archiv
Učitelské noviny č. 26/2004
tisk článku

Evropské peníze pro české školy (1. díl)

Program Leonardo da Vinci


Program Leonardo da Vinci je evropský program podporující inovace odborného vzdělávání. Je proto nejvhodnější pro veškeré druhy odborných škol od středních odborných učilišť až po vysoké školy. Je založen na zásadě finanční podpory konkrétních projektů, jejichž návrhy vypracovávají a předkládají organizace žádající o poskytnutí grantu z programu. Grant získávají projekty, jejichž návrhy úspěšně prošly procedurou hodnocení a schvalování projektů. V programu existuje několik druhů projektů, z nichž nejčastější jsou projekty mobility a pilotní projekty.


Druhy projektů a jejich přínosy

Projekty mobility jsou souhrnným názvem pro projekty stáží a projekty výměn. Projekt stáže je návrh na vyslání žáků nebo studentů odborných škol na několikatýdenní až několikaměsíční odbornou praxi v podnicích v zemích EU. Projekt výměny je návrh na vyslání učitelů nebo mistrů odborné výchovy na výměnu zkušeností s kolegy v zemích EU a dalších evropských zemích účastnících se programu (celkem 31 zemí). Projekty mobility účastníkům umožňují zlepšovat odborné znalosti, výrazně si zlepšit cizojazyčné dovednosti a rozšířit si obecný rozhled. Předkladatelům, tj. například školám, umožňují rozšířit si zahraniční spolupráci a získat informace o způsobech odborného vzdělávání v EU. Grant z programu umožňuje hradit asi 80 % nákladů projektu. Projekty mobility mohou, avšak nemusí být reciproční. 

Pilotní projekt je návrh na vypracování inovativních vzdělávacích materiálů (např. učebních textů, metodik výuky, testů, software) pro určitou cílovou skupinu, které společně vypracovává skupina organizací z různých zemí. Podobným druhem projektů jsou projekty jazykových dovedností, zaměřené na vypracování inovativních vzdělávacích materiálů pro zlepšení výuky odborné terminologie v nějakém cizím jazyce. Česká organizace může pilotní projekt nebo projekt jazykových dovedností předkládat a pak řídí skupinu řešitelských organizací z různých zemí nebo může být v projektu partnerem a pak je řízena zpravidla zahraniční předkladatelskou organizací. Účast v pilotních projektech přináší výhodu získat poznatky o odborném vzdělávání v různých zemích a využívat je u nás. Výše grantu může dosahovat až 75 % celkových rozpočtovaných nákladů na projekt, nejvýše však 200 000 eur na rok.

Dosavadní účast českých organizací v programu

Česká republika se programu Leonardo da Vinci účastní s plnoprávným členstvím již od roku 1997. Ve druhém období programu, tj. od roku 2000, bylo v České republice předloženo již 624 projektů mobility, z nichž bylo 434 projektů schváleno. V současné době se účastní projektů mobility kolem 1100 osob ročně, přičemž po začlenění České republiky do EU se tento počet více než zdvojnásobí. Celková částka grantů na podporu těchto projektů již činí asi 7 milionů eur. Schválených pilotních projektů českých předkladatelů bylo v období 2000 – 2004 celkem 32 a celková částka grantů na jejich podporu činila téměř 9 milionů eur. Do přičlenění České republiky k EU byly granty hrazeny asi z poloviny ze státního rozpočtu České republiky a z poloviny z rozpočtu Evropské komise. Po přičlenění se finanční stránka účasti v programu stane součástí celkových finančních vztahů mezi ČR a EU.

Postup přípravy projektu

Účast v programu Leonardo da Vinci je dobrovolná a je především věcí iniciativy příslušné školy. Škola, která se chce do programu začlenit, by měla postupně uskutečnit několik následujících kroků.

  1. Seznámit se s pravidly a důležitými dokumenty programu

Informace o programu Leonardo da Vinci jsou pro zájemce nejsnadněji dostupné na webové stránce Národní agentury programu na adrese www.nvf.cz/leonardo. Tam by si měl každý zájemce vyhledat a poté přečíst alespoň tři dokumenty:

a)  Dokument s názvem Výzva, který vydává Evropská komise jako vyhlašovatel programu a v němž popisuje hlavní cíle programu, obsahové priority projektů v určitém období, hlavní náležitosti projektů, termíny pro jejich předkládání apod.

b)  Formulář přihlášky projektu, který je zároveň žádostí o poskytnutí grantu. Pro projekty mobility je v češtině, pro pilotní projekty a projekty jazykových dovedností v angličtině. Přečtení formuláře umožní učinit si představu, které informace má návrh projektu obsahovat a co bude potřeba projednat při přípravě projektu.

c)  Příručky pro předkladatele projektu. Těch je několik. Za prvé Obecná příručka pro předkladatele projektu, za druhé existují specifické příručky pro každý druh projektů (např. pro projekty mobility) a za třetí Administrativní a finanční příručka.

  1. Uvážit a promyslet možný námět na projekt

První rozhodnutí by mělo směřovat k volbě druhu projektu, tj. zda má škola zájem o projekt mobility nebo o pilotní projekt. Projekt mobility je jednodušší, pilotní projekt je náročnější. S růstem nároků však rostou i přínosy projektu a částky grantů. Po volbě druhu projektu je potřeba uvážit námět, téma, obsah projektu. U projektu mobility například uvážit počet vysílaných osob, cílovou zemi, obsah stáže, její délku, termín a konkretizovat tak první představy o projektu. U pilotního projektu je potřeba především uvážit, jaké vzdělávací materiály by měly být v rámci projektu vypracovány, tj. pro kterou cílovou skupinu, kolik vyvíjených materiálů bude, jaká bude jejich tematika, jak budou rozsáhlé, v kolika jazykových verzích budou vypracovány, zda budou tištěné či elektronické apod. Náležitosti každého projektu by měly vycházet z celkové strategie školy. 

  1. Vyhledat si zahraničního partnera

Žádný projekt programu Leonardo da Vinci nemůže uskutečnit česká organizace sama, musí jej vždy realizovat spolu se zahraničními partnery. Pro projekty mobility stačí jeden, zatímco pilotní projekty a projekty jazykových dovedností musí uskutečnit partnerství složené z partnerů aspoň ze tří zemí. Nejlepším způsobem vyhledání zahraničního partnera je obrátit se na zahraniční organizace, s nimiž škola již dříve nějak spolupracovala. Výhodou je, že takového partnera již zná. Další možností je najít si zahraničního partnera pomocí evropské databáze pro vyhledávání partnerů na adrese www.leonardodavinci.net/psd. Užitečné je také sledovat na webové stránce Národní agentury informace o kontaktních seminářích, které se v různých zemích konají a slouží ke sjednávání partnerství pro budoucí projekty. 

  1. Vypracovat návrh projektu

Na základě dřívějších kroků předběžně vyplnit formulář přihlášky projektu a příslušné náležitosti projektu projednat se zahraničním partnerem. Při nejasnostech lze kontaktovat Národní agenturu, jejíž pracovníci poskytují potenciálním předkladatelům konzultace. Po vyjasnění a zpřesnění jednotlivých náležitostí projektu pak vypracovat konečnou verzi návrhu projektu a předložit ji spolu s požadovanými přílohami v příslušném termínu Národní agentuře programu Leonardo da Vinci (Opletalova 25, 110 00 Praha 1, leonardo@nvf.cz).

Aktuální termíny

Nejbližší termín pro předložení návrhu projektu mobility je 24. září 2004. Zájemci o tento termín by se měli řídit výše uvedeným dokumentem s názvem Výzva pro období 2003 – 2004. Dalším termínem je pak 11. únor 2005, pro nějž je relevantní dokument Výzva pro období 2005 – 2006. Předběžné návrhy pilotních projektů lze předložit k 1. říjnu 2004. 

(Na začátku nového školního roku v UN zveřejníme další díly tohoto cyklu, které se budou věnovat zejména čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu. Redakce UN)

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz