archiv
Učitelské noviny č. 01/2004
tisk článku

Návrh projektu podpora dopravy

Cílem MŠMT je prostřednictvím navrhovaného projektu a jeho realizace pomoci žákům a jejich rodičům v krajní situaci, kdy ukončení činnosti školy v domovské obci přinese problém s dopravou dětí do školy v jiném místě, a který nelze řešit jinak než s pomocí podpory státu.
Základním hlediskem k posouzení účelnosti zavedení školních autobusů je jejich ekonomická efektivita. O jejich zřízení nemůže rozhodnout MŠMT, ale kraje a obce jako zřizovatelé škol a školských zařízení a to po podrobné analýze včetně alespoň pětiletého výhledu optimalizace sítě škol. Ze všech výše uvedených důvodů je patrné, že hlavními donátory školních autobusů budou obce, resp. mikroregiony, které by na projekt, který zpracují a podají k posouzení na MŠMT, získaly finanční prostředky.
Ministerstvo zveřejní možnost a vyhlásí podmínky průběžného podávání projektů pro mikroregiony, které projeví zájem o získání účelové dotace na prvotní investici, popřípadě na provoz školního autobusu. Zároveň s vyhlášením projektu MŠMT doporučí krajským úřadům, aby vyšly vstříc eventuelnímu potřebnému nárůstu kapacity školních klubů a školních družin tak, aby dopravní spoj mohl být realizován podle časových dispozic žáků.
S úmyslem odstranit obavy rodičů o bezpečnost dětí při cestách do a ze školy nalezne v nutných případech MŠMT formu, jak finančně podpořit zřízení pedagogického dozoru v autobusech.
Projekty budou zpracovány podle pravidel a zveřejněné pevné osnovy stanovené MŠMT. V rámci těchto projektů bude umožněno obcím vytvořit si takový model, který dokáže přesně reagovat na vzniklé problémy a zohlednit i předpokládaný vývoj potřebnosti školních autobusů. Každý podávaný projekt musí být doporučen příslušným odborem školství, odborem dopravy krajského úřadu, který zodpovídá za grafikon dopravy v kraji a příslušnými obcemi třetího typu.
Příslušný KÚ se také bude se muset podílet ze zákona na spolufinancování provozu. Doporučení KÚ znamená též verifikaci údajů, s kterými projekt pracuje. Na MŠMT se vytvoří mezirezortní komise složená ze zástupců zainteresovaných ministerstev, která se bude zabývat podanými projekty a rozhodovat o jejich přijetí či nikoliv.

Základní parametry projektu:
Podávané projekty musí nutně obsahovat informace o:

 • situaci a prognóze vývoje potřebnosti školního autobusu
   
 • geografickém složení mikroregionu včetně výčtu obcí, které ho tvoří
   
 • počtu škol a počtu žáků
   
 • vytíženosti autobusu
   
 • adresátovi dotace
   
 • způsobu řešení obsluhy autobusu a dozoru nad dětmi
   
 • personálním zařazení řidiče vzhledem k zřizovateli
   
 • předpokládaných nákladech a počtu ujetých km
   
 • způsobu vedení účetní agendy
   
 • výši žádané dotace
   
 • možnosti změny grafikonu ve stávající dopravní obslužnosti
   
 • způsobu využití dotace
   
 • smlouvě o spolupráci mezi obcemi mikroregionu
   

Přednosti tohoto způsobu organizace projektu:

 • garance ministerstvu, že prostředky budou účelně využity
   
 • vyhlášením projektu nebudou mít obce pocit, že je jim něco nuceno; záleží na jejich vůli, jestli se projektu zúčastní nebo ne
   
 • při vypracovávání projektu se vzniklé mikroregiony budou muset odpovědně zamyslet nad problematikou řešení školství a dopravy v širším území než je jen území vlastní obce
   
 • zapojení krajů a obcí třetího typu do procesu tvorby a vyhodnocení projektů
   
 • možnosti variabilního řešení projektů při využití financí v různých podmínkách mikroregionů.
   
   

ONDŘEJ GABRIEL,
tiskové oddělení MŠMT

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz