archiv
Učitelské noviny č. 38/2008
tisk článku

PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY RADĚ EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI MLÁDEŽE

Článek vyšel v UN č. 38/2008

Od 1. ledna do 30. června 2009 bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie. Z tohoto důvodu byla již v roce 2007 zahájena jednání s Evropskou komisí (EK) o plánovaných prioritách a připravovaných akcích. Ze strany EK byl vyjádřen souhlas a podpora záměrům CZ Pres. Na realizaci agendy v oblasti mládeže bude MŠMT úzce spolupracovat s ostatními rezorty, Národním institutem dětí a mládeže (NIDM) a Českou radou dětí a mládeže (ČRDM).

 

Priority CZ Pres v oblasti mládeže

Vyhodnocení rámce spolupráce v oblasti mládeže

Potřeba projednání perspektiv další spolupráce v oblasti mládeže v roce 2009 byla nastolena v usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, o řešení problémů mladých lidí v Evropě - provádění Evropského paktu pro mládež a podpora aktivního občanství, ze dne 24.11.2005. V souladu s navazujícími dokumenty je třeba tyto perspektivy projednávat v rámci strukturovaného dialogu, a to paralelně s prioritními tématy řešenými v rámci otevřené metody koordinace v oblasti mládeže a Evropského paktu mládeže, jakož i s horizontálními prioritami, které byly dohodnuty v oblasti mládeže, např. s bojem proti diskriminaci a se zdravím.

Na jaře se očekává zveřejnění návrhu budoucího rámce spolupráce v oblati mládeže, který zahrne i vyhodnocení stávajícího rámce spolupráce a Evropský pakt mládeže, Evropskou komisí. V návaznosti na tento dokument připraví CZ Pres pro květnové jednání Rady návrh Závěrů na toto téma. V průběhu jednání Rady rovněž proběhne diskuze ministrů ohledně budoucího rámce spolupráce v oblasti mládeže.

Téma bude klíčovým bodem programu Setkání zástupců mladých lidí (Youth Event) a navazujícího jednání vrchních ředitelů zodpovědných za oblast mládeže v červenci 2009.

 

Evropský pakt mládeže

Evropský pakt mládeže byl přijat na jarním zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března 2005, jakožto jeden z nástrojů přispívajících k dosažení lisabonských cílů v oblasti růstu a zaměstnanosti. Zaměřuje na tři oblasti: zaměstnanost, integrace a sociální rozvoj; vzdělávání, odborná příprava a mobilita; zajišťování souladu mezi pracovním životem a osobním a rodinným životem. Pakt je implementován v rámci Národního lisabonského programu 2005 - 2008, a jeho cíle prováděny v rámci lisabonského partnerství pro růst a zaměstnanost. Vyhodnocení dosažených cílů bude v roce 2009 provedeno společně s vyhodnocením spolupráce v oblasti mládeže. Tématy zaměstnanosti a sociálního začlenění se dále zabývalo Sdělení EK (Podpora plné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a životě společnosti).

V ČR je problematika uplatnění mladých lidí na trhu práce je jedním ze stěžejních témat Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na léta 2007-2013. Klíčová sdělení k Evropskému paktu mládeže pro únorové jednání Rady budou připravena  na základě Lisabonského baličku, jehož zveřejnění se očekává 10.12.2008. V rámci zasedání Rady proběhne dále diskuze ministrů k Evropskému paktu mládeže a na jeho okraji strukturovaný dialog s mladými lidmi na téma vyhodnocení rámce spolupráce v oblasti mládeže.

Téma Evropského paktu mládeže bude projednáváno v rámci setkání zástupců mladých lidí (Youth Event) a navazujícího jednání vrchních ředitelů zodpovědných za oblast mládeže.

 

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví a mobilita dobrovolníků jsou v současné době důležitým tématem. Tématem se zabývá mj. Sdělení EK (Podpora plné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a životě společnosti). V rámci listopadové Rady ministrů se očekává přijetí Doporučení Rady o mobilitě mladých dobrovolníků v rámci Evropy, připraveném FR Pres. Česká republika se následně zaměří na implementaci doporučení. Dobrovolnictví je v ČR jedním ze stěžejních témat Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na léta 2007-2013 a má rovněž vztah k národní prioritě "Konkurenceschopnost?. ČR si je vědoma, že odstraňování překážek dobrovolnictví a uznávání výsledků vzdělávání dobrovolníků přispěje
k uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce. Téma bude jedním z klíčových bodů programu Evropského setkání na téma mládež.

 

Akce CZ Pres v oblasti mládeže

Mezi oficiální akce CZ Pres v oblasti mládeže budou patřit Evropská konference na téma mládež, Setkání vrchních ředitelů zodpovědných za oblast mládeže a Setkání mladých lidí (Youth Event). Tyto akce jsou připravovány odborem pro mládež MŠMT ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže, Českou národní agenturou Mládež, Českou radou dětí a mládeže a Sdružením pracovníků středisek volného času.

 

Oficiální akce CZ Pres

Evropská konference na téma mládež bude probíhat ve dnech 12.-13. března 2009 v Praze. Konference poskytne prostor k diskuzi mezi zástupci státní správy a experty z neziskového sektoru. Cílem konference bude implementace Doporučení Rady pro nadnárodní mobilitu mladých dobrovolníků, které bude schváleno v průběhu FR Pres. Současný návrh tohoto doporučení obsahuje 5 hlavních oblastí činností: zvýšit povědomí o dobrovolnických systémech již fungujících na evropské, národní i regionální úrovni, dále rozvinout příležitosti pro nadnárodní evropské dobrovolnictví, vyvinout základní kvalitní standardy těchto aktivit, zajistit vhodné uznání neformálně vzdělávacích zkušeností mladých dobrovolníků a zajistit podporu a školení pracovníkům s mládeží, s mimořádným zaměřením na zapojování mladých lidí s omezenými příležitostmi do mezinárodního dobrovolnictví.

Na úvod se všichni delegáti zúčastní plenárního shromáždění, následně budou rozděleni do pracovních skupin, ve kterých budou moci sdílet osvědčenou praxi a pracovat na konkrétních návrzích k implementaci Doporučení Rady. Na závěr konference se všichni delegáti opět setkají v rámci plenárního shromáždění, na kterém budou představeny výstupy z jednotlivých pracovních skupin. Následně bude ustavena skupina expertních reportérů, kteří na základě výstupů z pracovních skupin připraví závěry, které budou mít formu doporučení jednotlivým členským státům. Tyto závěry pak budou prezentovány na Radě ministrů v květnu 2009.

Konference se zúčastní zástupci státní správy a neziskového sektoru, tedy dva z každého členského státu, zemí EFTA a kandidátských zemí. Důraz bude kladen na to, aby šlo experty v dané oblasti. Předpokládaná účast je 100 delegátů.

 

Youth Event

Youth Event bude probíhat ve dnech 2.-4. června 2009 v Praze. Jde o jedno z největších setkání mladých lidí, kteří aktivně pracují s dětmi a mládeží na národní a Evropské úrovni. Jde o součást procesu participace mladých lidí na Evropské úrovni, kde klíčovou roli hrají hodnoty jako demokracie a aktivní občanství. Youth Event má velmi dlouhou tradici a je vždy organizován zemí předsedající v Radě EU.

Cílem českého Youth Eventu bude vyhodnocení rámce spolupráce v oblasti mládeže na Evropské úrovni. Tento cíl je jednou z priorit českého předsednictví v Radě EU. Česká republika bude při vyhodnocení rámce spolupráce v oblasti mládeže vycházet z procesu Otevřené metody koordinace, jejímiž hlavními tématy jsou: dobrovolnické aktivity, informace pro mladé lidi, participace mladých lidí a lepší porozumění mladým lidem. Dále se účastníci konference budou zabývat přípravou a posouzením konkrétních a praktických námětů pro práci s dětmi a mládeží v budoucnosti.

Hlavní práce delegátů na konferenci se bude odehrávat v pracovních skupinách, které budou tématicky rozděleny. V rámci nich bude docházet ke sdílení osvědčené praxe a hledání konkrétních řešení souvisejících s tématem konference. Na konci konference proběhne setkání s vrchními řediteli zodpovědnými za mládež. Na tomto setkání představí účastníci Youth Eventu vrchním ředitelům zodpovědným za mládež závěry z konference a následně si budou moci zástupci státní správy a neziskového sektoru v rámci tzv. kulatých stolů vzájemně vyměnit pohledy na danou problematiku.

Konference se zúčastní 2-3 zástupci NNO pracujících s dětmi a mládeží ze členských a kandidátských zemí EU a zemí EFTA. Dále se budou účastnit zástupci mezinárodních mládežnických organizací a Evropského fóra mládeže. Celkem je plánovaná účast 120 osob.

 

DG-Meeting

DG-Meeting proběhne ve dnech 4.-5.6.2009 v Praze. Jde o setkání vrchních ředitelů zodpovědných za oblast mládeže. Setkání je pravidelně organizováno předsednickou zemí. Jednání bude tématicky navazovat na závěry z Youth Eventu. Účastníci se tedy budou zabývat vyhodnocením rámce spolupráce v oblasti mládeže a navíc také Evropským paktem mládeže. Setkání bude důležité z hlediska sdílení osvědčené praxe, jelikož se účastníci budou mít možnost zúčastnit zahájení přehlídky volnočasových aktivit konaných v České republice.

První jednací den se vrchní ředitelé spolu se zástupci mladých lidí zúčastní zahájení přehlídky volnočasových aktivit - Bambiriády, což účastníkům obou akcí poskytne jedinečnou příležitost seznámit se s prací s mladými lidmi v České republice. Následně proběhne společné setkání, na kterém účastníci Youth Eventu představí vrchní ředitelům zodpovědným za oblast mládeže výsledky svého jednání.

Setkání vrchních ředitelů zodpovědných za oblast mládeže se zúčastní 2 zástupci z členských a kandidátských zemí EU, dále zástupci Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady.

 

Doprovodné akce CZ Pres

Kromě oficiálních akcí proběhne celá řada doprovodných aktivit, které napomohou ke zvýšení povědomí o CZ Pres a Evropské unii mezi dětmi a mládeží. Doprovodné akce, připravované MŠMT, budou konány na počest a podporu předsednictví. Půjde o akce, které by svým charakterem měly být spíše neformální. Akce budou organizovány nestátními neziskovými organizacemi (NNO), školami a školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání. Tyto subjekty ponesou odpovědnost za organizaci, MŠMT bude akce zaštiťovat a koordinovat. Konkrétně jde o tyto akce:

 

Bambiriáda

Bambiriáda je přehlídkou volnočasových aktivit, které nabízejí sdružení dětí a mládeže a střediska volného času v České republice. Jejím cílem je zejména poukázat na význam, jejž sdružení pro aktivní a nekonzumní využívání volného času dětí mají, a seznámit rodiče s pestrou nabídkou aktivit pro děti v jejich městě, obci či blízkém okolí, o nichž často ani netuší. Jedná se o jedinou akci tohoto typu, prezentující aktivní formy trávení volného času dětí a mládeže, která je pořádána Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) od roku 1999. Bambiriáda má široké geografické pokrytí a dosah - v roce 2007 se zúčastnilo 27 pořadatelských měst, celková návštěvnost se blížila 250 tis., v roce 2009 se předpokládá zapojení min. 30 pořadatelských měst.

V rámci programu se budou moci zahájení této akce zúčastnit zástupci Youth Eventu a Setkání vrchních ředitelů zodpovědných za oblast mládeže. Tato možnost dává účastníkům obou akcí jedinečnou možnost seznámit se s prací s dětmi a mládeží v České republice.

 

Evropa mladýma očima

Evropa mladýma očima je kampaň vyhlášená MŠMT na počest a podporu předsednictví České republiky Radě Evropské unie. Kampaň probíhá ve druhém pololetí 2008 a její hlavní část pak bude probíhat v prvním pololetí 2009. Kampaň zastřeší konkrétní akce nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání na celorepublikové i lokální úrovni, které přispějí k propagaci českého předsednictví, obsahově se vztahují k Evropě nebo Evropské unii a které podporují a rozvíjejí spolupráci subjektů dětí a mládeže v rámci EU. Akcím zahrnutým v kampani poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy záštitu a přispěje k jejich vyšší medializaci. Pořadatelé akcí mohou využívat oficiálního loga, hesla a motta kampaně.

Součástí kampaně jsou i internetové stránky www.evropamladymaocima.cz. Na těchto stránkách, zaměřených na mladé lidi, jsou uvedeny obecné informace o českém předsednictví, oficiálních a doprovodných akcích předsednictví a také o akcích zařazených v kampani Evropa mladým očima.

Do podzimní části kampaně bylo zahrnuto 41 různých akcí od čtyřiadvaceti různých organizátorů. Jako příklad mohou sloužit tyto akce:

 

Postupová soutěž Mládež a Evropa, kterou pořádá SVČ Ivančice je zaměřena na zvyšování povědomí dětí a mládeže o různých aspektech Evropské unie a Evropy. Formou vědomostní, ale i zábavné, prožitkové až adrenalinové soutěže se žáci poměřují ve znalostech o Evropské unii a Evropě vůbec. Soutěž bude probíhat v kolech školních, oblastních, krajských a jednom republikovém.

Kulaté stoly k tématům CZ Pres v oblasti mládeže jsou organizovány ČRDM. Cílem projektu je uspořádat seminář pro mladé lidi z České republiky, který by byl zaměřen na zvýšení povědomí a tvorbu jednotného názoru k tématu Dobrovolnictví, jakožto jednoho z klíčových témat pro předsednictví ČR v Radě EU. Projekt bude vycházet z národních priorit pro mládež (státní koncepce), již schválených materiálů Rady EU a Evropské komise a vstupu od účastníků.

Účastníci projektu získají během semináře možnost kriticky vyhodnotit aktuální situaci českých dobrovolníků a připravit výstup v podobě společné deklarace o jejich pohledu na Dobrovolnictví do budoucna.

Projekt je připravován jako přípravná diskuze pro nadcházející aktivity, které proběhnou v době českého předsednictví (téma dobrovolnictví bude hlavním tématem na konferenci o mládeži v březnu 2009). Zároveň reaguje na podnět od Evropské komise, která zahájila nový cyklus strukturovaného dialogu s mladými lidmi v souvislosti s vyhodnocením rámce spolupráce v oblasti mládeže (OMC) a přípravou nového rámce.

Expedice Mars 2008 organizovaná Dětskou tiskovou agenturou je  připomenutím úspěchů ČR při výzkumu vesmíru, oslavou předsednictví ČR v Radě EU a prostředkem ke zvýšení dětí a mladých lidí o moderní vědu. Prostředkem je konkurz na vesmírnou posádku, která po splnění podmínek a výcviku podnikne simulovaný let na Mars. Během simulovaného letu zašle posádka pozdrav z vesmíru (přenášený živě v pořadu Domino Českého rozhlasu 2 Praha), ve kterém mimo jiné připomene, že Česká republika poprvé v historii předsedá Radě EU.

mšmt

 

< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz