archiv
Učitelské noviny č. 12/2004
tisk článku

Ředitelské hlavy na špalku úřednické spravedlnosti

Důvod? Zpronevěra účetních

Pražský magistrát před několika dny podal trestní oznámení na několik účetních či ekonomů, kteří pracovali na třech pražských gymnáziích, a to kvůli podezření ze zpronevěry. Celková částka, o níž školní pokladny podezřelým způsobem přišly, činí zhruba 3,5 milionu korun. Magistrát se proto rozhodl vypsat na místa ředitelů gymnázií konkurz.


Mlčení

Ve všech třech případech odhalily machinace účetních samotné školy. Podle informací, které má UN k dispozici, z Gymnázia na Sladkovského náměstí v Praze 3 zmizelo asi 117 tisíc korun. Na podvod se prý přišlo v okamžiku, kdy byla účetní nemocná. Ředitelka školy MARIE KLIČKOVÁ však striktně odmítla rozhovor s tím, že věc vyšetřuje policie a informace podává zřizovatel.

Sdílnější nebyla ani ředitelka Gymnázia v Českolipské ulici na Praze 3 Věra Ježková, která UN pouze sdělila, že případ zpronevěry byl odhalen díky kontrole školy v loňském roce, kdy také podala trestní oznámení. „V tuto chvíli probíhá vyšetřování, víc vám neřeknu.“

Beze strachu však o svém případu hovoří ředitel třetí poškozené školy.

Misky vah

Ředitel Gymnázia Christiana Dopplera ZDENĚK KLUIBER se cítí celou kauzou poškozen a vypsání konkurzu na své místo vnímá jako nespravedlnost. Jak UN řekl, do konkurzu, který se koná za několik týdnů, rozhodně půjde. Podle něj je důležité položit na misku vah dvě věci – případ hospodářky, na níž je podáno trestní oznámení pro zpronevěru, a šest let, v jejichž průběhu dokázal vybudovat ze smíchovského gymnázia prestižní ústav, sklízející uznání doslova po celém světě.

„Plně uznávám svou odpovědnost za správné vedení ekonomické agendy školy a za věrohodné účetnictví. Na druhé straně považuji hodnocení své práce jen skrze tuto nešťastnou událost za neobjektivní,“ uvedl Z. Kluiber.

První kontrola

Nejprve se podívejme na onu první misku vah, na to, co se na gymnáziu vlastně stalo.

V říjnu roku 2002 proběhla na gymnáziu kontrola účetnictví provedená úředníky zřizovatele, tedy pražského magistrátu. Zjistila sice nedostatky ve vedení účetnictví, nikoli však krádež.

„Protože se ukázalo, že agenda není v pořádku, ihned jsem začal jednat a požádal jsem jednu odbornou firmu o vedení účetnictví školy. Tím jsem udělal první krok k odhalení zpronevěry. Tato firma zjistila zpronevěru nejprve za zhruba 300 tisíc korun, posléze za více než milion a půl. Hospodářka se prý snažila krádeží řešit rodinnou tragédii a vědomě falšovala doklady. Ihned jsem vše ohlásil na policii, podal trestní oznámení a informoval zřizovatele,“ řekl Z. Kluiber.

Otřesená důvěra

Je začátek května loňského roku a radní projednávají návrh na odvolání ředitele Kluibera. Návrh, který vycházel z nedávno zjištěné údajné zpronevěry hospodářky školy, paní J. Janečkové, byl zamítnut. Misky vah se tehdy naklonily ve prospěch ředitele. Dostal opět důvěru. Jeho dosavadní, velmi úspěšná práce byla vyhodnocena jako převažující faktor. 

V průběhu druhé poloviny loňského roku se však změnila magistrátní pravidla pro hodnocení ředitelů škol, což způsobilo, že kvůli krádeži byl nedávno na místo ředitele Gymnázia Christiana Dopplera vypsán konkurz. A nejen to, před dvěma týdny přichází ředitel magistrátu Martin Trnka se zprávou, že podává trestní oznámení na ekonomku školy.

Úřední šiml byl schopen zareagovat po více než roce od prvního trestního oznámení, které učinil již ředitel Z. Kluiber! Magistrát v médiích vystupuje tak trochu v roli toho, kdo krádež odhalil a potrestal viníky, což by nebylo zdaleka přesné.

Světové renomé

Co leží na druhé misce vah? Výrazně nadstandardní práce ředitele školy v pedagogické oblasti.

V zahraničí se hovoří o Gymnáziu Christiana Dopplera jako o vědecké instituci, vychovávající mladé talenty ve fyzice. Sám ředitel publikoval desítky knih, vyučuje na vysoké škole a se svými studenty pracuje na projektech společně s několika ústavy akademie věd, přednáší na fyzikálních konferencích a seminářích po celém světě, naposledy v Koreji nebo Indii. V roce 2001 byl dokonce zařazen mezi tisíc pracovníků, kteří měli ve světě největší vliv na přírodovědné vzdělávání.

Asi nejviditelnějším úspěchem ředitele Kluibera jsou desítky reprezentantů, kteří pravidelně získávají významná ocenění na světových fyzikálních soutěžích. Objektivně lze říci, že za šest let svého působení ve funkci vybudoval z řadového ústavu prestižní gymnázium. Není divu, že byl oceněn ministrem školství medailí I. stupně za vynikající dlouhodobé výsledky v pedagogické praxi.

Nejsem účetní, ale učitel

Jenže stačila krádež hospodářky školy, a mimořádný výkon jakoby nebyl.

„Mám čisté svědomí, nemohl jsem tomu zabránit. Všechny průběžné kontroly jsem plnil a magistrát paní Janečkovou dokonce metodicky vedl. Když se někdo rozhodne, že vás okrade, udělá to, i kdybyste se rozkrájel. Navíc zpráva o rekonstrukci našeho účetnictví říká, že hospodářka postupovala velmi kvalifikovaně a s jasným úmyslem získat podvodem maximum finančních prostředků. K tomu jí paradoxně pomohly i kurzy, které absolvovala. Co je nejdůležitější, zpráva uvádí, že podvody byly zjistitelné jen kontrolou, provedenou stejně kvalifikovanými pracovníky - já nejsem účetní, ale didaktik fyziky. Do konkurzu ale půjdu, abych se obhájil,“ dodal Z. Kluiber.

Kontrolní mechanismy selhaly

Podle ředitelky školského odboru pražského magistrátu DÁŠI HOSTAŠOVÉ stojí za podobnými kauzami špatná kontrolní činnost ředitelů a v případě ředitele smíchovského gymnázia i špatná řídící práce. Říká, že v nedávné minulosti byli z podobných důvodů odvoláni také ředitelé tří středních odborných učilišť.

„Vezměte si, že ředitel dostane do svého rozpočtu 50 milionů korun z kapes daňových poplatníků, a jen proto, že nedokáže vytvořit kontrolní mechanismy, mají být tyto peníze ohroženy? Když ekonomka zpronevěří milion a půl, my se máme tvářit, že se nic nestalo? To by byla chyba,“ řekla UN D. Hostašová. „Práce ředitelů škol přece spočívá také ve správném výběru jejich spolupracovníků. Zvlášť to platí u ekonoma, jemuž se vlastně ředitelé svěřují do rukou. To je člověk, kterému musejí věřit.“

Magistrát v loňském roce vydal pokyn k zavedení systému vnitřní kontroly, který by měl podobným krádežím zabránit (viz rámeček).

„Podle tohoto předpisu si může ředitel kolem sebe vytvořit tým lidí, který se bude spolupodílet na ekonomickém rozhodování a řízení školy. Když ředitel hospodaří s velkým rozpočtem, je fakt, že sám na všechno přijít nemůže. Navíc chystáme pro ředitele a ekonomy další vzdělávací kurzy.“

Zločin a trest

Nicméně zůstává otázkou, zda je trest pro ředitele Z. Kluibera úměrný zavinění. D. Hostašová však upozorňuje, že ředitel nebyl odvolán, jen byl na jeho místo vypsán konkurz.

„Velmi dobře si uvědomujeme, co pro školu udělal. Ale jsme také přesvědčeni o tom, že ředitel školy musí být především manažer, a to tvrdý manažer. Když jsme si dělali průzkum na středních školách a vytvářeli pracovní snímek běžného pracovního dne ředitele školy, vyšlo nám, že 80 až 90 procent jeho činnosti tvoří ekonomika. Vezměte si, že ředitelé mnohých učilišť v podstatě pracují, jako by řídili menší fabriku. Jinými slovy, ředitelem může být jen ten, kdo se také dokáže postarat o peníze. Pan Kluiber by byl jistě vynikajícím zástupcem ředitele pro pedagogiku. Měl by od ekonomiky klid a pečoval by o talenty. Myslím, že tohle řešení by bylo pro všechny přínosnější. Nechci ale předbíhat výsledky konkurzu,“ dodala D. Hostašová.

Podle jejích slov bude dána uchazečům v konkurzu stejná šance a dosavadní ředitel Z. Kluiber by neměl být při hodnocení již vnímán jako osoba, které někdo ukradl ze školní pokladny jeden a půl milionu korun.

PETR HUSNÍK

Ilustrační foto – ph

Výtah z pokynu pražského magistrátu uloženého středním školám, který by měl zabránit zpronevěrám ekonomů a účetních a zavést systém vnitřní kontroly, který by nestál jen na jednom člověku.

„Jedná se o řízení při přípravě hospodářských operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací, až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování. Řídící kontrola zahrnuje posouzení, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům organizace a jsou v souladu s právními předpisy, programy, rozpočty...

Řídící kontrola zahrnuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu.

Předběžnou kontrolu zajišťují tito odpovědní činitelé: Příkazce operací, Správce rozpočtu, Hlavní účetní.

Příkazce operace je při kontrole povinen prověřit, zda je operace pro plnění úkolů nezbytná, věcně správná... a zda je v souladu s právními předpisy. Odpovídá za prověření možných rizik a stanovení případných opatření k jejich odstranění nebo zmírnění. Kontrolní postup příkazce končí vydáním písemného souhlasu s uskutečněním operace.

Na postup příkazce operace navazuje postup vedoucího zaměstnance, odpovědného za správu rozpočtu nebo zaměstnance pověřeného vedoucím organizace, který se nazývá správcem rozpočtu. Ten je povinen prověřit soulad operace s právními předpisy a to, zda příkazce operace jedná v rámci své kompetence.

Jde-li o operaci, kterou má být uskutečněn výdaj nebo jiná operace majetkové povahy, navazuje na postup správce rozpočtu postup vedoucího zaměstnance, odpovědného za vedení účetnictví nebo ředitelem pověřeného zaměstnance, který se nazývá hlavní účetní. Ten je povinen prověřit, zda příkazce operace a správce rozpočtu jednají v rámci své kompetence.

Je nepřípustné sloučit funkci příkazce operace s funkcí správce rozpočtu nebo hlavního účetního...

Správce rozpočtu a hlavní účetní jsou povinni ze zákona písemně oznámit řediteli absenci předběžné kontroly při provádění operace. Ředitel je poté povinen přijmout opatření k prověření této operace a opatření k zabezpečení řádného výkonu předběžné kontroly. Zjistí-li správce rozpočtu nebo hlavní účetní nedostatky při výkonu předběžné kontroly, jsou o nich povinni písemně informovat příslušného příkazce operace a operaci pozastavit.

Podklady od příkazce operace prověřuje a schvaluje správce rozpočtu a bez jeho souhlasu nelze operaci uskutečnit. Zároveň je nezbytné, aby ředitel stanovil výši a způsob schvalování hospodářských operací poradou vedení školy. Na příkazu k hospodářské operaci bude vždy odvolávka na to, kdy a jakým způsobem byla operace schválena a podpis odpovědné osoby. Do výše, stanovené pro schvalování hospodářské operace vedením organizace, bude rozhodovat ředitel.

< zpět do čísla
banners/puskin-v2.jpg
reklama
ac_un_banner_19.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
bitozeves-word.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz