Sdělení MŠMT o hodinové dotaci učebního plánu individuálně integrovaného žáka s mentálním postižením v ZŠ

č.j. 15 699/2004-24


Od 5.1.2004 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů, přijatá dne 18.12.2003 a zveřejněná ve Sbírce zákonů ČR částka 2/2004, str. 19-23, pod číslem 9/2004. Změna se týká § 3, který byl rozšířen o nový odst. 5, na základě kterého může ředitel základní školy integrovat i žáka s mentálním postižením.

Individuálně integrovaný žák s mentálním postižením je v základní škole vzděláván na základě Směrnice k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j. 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002, zveřejněné ve Věstníku MŠMT č. 9/2002 a Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí částka 4/2002.

Na základě Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 výše uvedené směrnice je žáku vypracován individuální vzdělávací program. Stanovený obsah učiva vychází z jednoho ze tří základních vzdělávacích programů, určených pro žáky s mentálním postižením:

  • Vzdělávací program zvláštní školy č.j. 22 980/1997-22,
  • Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j. 24 035/1997-22,
  • Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 15 988/2003-24 (jehož využití se však v oblasti integrace nepředpokládá).

Základní škola, která integruje žáka s mentálním postižením, dodržuje v jeho individuálním vzdělávacím programu hodinovou dotaci vzdělávacího programu, podle kterého je žák vzděláván, při kombinaci vzdělávacích programů rozhoduje převažující program.

V případě, že žák vzhledem k hloubce či četnosti svého postižení vyžaduje pro své optimální vzdělávání nižší týdenní hodinovou dotaci, je nutné uplatnit částečné osvobození od povinnosti docházet do školy ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě doporučení SPC nebo PPP může být obsah učiva v individuálním vzdělávacím programu upraven nejen do výše 30%, ale podle individuálních vzdělávacích potřeb žáka s mentálním postižením. Při úpravě se nedoporučuje redukovat počet hodin předmětů výchovného zaměření, především pracovního vyučování. Za doporučené postupy při realizaci zvýšeného počtu hodin pracovního vyučování v základní škole, která nevlastní dílny, pozemky a cvičné byty, lze považovat např. další výuku žáka v paralerní třídě, umístění ve speciální nebo specializované třídě, umístění v zařízeních pro pracovní vyučování spádové speciální školy, umístění v počítačové pracovně s využitím speciálních didaktických programů doplněných názornými pomůckami, umístění v prostorách školní družiny nebo školního klubu s dostatečným množstvím didaktických pomůcek a hraček, systematické využívání konstrukčních stavebnic apod. Získání manuálních návyků a dovedností je předpokladem budoucího úspěšného profesního uplatnění těchto žáků.

PaedDr. Jiří Pilař,
ředitel odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz